Archiv pro rubriku: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva), Pavel Šindler (farář, virilní člen, místopředseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Farářka Ewa Jelinek je na mateřské dovolené.

Usnesení staršovstva ze dne 11.10.2017

 • Starší schválili finanční podporu studentům církevních kurzů (vzdělávání laiků, varhanní kurz).
 • Jako delegáti sboru pojedou na konvent Hanka Vlčinská, Jana Grollová, Ewa Jelinek, M. Waloschek a Pavel Šindler. Náhradníky jsou J. Drozdová a M. Skotnica.
 • Starší projednali podklady pro jednání konventu včetně synodní radou navrhovaných změn církevního zřízení.
 • Také proběhla diskuse k postavení farářů a farářek v naší církvi.
 • Dozorčí rada Diakonie se sešla 2.10.2017. Potřebná povolení pro zahájení přestavby na Syllabové ulici jsou vyřízena, na jaře se může začít s přestavbou. Diakonii byly přiznány dotace, které šly na zvýšení platu zaměstnanců, byly však přiznány do konce kalendářního roku. Stále nejisté je fungování střediska Náruč. Ředitel p. Říman má pro vážné onemocnění dlouhodobou nemocenskou.
 • Dozorčí rada střediska má konec funkčního období v prosinci 2017. Pro další období byli navrženi br. J. Groll, J. Friedrich, L. Janča. Jako náhradník byl navržen br. M. Skotnica. 
 • Opravy vikýřových oken na půdě kostela, přes které zatékalo do kostela
  organizačně řeší SCEAV.

Usnesení staršovstva ze dne 13.9.2017

 • Starší se seznámili s praktikantem Benjaminem Rollem.
 • Jako vždy se zajímali o pastorační návštěvy.
 • A rozhodli, že 31.12.2017 budou bohoslužby pouze ráno (v 9:30).
 • Br. Janča informoval o Diakonii (dozorčí rada se sešla 19.6.). Funkční období rady končí v prosinci. S nominací souhlasili Pavel Šindler, Jíří Groll, Jíří Friedrich a Libor Janča. 
 • Hanka Vlčinská představila plnění rozpočtu… a starší odsouhlasili dát 128 000 na neodkladnou opravu oken v lodžii farářského bytu, čímž se rozpočet pravděpodobně propadne do ztráty.
 • Byly schváleny úpravy nájemních smluv s faráři tak, aby odrážely nová církevní pravidla.
 • Starší také projednali žádost o připojení pokoje v bytě J. Grendzioka, čímž by se dva sousední byty dostaly do původního stavu. Starší jsou této žádosti naklonění, záleží však i na nájemci druhého z bytů. 
 • Obdrželi jsme dotaci 160 tis. na opravu podlahy sakristie a dveřních vitráží v kostele.
 • Starší také odsouhlasili nové finanční limity pro výdaje, které nemusí podléhat rozhodnutí staršovstva. Faráři a kurátor mají limit 5000 Kč měsíčně (přičemž výdaj musí schválit dva z nich) a sestra pokladní a kostelnice mají limit 2000 Kč.

Usnesení staršovstva ze dne 14.6.2017

 • Na úvod se starším představila Eliška Šlahařová (která byla následující neděli pokřtěna).
 • Oba faráři pověděli o vykonaných návštěvách i předkřestní přípravě.
 • Br. Josef Grendziok se dál bude nadále zapojovat do služby vítání a čtení.
 • Starší dostali za domácí úkol prostudovat materiály Co by měl vědět každý presbyter.
 • Sbor se od července zapojí do projektu Otevřené chrámy, který organizuje Ostravsko-opavské biskupství. Cílem je zpřístupnění kostelů v Moravskoslezském kraji. Náš kostel bude otevřen v soboty a neděli mezi 14. a 18. hodinou (s vyškolenými průvodci). Tento projekt je financován z dotace Moravskoslezského kraje a rozpočtu ostravsko-opavského biskupství.
 • Během XXV. Listopadání poslouží slovem br. f. Joel Ruml.
 • Starší se zabývali návrhem na změny času bohoslužeb v období letního času. Bude proveden průzkum mezi účastníky bohoslužeb.
 • Starší mají přes prázdniny za úkol přijít s nápady na projekt, který by mohl být financován z církevních grantů na podporu rozvoj sborů, diakonické práce či táborů pro děti a mládež.
 • Starší se zabývali zabezpečením společných prostor sborového domu a vestibulu fary. Zamítli návrh na instalaci kamerového systému, ale budou se zabývat zajištěním dveří.
 • Bylo schváleno vybudování nových elektrických rozvodů pro kuchyňku v Třanovského sále.
 • Starší schválili žádost o úlevu na nájmu obecně prospěšné společnosti Moment provozující v našich prostorách dobročinný obchůdek. Důvodem je rekonstrukce Českobratrské, která má negativní vliv na výši tržeb. Z důvodu opravy ulice bude od července znemožněn vstup do kostela hlavním vchodem.

