Archiv rubriky: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Ewa Jelinek (farářka, virilní členka, místopředsedkyně staršovstva), Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaPavel Šindler (farář, virilní člen), Hana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Usnesení staršovstva ze dne 9.1.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • Bratr kurátor navrhl častější vysluhování Večeře Páně.
 • Proběhla diskuse, zda chceme pokračovat v tom, aby první neděle v měsíci byly rodinné bohoslužby (bez nedělní školy). Kazatelům bylo připomenuto, že by neměli zapomínat vysílat děti do nedělní školy. 
 • Starší otevřeli otázku jak dospívající zaujmout a udržet pro život v církvi. 
 • Beseda o strategii sborových kazatelských míst byla přesunuta na 24.2.
 • Vzhledem k dlouhodobé nemocenské s. kostelnice bude úklid prováděn svépomocí. Rozpis úklidu je vyvěšen na nástěnce, kde se můžou zapsat dobrovolníci.
 • Starší se opět zabývali prostorami pro děti a přestavbou presbyterny na multifunkční místnost.
 • Diskutovala se také vhodná společná nástěnka do kostela.
 • V únoru se sejde rozpočtová skupinka, aby připravila rozpočet na letošní rok.

Usnesení staršovstva ze dne 12.12.2018

 • Starší informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • S velkým ohlasem se setkaly balíčky pro seniory, které se zakoupily z výnosu vánoční dílny. V této tradici by staršovstvo chtělo pokračovat i nadále. 
 • O úpravě presbyterny na „multifunkční místnost“ bude staršovstvo jednat na začátku příštího roku, do té doby starší popřemýšlí, pro jaké aktivity chceme tuto místnost využívat, abychom mohli oslovit nějakého architekta a navrženou částku tak zahrnout do rozpočtu. 
 • Výroční sborové shromáždění uložilo staršovstvu vypracovat strategii sborových kazatelských míst včetně finanční rozvahy. Vzhledem k tomu, že probíhá celocírkevní diskuse o budoucnosti sborů, vzniku „sousboří“ atd., bylo po předešlé diskusi rozhodnuto, že k tomuto tématu bude 13.01.2019 uspořádána sborová beseda, jejíž náplní bude prezentace finanční rozvahy a diskuse o tom, zda do budoucna udržovat dvě kazatelská místa, třeba i ve spolupráci s okolními sbory. 
 • Po dobu trvání nemocenské s. kostelnice Jany Krejčí sborové prostory uklízejí dobrovolníci.
 • Starší opět projednávali návrh SCEAV o pořízení společné otočné nástěnky-tabule do kostela. 
 • Ředitel Diakonie br. Rzyman ze zdravotních důvodů rezignoval a na jeho místo nastoupila paní Bára Zedníková.
 • 9. 1. bude v našem sboru schůze seniorátního výboru.
 • Od 28.1. do 1.2. bude br. farář na farářském kurzu v Praze.
 • Další etapa renovace vitrážových oken v kostele bude odložena, protože jsme nezískali grant ani z Česko-německého fondu ani od kraje. Každé ze tří zbývajících oken přitom přijde na přibližně 120 000 Kč. O další granty budeme žádat v průběhu roku 2019.

