Archiv pro rubriku: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva), Pavel Šindler (farář, virilní člen, místopředseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Farářka Ewa Jelinek je na rodičovské dovolené.

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2017 (mimořádná schůze)

 • Na mimořádné schůzi starší schválili zprávu o hospodaření sboru včetně rozpočtu na rok 2017 a zprávu o životě a stavu sboru.
 • Schválena byla také opravená povolací listina pro br. Samuela Macha, který chce službu kantora vykonávat bez nároku na odměnu.
 • Také bylo schváleno, že se bohoslužby s pověřením ke službě sborového kantora uskuteční 9.4. v 9.30 v kostele.

Usnesení staršovstva ze dne 8.2.2017

 • Na mimořádném sborovém shromáždění byl Michael Waloschek zvolen výpomocným kazatelem sboru – ordinace proběhla 26.2. v Krnově.
 • Staršovstvo schválilo povolací listinu pro kantora Samuela Macha a zavazuje se podporovat ho v jeho činnosti. Pověření ke službě se uskuteční 9.4.
 • Staršovstvo se opět zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března – schválilo seznam obdarovaných, seznam členů s hlasovacím právem, evidenční dotazník pro synodní radu a také pořad sborového shromáždění.
 • Na podnět synodní rady budeme publikovat výsledek hospodaření na webu.

Usnesení staršovstva ze dne 18.1.2017

 • Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března.
 • Br. f. Pavel Šindler převzal převzal službu v Diakonii po br. f. Wranovi a co 14 dnů bude docházet do Domovinky, přičemž bude hledat způsob spolupráce ve střediscích Náruč a Debora.
 • Korejskému sboru bude bezplatně pronajat Třanovského sál na neděle 12.2. a 19.2. od 11 hod.
 • 1. dubna proběhne v Ostravě setkání učitelů nedělních škol, kde bude přednášejícím Eva Muroňová.
 • Starší se seznámili s osnovou Strategického plánu ČCE, který připravuje synodní rada, ale na otázku “Jaké nejdůležitější konkrétní kroky či změny by podle Vás měla církev podniknout v dalších letech, aby dobře plnila své poslání,” nenalezli konkrétní odpověď.
 • Starším byl rozpočtovou skupinkou předložen předběžný návrh rozpočtu a plánu oprav a investic.
 • Starší se také zabývali návrhy na zlepšení průběžné kontroly hospodaření a ještě se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.
 • V rámci grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE sbor obdrží 88 500 Kč na minifestival křesťanské hudby Ostravské listopadání.

Usnesení staršovstva ze dne 14.12.2016

 • Staršovstvo schválilo návrh povolat bratra Michaela Waloschka ke službě výpomocného kazatele a doporučit ho k ordinaci mimořádným sborovým shromážděním. Termín mimořádného sborového shromáždění byl stanoven na 15.01.2017.
 • V roce 2017 se bude volit nové staršovstvo. To současné je složeno z 11 řádných členů, 2 farářů a 4 náhradníků. S kandidaturou zatím souhlasili: J. Grendziok, H. Vlčinská, J. Cholevová, Jana Grollová, M. Waloschek, J. Drozdová, E. Krupová, L. Janča. Návrh br. Waloschka na snížení počtu členů staršovstva z 11 na 7 až 9 dle řádu ČCE nebyl schválen.

 • Z říjnové schůze vzešel návrh odměnit dlouholetou varhanickou službu Tomáše Novotného – návrh na věcný dar byl br. Novotným odmítnut, z důvodu že se jedná o službu.  Celý příspěvek

