Archiv pro rubriku: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva), Pavel Šindler (farář, virilní člen, místopředseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Farářka Ewa Jelinek je na mateřské dovolené.

Nové staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 12.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Laici: Dita BartolšicováJaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel Mach (místokurátor), Marek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor). Faráři: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář).

Náhradníci: 1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4.2017 zvolilo kurátorem sboru bratra Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha.
Pověření nově zvoleného staršovstva proběhne v neděli 11.6.2017.

Usnesení staršovstva ze dne 12.4.2017

 • Starší se na své schůzi setkali s novými členy sboru – Patricií Solanskou a Tobiášem Czekajem.
 • Ustanovení presbyterů a náhradníků proběhne na bohoslužbách 11.6.2017.
 • Nově zvolené staršovstvo (na období 2017-2023 si připomnělo obsah své práce a zvolilo kurátora (Michael Waloschek), předsedu staršovstva (Ewa Jelinek), místokurátora (Danie Mach) a zapisovatele (Elvíra Krupová, Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová).
 • Starší se také seznámili s jednotlivými službami ve sboru a jejich obsazením.
 • V záři by měl ve sboru působit praktikant Benjamin Roll.
 • Staršovstvo souhlasilo, aby Josef Grendziok znovu absolvoval kurz pro výpomocné kazatele (od září).
 • Velkou diskusi, která bude pokračovat na příští schůzi, starší věnovali křtu nemluvňat a členství rodičů ve sboru. Křty nemluvňat se provádějí „na víru rodičů“, mladší děti s vědomím rodičů nebo zákonných zástupců a starší děti na základě svého vlastního vyznání.
 • Na jubilejní Listopadání jsme získal grant ve výši 70 800 Kč.
 • Byla schválena výměna kopírky formou pronájmu zařízení.
 • Bezbariérový vstup do kostela není možné realizovat pomocí lyžin, protože přístupné schody jsou příliš vysoké a příkré.

Usnesení staršovstva ze dne 1.3.2017

 • Staršovstvo podalo na ústředí církve návrh na udělení Medaile vděčnosti sestře Janě Haškové.
 • Staršovstvo souhlasí s tím, aby br. Josef Grendziok sloužil slovem v domově seniorů na Kamenci, pod patronátem br. P. Šindlera.
 • Informace o Diakonii: Středisko Debora potřebuje ložní prádlo (bude ohlašováno). Br. Šindler chodí jednou za dva týdny do Domovinky; v Deboře se schází jen se zaměstnanci; pro Náruč hledá vhodnou formu.
 • Organizací Noci kostelů, kterou má letos na starosti náš sbor, byl pověřen Josef Grendziok.
 • Starší se seznámili s přehledem plnění rozpočtu, který každý měsíc sestavuje Hanka Vlčinská.
 • Dar od partnerských sborů se plánuje využít na zhotovení kopie kalicha k večeři Páně.
 • Na podnět synodní rady se sbor připojí k rámcové smlouvě s dodavatelem energií (EON).

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2017 (mimořádná schůze)

 • Na mimořádné schůzi starší schválili zprávu o hospodaření sboru včetně rozpočtu na rok 2017 a zprávu o životě a stavu sboru.
 • Schválena byla také opravená povolací listina pro br. Samuela Macha, který chce službu kantora vykonávat bez nároku na odměnu.
 • Také bylo schváleno, že se bohoslužby s pověřením ke službě sborového kantora uskuteční 9.4. v 9.30 v kostele.

Usnesení staršovstva ze dne 8.2.2017

 • Na mimořádném sborovém shromáždění byl Michael Waloschek zvolen výpomocným kazatelem sboru – ordinace proběhla 26.2. v Krnově.
 • Staršovstvo schválilo povolací listinu pro kantora Samuela Macha a zavazuje se podporovat ho v jeho činnosti. Pověření ke službě se uskuteční 9.4.
 • Staršovstvo se opět zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března – schválilo seznam obdarovaných, seznam členů s hlasovacím právem, evidenční dotazník pro synodní radu a také pořad sborového shromáždění.
 • Na podnět synodní rady budeme publikovat výsledek hospodaření na webu.