Usnesení staršovstva ze dne 14.11.2018

 • Na začátku schůze se starší setkali s žadatelem o křest Horstem Lassakem.
 • Po projednání organizace konventu (24.11.) se zabývali návrhem Pavly Machové na vytvoření prostoru pro maminky s malými dětmi. Pro začátek jím bude presbyterna. Výhledově by se tato mohla přetvořit ve víceúčelovou místnost. 
 • Presbyteři také stručně zhodnotili Ostravské Listopadání, které bylo jako
  vždy povzbuzením pro náš sbor. O příštím ročníku se organizátoři začnou
  radit v lednu.
 • 3. listopadu proběhla v Šenově okrsková presbyterní konference. Z našeho sboru se zúčastnilo 7 starších. Společně se zamýšleli nad budoucností církve, financováním sborů a jejich životem. Příště se svolavatelem okrskových konferencí stane náš sbor. 
 • 6. prosince proběhne na půdě sboru schůze seniorátního výboru.
 • Br. f. Šindler informoval o možnosti návštěvy speciálních školek Diakonie ve Vítkovicích nebo Porubě.
 • Tak jako každý rok proběhne i letos sbírka dárku „Krabice od bot“. Instrukce budou pro zájemce vyvěšeny na nástěnce. 
 • Byla ukončena letošní sezóna „Otevřené chrámy“ a zároveň ukončena výstava k výročí reformace, která byla součástí chrámových prostorů. Sestra Jana Grollová chystá další výstavu. 
 • Starší posoudili osobní žádost br. Pavla Szlauera o umístění sídla firmy TheRivers na faře a rozhodli se nevyhovět.
 • Probíraly se také nejrůznější nutné opravy: poškozené dveře kostela, výměna podsedáků v sále, nátěr lavic v kostele, renovace kalicha… První etapa renovace vitráží v kostele už je dokončena. 
 • Po revitalizaci farního dvorku a zahrady vznikla skládka suti a nepotřebných věcí, která bude odklizena na jaře. 
 • Na faře bude instalován nový elektroměr, aby se mohlo topit levněji.

Usnesení staršovstva ze dne 10.10.2018

 • Presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách, br. f. Šindler informoval o probíhajících předkřestních přípravách a předmanželských přípravách.
 • Br. farář postupně přebírá oblasti, které měla na starost sestra farářka, která čerpá mateřskou dovolenou. Po 2–3 měsících se vyjádří, které oblasti by rád přesměroval na presbytery, či jiné dobrovolníky. 
 • Do nedělních bohoslužeb bude zařazeno vyslání dětí do nedělní školy.
 • Starší se opět zabývali možností změny času bohoslužeb.
 • Br. Waloschek informoval starší o setkání kurátorů moravskoslezského seniorátu v Olomouci. Kurátoři diskutovali o různých záležitostech našich sborů, o důrazu na bohoslužby, o misii, restitucích a financování. Jako podnět z tohoto setkání bylo, aby se poznali presbyteři okolních sborů. 
 • 8. října proběhla ve sboru společná pastorálka se SCEAV, jíž se zúčastnilo asi 50 hostů. 
 • Starší projednali návratku pro 4. zasedání 50. Konventu MSS v Olomouci:
  • Schválili delegáty sboru na čtyřleté období ve složení: Jana Grollová, Hana Vlčinská, Michael Waloschek. Jako náhradníci byli zvoleni Dita Bartolšicová, Daniel Mach, Jarmila Drozdová. 
  • Dále navrhovali kandidáty na volbu do pastýřské rady a delegáty na synod. 
  • A odsouhlasili navrhované změny církevního zřízení.
 • 3. listopadu se v Orlové koná okrsková presbyterní konference.
 • Starší se také seznámili se situací v ostravské diakonii.
 • Koncem listopadu se chystá vánočního tvoření, jehož výtěžek se použije na vánoční balíčky pro seniory a opuštěné.
 • Hanka Vlčinská seznámila starší s plněním rozpočtu. Znepokojivé je, že zaostávají příjmy.
 • Do rekonstruované kanceláře bude nutné zřídit nové elektroměry, abychom mohli topit za výhodnější sazbu.