Usnesení staršovstva ze dne 9.11.2016

 • Výpomocní kazatelé: M. Waloschek absolvoval kázání v Plzni, J. Grendziok musí složit ještě 2. část zkoušky, oba by mohli být ordinováni 26.února v Krnově. Řád pro kazatele ukládá uchazeči, který získal způsobilost k této službě, aby byl povolán sborovým shromážděním sboru, jehož je členem. Sborové shromáždění se uskuteční do konce ledna.
 • Zprávy z Diakonie: Dozorčí rada se sešla 28. listopadu. Na 9. dubna je

  plánovaný sborový den na téma “Pečuj doma”. Bratr f. Šindler se zúčastní

  kurzu Diakonie v Praze.  Celý příspěvek

Usnesení staršovstva ze dne 12.10.2016

 • Staršovstvo schválilo, aby Samuel Mach, který získal odbornou způsobilost, byl povolán jako sborový kantor. Br. Mach s povoláním souhlasí. K úkolům kantora ve farním sboru patří zejména: podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb, doprovázet bohoslužebný zpěv, připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru, dbát o kvalitu různých forem církevní hudby pěstované ve sboru (písní, liturgických zpěvů, jiných hudebních forem), starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu ve sboru, příp. vést pěvecký sbor, vyhledávat ty členy sboru, kteří mají vhodné obdarování a mohou se aktivně podílet na pěstování hudby ve sboru (varhaníci, zpěváci apod.), a pečovat o ně, dbát o rozmanitost stylů a žánrů církevní hudby pěstované ve sboru.
 • Digitální varhany v Třanovského sále byly pořízeny.
 • Na schůzi byl přizván také zástupce sdružení Logos, které žádá o možnost setkávání v prostorách našeho sboru a za účasti faráře. Pan Šoustal představil společenství, které se zaměřuje na otázku spojení homosexuality a křesťanství a propaguje trvalé vztahy mezi partnery. Logos funguje na půdě naší církve v Praze, Hradci Králové, Brně a také na katolické půdě v Ostravě-Třebovicích.
 • S. farářka přijala práci v Ekumenickém poradním odboru a Seniorátním odboru pro mládež.
 • Schůze dozorčí rady ostravské Diakonie bude 28.11.2016. Této schůze se zúčastní br. f. Šindler, aby prodiskutoval spolupráci a navštěvování ve všech střediscích v příštím roce.
 • Hledá se realizační tým pro další ročníky ostravského listopadání.
 • V r. 2017 budou volby do staršovstva pro období 2017-2023. Starším byla položena otázka, zda přijmou kandidaturu pro dalším volební období.
 • Večerní bohoslužby pro malý zájem nepokračují. Budeme hledat nové formy a způsoby.
 • Pokračovaly drobné opravy v kostele: např. popraskaných omítek sloupů
  a zdiva nad zárubněmi v sakristii.
 • Br. farář vysadil pod okny fary tři révové keře a nějaké okrasné traviny.
 • Staršovstvo schválilo žádost o příspěvek na listopadání 2017 z grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE. V r. 2017 bude výroční ročník (25 let).

Usnesení staršovstva ze dne 14.9.2016

 • Od září nastoupil Pavel Šindler jako druhý farář sboru.
 • Schůze staršovstva i dalších sborových aktivit se jako praktikant účastnil Jan Lavický (do 25.9.).
 • Probíhají předkřestní přípravy (šest zájemců).
 • Dětského tábora se účastnilo 29 dětí a 10 vedoucích.
 • Další běh konfirmační přípravy nebude zahájen, ale nadále se bude každý čtvrtek scházet po-konfirmační skupinka.
 • Nedělní školu budou letos vyučovat: Petra Waloschková, Marta Machová, Josef Grendziok a Jiří Friedrich.
 • Návštěvy ve středisku Diakonie bude mít na starosti br. f. Šindler, který je převezme po br. f. Aleši Wranovi. Termín převzetí bude upřesněn.
 • Staršovstvo projednalo změny Církevního zřízení ČCE, které budou předmětem konventu 15.10.2016.
 • Hledá se realizační tým pro Listopadání. Také bude zřízena kasička na příspěvky, které budou letos obzvláště potřeba.