Usnesení staršovstva ze dne 18.1.2017

 • Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března.
 • Br. f. Pavel Šindler převzal převzal službu v Diakonii po br. f. Wranovi a co 14 dnů bude docházet do Domovinky, přičemž bude hledat způsob spolupráce ve střediscích Náruč a Debora.
 • Korejskému sboru bude bezplatně pronajat Třanovského sál na neděle 12.2. a 19.2. od 11 hod.
 • 1. dubna proběhne v Ostravě setkání učitelů nedělních škol, kde bude přednášejícím Eva Muroňová.
 • Starší se seznámili s osnovou Strategického plánu ČCE, který připravuje synodní rada, ale na otázku “Jaké nejdůležitější konkrétní kroky či změny by podle Vás měla církev podniknout v dalších letech, aby dobře plnila své poslání,” nenalezli konkrétní odpověď.
 • Starším byl rozpočtovou skupinkou předložen předběžný návrh rozpočtu a plánu oprav a investic.
 • Starší se také zabývali návrhy na zlepšení průběžné kontroly hospodaření a ještě se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.
 • V rámci grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE sbor obdrží 88 500 Kč na minifestival křesťanské hudby Ostravské listopadání.

Usnesení staršovstva ze dne 14.12.2016

 • Staršovstvo schválilo návrh povolat bratra Michaela Waloschka ke službě výpomocného kazatele a doporučit ho k ordinaci mimořádným sborovým shromážděním. Termín mimořádného sborového shromáždění byl stanoven na 15.01.2017.
 • V roce 2017 se bude volit nové staršovstvo. To současné je složeno z 11 řádných členů, 2 farářů a 4 náhradníků. S kandidaturou zatím souhlasili: J. Grendziok, H. Vlčinská, J. Cholevová, Jana Grollová, M. Waloschek, J. Drozdová, E. Krupová, L. Janča. Návrh br. Waloschka na snížení počtu členů staršovstva z 11 na 7 až 9 dle řádu ČCE nebyl schválen.

 • Z říjnové schůze vzešel návrh odměnit dlouholetou varhanickou službu Tomáše Novotného – návrh na věcný dar byl br. Novotným odmítnut, z důvodu že se jedná o službu.  Celý příspěvek

Usnesení staršovstva ze dne 9.11.2016

 • Výpomocní kazatelé: M. Waloschek absolvoval kázání v Plzni, J. Grendziok musí složit ještě 2. část zkoušky, oba by mohli být ordinováni 26.února v Krnově. Řád pro kazatele ukládá uchazeči, který získal způsobilost k této službě, aby byl povolán sborovým shromážděním sboru, jehož je členem. Sborové shromáždění se uskuteční do konce ledna.
 • Zprávy z Diakonie: Dozorčí rada se sešla 28. listopadu. Na 9. dubna je

  plánovaný sborový den na téma “Pečuj doma”. Bratr f. Šindler se zúčastní

  kurzu Diakonie v Praze.  Celý příspěvek

Usnesení staršovstva ze dne 12.10.2016

 • Staršovstvo schválilo, aby Samuel Mach, který získal odbornou způsobilost, byl povolán jako sborový kantor. Br. Mach s povoláním souhlasí. K úkolům kantora ve farním sboru patří zejména: podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb, doprovázet bohoslužebný zpěv, připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru, dbát o kvalitu různých forem církevní hudby pěstované ve sboru (písní, liturgických zpěvů, jiných hudebních forem), starat se o cvičení církevní hudby a zpěvu ve sboru, příp. vést pěvecký sbor, vyhledávat ty členy sboru, kteří mají vhodné obdarování a mohou se aktivně podílet na pěstování hudby ve sboru (varhaníci, zpěváci apod.), a pečovat o ně, dbát o rozmanitost stylů a žánrů církevní hudby pěstované ve sboru.
 • Digitální varhany v Třanovského sále byly pořízeny.
 • Na schůzi byl přizván také zástupce sdružení Logos, které žádá o možnost setkávání v prostorách našeho sboru a za účasti faráře. Pan Šoustal představil společenství, které se zaměřuje na otázku spojení homosexuality a křesťanství a propaguje trvalé vztahy mezi partnery. Logos funguje na půdě naší církve v Praze, Hradci Králové, Brně a také na katolické půdě v Ostravě-Třebovicích.
 • S. farářka přijala práci v Ekumenickém poradním odboru a Seniorátním odboru pro mládež.
 • Schůze dozorčí rady ostravské Diakonie bude 28.11.2016. Této schůze se zúčastní br. f. Šindler, aby prodiskutoval spolupráci a navštěvování ve všech střediscích v příštím roce.
 • Hledá se realizační tým pro další ročníky ostravského listopadání.
 • V r. 2017 budou volby do staršovstva pro období 2017-2023. Starším byla položena otázka, zda přijmou kandidaturu pro dalším volební období.
 • Večerní bohoslužby pro malý zájem nepokračují. Budeme hledat nové formy a způsoby.
 • Pokračovaly drobné opravy v kostele: např. popraskaných omítek sloupů
  a zdiva nad zárubněmi v sakristii.
 • Br. farář vysadil pod okny fary tři révové keře a nějaké okrasné traviny.
 • Staršovstvo schválilo žádost o příspěvek na listopadání 2017 z grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE. V r. 2017 bude výroční ročník (25 let).