Usnesení staršovstva ze dne 12.9.2018

 • Po odchodu sestry farářky Ewy Jelinek na rodičovskou dovolenou presbyteři zvolili předsedou staršovstva Michaela Waloschka a místopředsedou faráře Pavla Šindlera. 
 • Starší ukončili platnost tzv. kazatelského statutu, který definoval rozdělení zodpovědností mezi dva faráře. Povolací listina faráře zůstává beze změn; konkrétní náplň jeho činnosti bude připravena do příští schůze. Bratr farář bude mít volnou poslední neděli v měsíci (zpravidla). 
 • Úklid kostela od srpna zajišťuje SCEAV, což vedlo ke zkrácení úvazku kostelnice. Ta bude pravidelně k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin; jinak dle domluvy.
 • Starší se seznámili s novým rozdělením zodpovědnosti za službu dětem.
 • V úředních hodinách budou v kanceláři: v pondělí a ve středu Hana Vlčinská, v úterý a ve čtvrtek Pavel Šindler, v pátek Jarmila Grollová příp. Jarmila Cholevová.
 • Soubor ručních zvonků v Kateřinicích získal grant na zakoupení nových zvonků a „Ostravské zvonky“ díky tomu dostanou zvonky z Kateřinic.
 • Na 9.12. se chystá adventní koncert „Ostravských zvonků“ (15:00 v kostele).
 • Starší také schválili bezplatné poskytnutí kostela pro výchovný koncert ZŠ a MŠ (23.10.) 
 • Na okrskové presbyterky, které by se měly věnovat strategii financování kazatelských míst, byli nominováni Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jana Grollová a Libor Janča. 
 • Staršovstvo zvážilo založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát, jak mu uložilo výroční sborové shromáždění, a rozhodlo, že jej nezřídí. Bude se ale zabývat zřízením stavebního fondu (oprav). 
 • Na začátku října se budou natírat lavice v kostele poničené při loňském koncertu. Opravu uhradí pojišťovna pořadatele. 
 • Byly dokončeny opravy farní kanceláře
 • Starší odsouhlasili dosud vzniklé náklady na revitalizaci farního dvorku (mj. posezení zhotovené bratrem farářem) a odsouhlasili další opravy (přeložka potrubí, střešní svod, zazdění otvoru ve sklepě…)

Usnesení staršovstva ze dne 29.7.2018

 • Na opravu vitráží v kostele jsme od Magistrátu města Ostravy dostali jsme dostali 230.000,- Kč z plánovaných 750.000,- Kč. Budeme tedy usilovat o mimořádnou dotaci od kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Staršovstvo schválilo, aby práce na opravách byly již zahájeny v rozsahu 200.000,- Kč s tím, že se požádá o prodloužení doby čerpání dotace do června 2019. Do té doby by mělo být jasno, kolik prostředků bychom dostali z kraje, nebo Česko-německého fondu budoucnosti. 
 • Starší také vybrali dodavatele opravy hromosvodů na faře a kostele.
 • Presbyteři vzali na vědomí, že úklid kostela a společných prostor bude nově
  zajišťovat SCEAV a schválili nový pracovní úvazek kostelnice (16 h/týden)

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2018

 • Starším se představily žadatelky o křest: Zuzana Hanešková a Magdaléna Šlahářová.
 • Místokurátorkou byla zvolena Dita Bartolšicová.
 • Faráři a starší se vzájemně informovali o provedených pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a předsvatebních přípravách. 
 • Na popud Jany Krejčí (kostelnice) se otevřela jednání se SCEAV o úklidu kostela. Starší si váží její práce a doporučili, aby Jana nadále prováděla úklid kostela byť s poloviční frekvencí, přičemž druhou polovinu by zajišťoval FS SCEAV v Ostravě. Tato varianta je však v době uzávěrky Zpravodaje pro druhou stranu nepřijatelná a představitelé obou sborů budou dál hledat řešení. 
 • Pavel Šindler se od 1. září stane statutárním zástupcem sboru, zatímco sestra farářka Ewa nastoupí mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 • Starší schválili finanční dar pro celocírkevního kantora L. Moravetze z hudebního fondu ve výši 20 tisíc Kč.
 • Starší se dále zabývali tématem strategie sborových kazatelských míst a konkrétně tématy pro okrskové presbyterky, které se chystají v rámci seniorátu. Na nich bude příležitost diskutovat o strategické spolupráci s okolními sbory. Sestra Jana Grollová také informovala o strategických záměrech ústředí církve. 
 • Přípravou nové smlouvy s ostravským střediskem Diakonie bude pověřená pracovní skupina. Starší osloví navržené členy. 
 • V prostorách kostela se chystá výstava o reformaci. 
 • Během bohoslužeb v kostele bude (na popud manželů Machových) hrací koberec pro děti. Jeho zakoupení přivítali i ve SCEAV. Starší se také zabývali dalšími úpravami možnými sborových prostor pro rodiny s dětmi. 
 • Sestra pokladní představila čerpání rozpočtu
 • Starší odsouhlasili nabídku na rekonstrukci farní kanceláře a může se začít s realizací. 
 • Opravu lavic v kostele poškozených při loňském koncertu uhradí pojišťovna organizátora.