farářka Ewa Jelinek

 • 23.9.1984 – narození
 • 2.10.2011 – ordinace
 • 1.10.2010-30.9.2011 – vikářka Ostrava
 • od 1.10.2011 – farářka Ostrava
 • 5.9.2018-31.8.2019 – mateřská a rodičovská dovolená

Administrátor sborových stránek

Členka Celocírkevního odboru mládeže ČCE (11.2013-10.2015; 11.2015-10.2017)
Členka celocírkevního Poradního odboru ekumenického (2016-)

Adresa: Husovo nám. 1188/4, 702 00 Ostrava
Tel: +420 776 793 093 (CMS)
Email: ewa.jelinek@evangnet.cz
Kazatelský blog: ewajelinek.blogspot.cz

Farářka je toho času na rodičovské dovolené.

farář Pavel Šindler

 • sindler21.5.1974 – narození
 • 15.9.2005-31.8.2016 – farář v Humploci
 • od 1.9.2016 – farář v Ostravě

Člen staršovstva (virilní členství)
Statutární zástupce sboru (spolu s kurátorem)
Místopředseda staršovstva

Adresa: Husovo nám. 1188/4, 702 00 Ostrava
Tel: +420 777 065 911 (CMS)
email: humpol@seznam.cz

Farář je ve sborové kanceláři přítomen ve čtvrtky 9-12 hod. Je možné se na něho obrátit kdykoli osobně nebo telefonicky.

Usnesení staršovstva ze dne 8.6.2016

 • Pokračovaly předkřestní a předmanželské přípravy, které vede sestra farářka.
 • Bratru Pavlu Šindlerovi byl sdělen výsledek volby na sborovém shromáždění, které se konalo 5.6. a zvolilo jej druhým farářem sboru na období od 1.9.2016 do 31.8.2021.
 • Stále pokračují přípravy na Partnerskou konferenci. Začátkem července bude jasné, zda organizátoři konference dostanou příspěvek z  českoněmeckého fondu budoucnosti.
 • Svícny byly odvezeny k restaurování do Brna.
 • Stavební komise se dále bude zabývat rekonstrukcí farářského bytu.

Usnesení staršovstva ze dne 11.5.2016

 • Staršovstvu se přišli představit katechumenka Anna Sabóová a konfirmand Martin Beránek. Všichni včetně starších pak odpovídali na připravené konfirmační otázky.
 • Sestra farářka seznámila staršovstvo s probíhajícími předkřestními a předmanželskými přípravami.
 • Synodní rada vydala souhlas s volbou faráře Pavla Šindlera. Volební sborové shromáždění bylo naplánováno na 5.6 s tím, že bohoslužby budou v Třanovského sále.
 • Uchazeči o službu výpomocných kazatelů se připravují na zkoušky: Josef Grendziok v září, Michael Waloschek 15.6.
 • Letošní noc kostelů organizuje SCEAV, dobrovolníci z našeho sboru se mohou hlásit Josefu Grendziokovi.
 • Během prázdnin se nebudou konat večerní bohoslužby.
 • Stále probíhají přípravy na Partnerskou konferenci; dobrovolníci nechť se hlásí s. Grollovým.
 • Středisko Diakonie chystá přestavbu v objektu na Syllabově ulici; pro tuto přestavbu se hledá stavební dozor.
 • Oprava menších dvou lustrů nad balkóny byla dokončena. Stála 237 000 Kč.
 • Paní restaurátorka prohlédla jeden svícen z oltáře, aby mohla vyčíslit cenu opravy elektroinstalace. Ukázalo, že svícny mají stříbrnou barvu, pouze ve vrchní části je mosazný pruh s ornamenty a věnováním. Staršovstvo schválilo, aby i ostatní svícny byly takto zrenovovány. Oprava všech šesti vyjde na 19 600 Kč.
 • Vybudování okapového chodníku se odkládá navzdory tomu, že jsme získali veškeré souhlasy. Cena se však vyšplhala na 170 000 Kč a na tuto akci nemůžeme žádat dotaci na obnovu a zachování kulturní památky. V  žádosti o grant máme vnitřní a vnější opravy kostela (stříška, prasklá omítka…) a tyto menší opravy budeme realizovat, i když se o její přidělení rozhodne až na podzim.
 • Před uzávěrkou jsme obdrželi stavební povolení na rekonstrukci bytu na HN4.