Usnesení staršovstva ze dne 10.5.2017

 • Br. farář Šindler představil presbyterům svou práci a jednotlivé aktivity, které jej vytěžují.
 • Sestra Ewa Jelinek byla za v rámci ekumeny pozvána na slavnost svěcení pomocného biskupa Římskokatolické církve (28.05.).
 • 24. dubna se sešla dozorčí rada Diakonie za účasti člena synodní rady Š. Brodského.
 • Staršovstvu byl představen projekt Diakonie-Doma, pro který se hledají dobrovolníci. Tento projekt chce pomoci azylantům s doučováním českého jazyka, pro asistenci a volnočasové aktivity – viz www.doma.diakonie.cz
 • Sborový výlet do Hernhutu, Žitavy a Vratislavi se uskutečnil ve dnech 29-30.4. v počtu 17 účastníků. V Hernhutu se naše skupinka setkala i s přáteli s partnerského sboru z Dessau.
 • Starší se vrátili k tématu křtu dětí v případě, že rodiče nejsou členy sboru a dohodlo se, že v případě nejasných situací se jimi bude zabývat individuálně.
 • Při organizaci nepravidelných sborových či seniorátních akcí nebo seminářů se na základě podnětu s. Pavly Machové budou hledat dobrovolníci, aby všechnu organizaci, chystání, pohoštění, vítání, úklid atd. nemuseli dělat aktéři a účastníci sami. Bude vytvořen seznam co je potřeba k zajištění příslušné akce, na co se nesmí zapomenout.
 • Starší se také domluvili, že sbor bude zajišťovat dopravu lidí s omezenou pohyblivostí.
 • Na průzkum ohledně samofinancování sborů (pro letošní konvent) jsme odpověděli, že si přechod na samofinancování dokážeme představit s jedním farářem.
 • Sbor má pronajatou zánovní barevnou kopírku za 500 Kč za měsíc.
 • Byl schválen rozpočet na elektrickou instalaci v kolumbáriu na na chodbě sborového domu.

Nové staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 12.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Laici: Dita BartolšicováJaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel Mach (místokurátor), Marek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor). Faráři: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář).

Náhradníci: 1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4.2017 zvolilo kurátorem sboru bratra Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha.
Pověření nově zvoleného staršovstva proběhne v neděli 11.6.2017.

Usnesení staršovstva ze dne 12.4.2017

 • Starší se na své schůzi setkali s novými členy sboru – Patricií Solanskou a Tobiášem Czekajem.
 • Ustanovení presbyterů a náhradníků proběhne na bohoslužbách 11.6.2017.
 • Nově zvolené staršovstvo (na období 2017-2023 si připomnělo obsah své práce a zvolilo kurátora (Michael Waloschek), předsedu staršovstva (Ewa Jelinek), místokurátora (Danie Mach) a zapisovatele (Elvíra Krupová, Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová).
 • Starší se také seznámili s jednotlivými službami ve sboru a jejich obsazením.
 • V záři by měl ve sboru působit praktikant Benjamin Roll.
 • Staršovstvo souhlasilo, aby Josef Grendziok znovu absolvoval kurz pro výpomocné kazatele (od září).
 • Velkou diskusi, která bude pokračovat na příští schůzi, starší věnovali křtu nemluvňat a členství rodičů ve sboru. Křty nemluvňat se provádějí „na víru rodičů“, mladší děti s vědomím rodičů nebo zákonných zástupců a starší děti na základě svého vlastního vyznání.
 • Na jubilejní Listopadání jsme získal grant ve výši 70 800 Kč.
 • Byla schválena výměna kopírky formou pronájmu zařízení.
 • Bezbariérový vstup do kostela není možné realizovat pomocí lyžin, protože přístupné schody jsou příliš vysoké a příkré.

Usnesení staršovstva ze dne 1.3.2017

 • Staršovstvo podalo na ústředí církve návrh na udělení Medaile vděčnosti sestře Janě Haškové.
 • Staršovstvo souhlasí s tím, aby br. Josef Grendziok sloužil slovem v domově seniorů na Kamenci, pod patronátem br. P. Šindlera.
 • Informace o Diakonii: Středisko Debora potřebuje ložní prádlo (bude ohlašováno). Br. Šindler chodí jednou za dva týdny do Domovinky; v Deboře se schází jen se zaměstnanci; pro Náruč hledá vhodnou formu.
 • Organizací Noci kostelů, kterou má letos na starosti náš sbor, byl pověřen Josef Grendziok.
 • Starší se seznámili s přehledem plnění rozpočtu, který každý měsíc sestavuje Hanka Vlčinská.
 • Dar od partnerských sborů se plánuje využít na zhotovení kopie kalicha k večeři Páně.
 • Na podnět synodní rady se sbor připojí k rámcové smlouvě s dodavatelem energií (EON).