Usnesení staršovstva ze dne 9.5.2018

 • Hostem schůze byla Simona Kopecká, první náměstkyně seniorátní kurátorky, která se přijela představit. Rozdělením péče o jednotlivé sbory v seniorátu mezi členy seniorátního výboru by se sborům mělo dostat větší pomoci v řešení jejich problémů. 
 • Bratr Daniel Mach se rozhodl rezignovat na post místokurátora. Volbou jeho nástupce se bude staršovstvo zabývat na červnové schůzi.  
 • Faráři a presbyteři informovali o pastoračních návštěvách, křestních a předmanželských přípravách. 
 • O Diakonii informoval br. Libor Janča: Zrušila se zdravotní služba Diakonie v Příboře. Starší diskutovali o tom, jak zlepšit spolupráci sboru s Diakonií. 
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude šest placených průvodců – tři z každého sboru. 
 • Starší hlasovali o seznamu obdarovaných: Adopce na dálku, Nadační fond Compaternitas a sbor Frýdek-Místek-opravy kostela získaly shodně po 5 hlasech. 
 • Na opravy kanalizace starší schválili 30 000,- Kč.

Usnesení staršovstva ze dne 11.4.2018

 • Starším se představila Gabriela Reková, která požádala o křest. Předkřestní přípravu vede br. f. Šindler.
 • Obdrželi jsme nabídku na zvýhodněné ceny plynu a elektřiny, která platí i pro členy sboru.
 • Oba faráři a starší referovali o uskutečněných pastoračních návštěvách. Diskutovalo se o dalších lidech, u kterých je potřeba vykonat návštěvu.
 • Starší diskutovali nad výstupy z Výročního sborového shromáždění, které se
  usneslo:
  – VSS schvaluje přebytek hospodaření za rok 2017 ve výši 101.100,- Kč
  – VSS schvaluje využití částky 10.887,- Kč ze zisku hospodaření za rok 2017 ke krytí plánované ztráty hospodaření za rok 2018 a zbývající prostředky ze zisku převést na běžný účet sboru a ukládá staršovstvu doplnit rozpočet pro rok 2018 informací o způsobu krytí této ztráty
  – VSS ukládá staršovstvu zvážit založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát.
  – VSS ukládá staršovstvu vypracovat pro VSS 2019 strategii sborových kazatelských míst včetně finanční rozvahy.
  – Odložit rozhodování o aktualizovaném seznamu obdarovaných na konec dubna a do té doby sbírat návrhy.
 • Z diskuze na VSS vyplynul návrh Pavly Machové zařadit do ohlášek poděkování všem, kteří připravili bohoslužby.
 • Připravuje se také anketa na vhazování námětů, co by se dalo ve sboru zlepšit.
 • Br. L. Janča informoval o dozorčí radě Diakonie ČCE Ostrava. Mají se projednávat dotační zdroje a aktualizace rozpočtu.
 • Proběhla diskuse k návrhu z minulé schůze, aby sbor zakoupil nocleženky/stravenky pro bezdomovce.
 • Dále starší vzali na vědomí informaci, že s. kostelnice rezignovala od března na úklid sborového dobu. Nájemníci byli vyzváni, aby prováděli úklid společných prostor svépomocí, ale zvažujeme možnost zajištění úklidové služby.
 • Sestra Hanka Vlčinská seznámila starší s plněním rozpočtu.
 • V bytě č. 3 bude nutné vyměnit neopravitelný kotel a nebude to levné.
 • Městský obvod zvažuje omezit vstup do dvora přes průjezd v Českobratrské 133.
 • Řeší se také ucpaná kanalizace na Husově nám. 3, na kterou jsou napojeny okapy.