Usnesení staršovstva ze dne 14.9.2016

 • Od září nastoupil Pavel Šindler jako druhý farář sboru.
 • Schůze staršovstva i dalších sborových aktivit se jako praktikant účastnil Jan Lavický (do 25.9.).
 • Probíhají předkřestní přípravy (šest zájemců).
 • Dětského tábora se účastnilo 29 dětí a 10 vedoucích.
 • Další běh konfirmační přípravy nebude zahájen, ale nadále se bude každý čtvrtek scházet po-konfirmační skupinka.
 • Nedělní školu budou letos vyučovat: Petra Waloschková, Marta Machová, Josef Grendziok a Jiří Friedrich.
 • Návštěvy ve středisku Diakonie bude mít na starosti br. f. Šindler, který je převezme po br. f. Aleši Wranovi. Termín převzetí bude upřesněn.
 • Staršovstvo projednalo změny Církevního zřízení ČCE, které budou předmětem konventu 15.10.2016.
 • Hledá se realizační tým pro Listopadání. Také bude zřízena kasička na příspěvky, které budou letos obzvláště potřeba.

Usnesení staršovstva ze dne 8.6.2016

 • Pokračovaly předkřestní a předmanželské přípravy, které vede sestra farářka.
 • Bratru Pavlu Šindlerovi byl sdělen výsledek volby na sborovém shromáždění, které se konalo 5.6. a zvolilo jej druhým farářem sboru na období od 1.9.2016 do 31.8.2021.
 • Stále pokračují přípravy na Partnerskou konferenci. Začátkem července bude jasné, zda organizátoři konference dostanou příspěvek z  českoněmeckého fondu budoucnosti.
 • Svícny byly odvezeny k restaurování do Brna.
 • Stavební komise se dále bude zabývat rekonstrukcí farářského bytu.

Usnesení staršovstva ze dne 11.5.2016

 • Staršovstvu se přišli představit katechumenka Anna Sabóová a konfirmand Martin Beránek. Všichni včetně starších pak odpovídali na připravené konfirmační otázky.
 • Sestra farářka seznámila staršovstvo s probíhajícími předkřestními a předmanželskými přípravami.
 • Synodní rada vydala souhlas s volbou faráře Pavla Šindlera. Volební sborové shromáždění bylo naplánováno na 5.6 s tím, že bohoslužby budou v Třanovského sále.
 • Uchazeči o službu výpomocných kazatelů se připravují na zkoušky: Josef Grendziok v září, Michael Waloschek 15.6.
 • Letošní noc kostelů organizuje SCEAV, dobrovolníci z našeho sboru se mohou hlásit Josefu Grendziokovi.
 • Během prázdnin se nebudou konat večerní bohoslužby.
 • Stále probíhají přípravy na Partnerskou konferenci; dobrovolníci nechť se hlásí s. Grollovým.
 • Středisko Diakonie chystá přestavbu v objektu na Syllabově ulici; pro tuto přestavbu se hledá stavební dozor.
 • Oprava menších dvou lustrů nad balkóny byla dokončena. Stála 237 000 Kč.
 • Paní restaurátorka prohlédla jeden svícen z oltáře, aby mohla vyčíslit cenu opravy elektroinstalace. Ukázalo, že svícny mají stříbrnou barvu, pouze ve vrchní části je mosazný pruh s ornamenty a věnováním. Staršovstvo schválilo, aby i ostatní svícny byly takto zrenovovány. Oprava všech šesti vyjde na 19 600 Kč.
 • Vybudování okapového chodníku se odkládá navzdory tomu, že jsme získali veškeré souhlasy. Cena se však vyšplhala na 170 000 Kč a na tuto akci nemůžeme žádat dotaci na obnovu a zachování kulturní památky. V  žádosti o grant máme vnitřní a vnější opravy kostela (stříška, prasklá omítka…) a tyto menší opravy budeme realizovat, i když se o její přidělení rozhodne až na podzim.
 • Před uzávěrkou jsme obdrželi stavební povolení na rekonstrukci bytu na HN4.