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2017 (mimořádná schůze)

 • Na mimořádné schůzi starší schválili zprávu o hospodaření sboru včetně rozpočtu na rok 2017 a zprávu o životě a stavu sboru.
 • Schválena byla také opravená povolací listina pro br. Samuela Macha, který chce službu kantora vykonávat bez nároku na odměnu.
 • Také bylo schváleno, že se bohoslužby s pověřením ke službě sborového kantora uskuteční 9.4. v 9.30 v kostele.

Usnesení staršovstva ze dne 8.2.2017

 • Na mimořádném sborovém shromáždění byl Michael Waloschek zvolen výpomocným kazatelem sboru – ordinace proběhla 26.2. v Krnově.
 • Staršovstvo schválilo povolací listinu pro kantora Samuela Macha a zavazuje se podporovat ho v jeho činnosti. Pověření ke službě se uskuteční 9.4.
 • Staršovstvo se opět zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března – schválilo seznam obdarovaných, seznam členů s hlasovacím právem, evidenční dotazník pro synodní radu a také pořad sborového shromáždění.
 • Na podnět synodní rady budeme publikovat výsledek hospodaření na webu.

Usnesení staršovstva ze dne 18.1.2017

 • Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března.
 • Br. f. Pavel Šindler převzal převzal službu v Diakonii po br. f. Wranovi a co 14 dnů bude docházet do Domovinky, přičemž bude hledat způsob spolupráce ve střediscích Náruč a Debora.
 • Korejskému sboru bude bezplatně pronajat Třanovského sál na neděle 12.2. a 19.2. od 11 hod.
 • 1. dubna proběhne v Ostravě setkání učitelů nedělních škol, kde bude přednášejícím Eva Muroňová.
 • Starší se seznámili s osnovou Strategického plánu ČCE, který připravuje synodní rada, ale na otázku “Jaké nejdůležitější konkrétní kroky či změny by podle Vás měla církev podniknout v dalších letech, aby dobře plnila své poslání,” nenalezli konkrétní odpověď.
 • Starším byl rozpočtovou skupinkou předložen předběžný návrh rozpočtu a plánu oprav a investic.
 • Starší se také zabývali návrhy na zlepšení průběžné kontroly hospodaření a ještě se k tomuto tématu vrátí na příští schůzi.
 • V rámci grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty ČCE sbor obdrží 88 500 Kč na minifestival křesťanské hudby Ostravské listopadání.

Usnesení staršovstva ze dne 14.12.2016

 • Staršovstvo schválilo návrh povolat bratra Michaela Waloschka ke službě výpomocného kazatele a doporučit ho k ordinaci mimořádným sborovým shromážděním. Termín mimořádného sborového shromáždění byl stanoven na 15.01.2017.
 • V roce 2017 se bude volit nové staršovstvo. To současné je složeno z 11 řádných členů, 2 farářů a 4 náhradníků. S kandidaturou zatím souhlasili: J. Grendziok, H. Vlčinská, J. Cholevová, Jana Grollová, M. Waloschek, J. Drozdová, E. Krupová, L. Janča. Návrh br. Waloschka na snížení počtu členů staršovstva z 11 na 7 až 9 dle řádu ČCE nebyl schválen.

 • Z říjnové schůze vzešel návrh odměnit dlouholetou varhanickou službu Tomáše Novotného – návrh na věcný dar byl br. Novotným odmítnut, z důvodu že se jedná o službu.  Celý příspěvek

Usnesení staršovstva ze dne 9.11.2016

 • Výpomocní kazatelé: M. Waloschek absolvoval kázání v Plzni, J. Grendziok musí složit ještě 2. část zkoušky, oba by mohli být ordinováni 26.února v Krnově. Řád pro kazatele ukládá uchazeči, který získal způsobilost k této službě, aby byl povolán sborovým shromážděním sboru, jehož je členem. Sborové shromáždění se uskuteční do konce ledna.
 • Zprávy z Diakonie: Dozorčí rada se sešla 28. listopadu. Na 9. dubna je

  plánovaný sborový den na téma “Pečuj doma”. Bratr f. Šindler se zúčastní

  kurzu Diakonie v Praze.  Celý příspěvek