Usnesení staršovstva ze dne 13.4.2016

 • Sestra farářka Ewa Jelinek spolu s Waloschkovými navštívili rodinu br.f. Pavla Šindlera v Humpolci. Při této návštěvě byly doladěny poslední detaily listin potřebných k povolání br. Šindlera za faráře našeho sboru.
 • Starší kladně hodnotili posunutí času bohoslužeb v rámci výročního sborového shromáždění. Také způsob prezentace zprávy o životě a dílčích zpráv byl dobrý.
 • Hlavním organizátorem Noci kostelů (10.6.) bude SCEAV. Sbory se dohodly, že se v organizaci budou střídat.
 • S. Jana Grollová seznámila starší s plánovaným nákupem stanů, skládacích lavic a stolů do zahrady pro potřeby partnerské konference. Dále starší odsouhlasili počty reklamních předmětů.
 • Br. Libor Janča seznámil starší s převodem domu na Syllabově ulici do majetku Diakonie.
 • Starší schválili žádost pořadatelů Svatováclavského hudebního festivalu o uskutečnění akce v kostele (18.-19. září). Bohoslužby budou v sále.
 • Opravy dvou menších lustrů v kostele jsou v době uzávěrky hotovy. Jeden z nich byl namontován 14. dubna, druhý 27. dubna.
 • Obdrželi jsme stanovisko Útvaru hlavního architekta k opravě okapového chodníku a k dalším drobným opravám kostela (popraskané omítky, stříška nad SV vchodem do kostela apod.). Br. Orawski požádal o stavební povolení i povolení úprav, které se týkají drobných oprav kostela. Na okapový chodník stavební povolení neopotřebujeme. Br. Orawski spolu se s. Vlčinskou zpracuje žádost o dotaci na opravu dvou lustrů a na okapový chodník a další drobné opravy kostela. Snad se podaří stav. povolení na drobné opravy kostela vyřídit rychle, abychom mohli včas podat žádosti o dotaci.

Usnesení staršovstva ze dne 2.3.2016

 • Sestra Jelínková se vzdala členství ve staršovstvu ze zdravotních důvodů. Nahradí ji br. Janča.
 • Br. f. Pavel Šindler souhlasil s navrhovaným zněním povolací listiny.
 • Staršovstvo schválilo žádost o ordinaci Michaela Waloschka a předá ji s doporučením seniorátnímu výboru. Důležitým bodem jednání byla příprava výročního sborového shromáždění konaného 20. března. Byly schváleny zprávy o životě a stavu sboru a o hospodaření a také účetní uzávěrka za rok 2015 a rozpočet na rok letošní. Staršovstvo také připravilo pořad jednání a posun bohoslužeb v den konání výročního sborového shromáždění na 8:30.
 • S. farářka informovala o práci s dětmi a mládeží. Nedělní školu navštěvuje 11 dětí, v dorostu je dětí 5. Víkendový pobyt organizovaný spolu s Církví bratrskou (11 dětí ČCE, 13 CB) byl hodnocen velmi kladně, a proto chceme v této spolupráci pokračovat.
 • S. Jana Grollová informovala o přípravách na partnerskou konferenci a počtech přihlášených.
 • Oprava dvou menších lustrů probíhá. Jednali jsme také s magistrátem o možnosti podpořit letošní opravy kostela formou dotace na obnovu a zachování kulturní památky.
 • Byt na Husově náměstí 6 je stále volný.