Usnesení staršovstva ze dne 7.3.2018

 • Oba faráři a další presbyteři informovali o provedených návštěvách. Do pastoračních návštěv by se ráda zapojila i s. Pavla Machová.
 • Sborový výlet po Hlučínsku se uskuteční v sobotu 09.06.2018. [edit po schůzi staršovstva: termín bude nejpravděpodobněji změněn]
 • Br. Janča podal zprávu ze schůze dozorčí rady střediska Diakonie, která proběhla 19.2. Pro r. 2018 středisko Náruč uzavřelo z finančních důvodů svou činnost. V neděli 11.03.2018 proběhl v našem sboru slib a pověření nové dozorčí rady, jejímž předsedou byl zvolen br. J. Groll. Další schůze dozorčí rady bude 16.4., a protože v té době bude probíhat na Syllabově oprava střechy, starší schválili, aby se tato schůze konala v prostorách presbyterny.
 • Starší se zabývali návrhem na zakoupení „nocleženek“ a stravenek pro bezdomovce, kteří přicházejí žádat peníze na faru. Zjistíme možnost a podmínky pro jejich zakoupení.
 • Starší znovu připravovali podklady na výroční sborové shromáždění – byl schválen seznam obdarovaných a zpráva o hospodaření sboru a účetní závěrka za rok 2017.
 • SCEAV požádala náš sbor o příspěvek na již realizovaný dětský koutek na farní zahradě. Prolézačky vyšly na 40000,- Kč. Starší schválili příspěvek ve výši 10000,- Kč.
 • Sbor obdržel cenovou nabídku na výrobu repliky kalicha a starší schválili variantu kalicha stříbrného s postříbřenou nohou + vyčistění a postříbření stávajícího kalicha v celkové výši 33.000,- Kč.

Usnesení staršovstva ze dne 14.2.2018

 • Na podnět s. Krupové, byla otevřena otázka komunikace a spolupráce mezi oběma faráři.
 • Jana Grollová podala informace o chystaném sborovém výletě po Hlučínsku (Chuchelná, Sudice, Hněvošice, Darkovičky). Výlet by se měl uskutečnit v sobotu 9.6., nebo v neděli 10.6. s účastí na bohoslužbách v kazatelské stanici Opavy – v Sudicích. Termín i program bude ještě upřesněn.
 • Bratr Janča informoval, že schůze dozorčí rady bude 19.2.2018. Diakonie se připravuje na přerušení činnosti střediska Náruč.
 • Žádost Hany Medkové, členky pardubického sboru o možnost uspořádat absolventský koncert v kostele (bez nájmu) dne 11.4.2018 v 18 hod. byla schválena.
 • Starší také připravovali výroční sborové shromáždění, které se uskuteční 25.3. Byl schválen seznam členů s hlasovacím právem, evidenční dotazník a návrh jednacího pořadu. Také byl schválen předběžný rozpočet.
 • Projednána žádost SCEAV o zavěšení banneru na mříže kostela. Rozpředla se diskuse o vhodnosti, estetickém provedení a velikosti takového banneru. Nakonec schváleno (7 pro, 3 proti, 2 zdr.) umístění jednorázového misijního banneru s biblickým textem na pozadí, bez zobrazení postav po dobu tří měsíců s podmínkou, že tento misijní banner vždy ustoupí aktuálním upoutávkám, které zvou na různé duchovní i kulturní akce.