Usnesení staršovstva ze dne 10.2.2016

 • Po rezignaci br. Friedricha se zapisovatelem stala jeho první náhradnice s. Drozdová. Druhá náhradnice je s. Krupová.
 • S. farářka informovala, že probíhá šest předkřestních příprav, tři předmanželské přípravy.
 • Staršovstvo schválilo deklaraci partnerství, kterou předloží sborovému shromáždění.
 • Sestře f. E. Jelinek byla schválena úhrada poplatku na Partnerskou konferenci ve výši 3.000,- Kč. Starší byli seznámeni s rozpočtem na tuto konferenci.
 • Br. Janča seznámil starší s výroční zprávou ostravského střediska Diakonie, která bude vyvěšena na nástěnce. Objekt na Sylabově ul.19 byl zapsán do katastru nemovitostí jako majetek Diakonie. Po jeho rekonstrukci bude do této budovy přestěhována Domovinka a vedení Diakonie.
 • Starší schválili seznam obdarovaných – Kmotrovství o.s., Chmielovi – misie Ukrajina, Živá naděje, Fond rychlé pomoci seniorátu, Jeronýmova jednota, ostravské středisko Diakonie, které sbor pravidelně finančně podporuje a vyžádá si od nich dílčí zprávy pro sborové shromáždění.
 • Byl projednán seznam členů s hlasovacím právem, který bude vyvěšen na nástěnce.
 • Byla projednána a připomínkována zpráva o životě a stavu sboru a zpráva o hospodaření sboru, účetní závěrka za 2015, rozpočet na 2016
 • Návrhy staršovstva pro sborové shromáždění: vzhledem k tomu, že se Velký pátek stal státním svátkem, staršovstvo navrhuje vykonávat jen jedny a to dopolední bohoslužby
 • O připravení revizní zprávy byla požádána revizní skupinka: L. Janča, s. Cholevová, s. Grollová (náhradníci: s. Kuzníková, br. Grendziok)
 • Noc kostelů bude 10.6.2016 – měla by se sejít skupinka k přípravě programu, o přihlášení požádáme opět SCEAV
 • V souvislosti se křtem Magdy Machové (21.2.) se starší zabývali vysluhováním Večeře Páně dětem a schválili zavedení praxe dvou kalichů, kdy v jednom z nich bude pro tyto případy připravený mošt.
 • Setkání presbyterů a katechumenů proběhne v neděli 13.3.2016 v sále Třanovského.
 • Oprava lustrů v kostele – po opravě hlavního lustru nad oltářem, byly odvezeny dva boční lustry k rekonstrukci
 • V souvislosti s žádostí o zřízení okapového chodníku kolem kostela, obecní úřad MOaP navrhl odkoupení pozemku kolem kostela za cca 3.000,- Kč/ m². Toto staršovstvo odmítlo, máme zájem pouze o tu část cca 50 m², na které bychom vybudovali okapových chodník a to za symbolickou cenu, protože zřízení chodníku je v obecném zájmu.
 • Starší schválili záměr zakoupení digitálních varhan do Třanovského sálu. S výběrem a realizací by měl pomoci církevní kantor L. Moravetz, který již pomáhal podobnou koupi realizovat ve sboru na Velké Lhotě.

Usnesení staršovstva ze dne 13.1.2016

 • Staršovstvu byl předložen návrh povolací listiny pro br. f. Pavla Šindlera připravený sestrou farářkou a br. kurátorem.
 • Staršovstvo schválilo vyslovení důvěry k ordinaci br. Grendzioka.
 • Sestra Jana Grollová seznámila přítomné s aktualitami stran partnerství.
 • Pro sborový výlet byl schválen termín 21.5., který by neměl kolidovat s jinými akcemi.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s nejdůležitějšími informacemi z konventu – před schůzí byl rozeslán zápis z konventu.
 • Dále bylo staršovstvo informováno o pozvánce na mimořádný konvent a ustanovení nového seniorátního výboru. Celý příspěvek