Usnesení staršovstva ze dne 17.1.2018

 • Hostem schůze byl opět Samuel Mach, se kterým se probíraly varhany v Třanovského sále. Jejich zadní strana varhan byla otapetována a na klávesy byl zhotoven kryt. Samuel také předložil dvě nabídky na přenosné digitální klávesy a starší schválili jejich nákup včetně příslušenství do výše 45.000 Kč.
 • Byla také schválena oprava klavíru v presbyterně v hodnotě 16.000 Kč. 
 • Dále schůze pokračovala obvyklým programem. Byl schválen zápis z minulé schůze a v rámci přehledu korespondence vyvstal úkol posoudit stav nemovitostí, který byl delegován na stavební skupinku. 
 • Jako obvykle se starší seznámili s pastoračními aktivitami a žádostmi o křty a sňatky. Se žadateli bude jednat Pavel Šindler.
 • Br. Janča podal informace o Diakonii. Schůze dozorčí rady bude příští měsíc.
 • Proběhl Alianční týden modliteb, který byl hodnocen velmi pozitivně, jen s lítostí, že se nezúčastnilo více členů našeho sboru. 
 • Sestra farářka sdělila své postřehy z děkovné bohoslužby k 70. narozeninám biskupa Lobkowicze, na kterou byla v rámci ekumeny přizvána. Následné rozhovory hodnotí jako otevřené a vstřícné. Novým knězem pro ekumenu katolické církve v Ostravě byl pověřen Vladimír Schmidt z farnosti Mariánské Hory. 
 • Odchází do důchodu br. Vilém Szlauer, farář SCEAV. Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za spolupráci. [4.3.2018]
 • Starším bylo představeno nové logo naší církve.
 • Hanka Vlčinská hodnotila současnou praxi svozové služby. Je nepříjemné, že většinou přicházejí požadavky na poslední chvíli. Také by bylo dobré mít k dispozici další dobrovolníky
 • Výroční sborové shromáždění bude 25.3. (Květná neděle).
 • Rozpočtová skupinka seznámila ostatní starší s předběžným návrhem rozpočtu na r. 2018. V rozpočtu je i návrh na úpravu farní kanceláře.
 • Starší schválili nutnou opravu varhan a přestavbu hracího stolu v hodnotě 70.000 Kč.
 • Na podnět SCEAV společně požádáme město o možnost umístění vývěsní tabule před kostelem.

Usnesení staršovstva ze dne 13.12.2017

 • Jako obvykle se starší zajímali o pastorační aktivity a dozvěděli se také o třech žadatelích o křest. 
 • Host schůze, sborový kantor, Samuel Mach vyjádřil politování nad tím, že nebyl přizván k řešení problém zakrývání kláves varhan v Třanovského sále, načež starší revokovali své minulé rozhodnutí o pořízení nového, estetičtějšího pláště a svěřili řešení sborovému kantorovi. Starší také přijali návrh na zakoupení přenosného digitálního klavíru s tím, že br. Mach vybere vhodný nástroj. 
 • Starší zvolili členy Dozorčí rady střediska Diakonie v Ostravě:
  • za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll Jiří Friedrich, Libor Janča,
  • za sbor BJB: Daniel Erlich,
  • za odbornou veřejnost: Michaela Sikorová,
  • za zaměstnance střediska: Marcela Choronží,
  • náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica.
 • Středisko Diakonie Náruč bude zrušeno asi na rok, klienti budou přemístěni do jiného zařízení.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží:
  • Strašidelné noci se účastnilo 11 dětí + 3 vedoucí
  • Starší mládež se schází v počtu 5-10 a v říjnu byla na víkendovém pobytu.
  • V mladší mládeži se schází tři mládežnice a hledá se cesta jak tuto skupinu rozšířit.
 • U našich sousedů ze SCEAV odchází br. f. Vilém Szlauer do důchodu; farářem zůstává br. Pavel Taska. 
 • Starší schválili, aby korejský sbor mohl použít Třanovského sál v neděli 28.1.
 • Farářský kurz proběhne 22.-26.1. v Praze.
 • Presbyteři se také zabývali, jak vyjít vstříc sluchově postiženým (jeden takový projevil zájem). 
 • Na kostelní věži pravidelně odbíjí jen jeden zvon, protože u druhého byl bouřkou poškozen motorek. Budeme se snažit o opravu, aby zase bylo slyšet oba zvony. 
 • Byl vytvořen harmonogram a seznam pro individuální úklid sborových prostor, který bude vyvěšen na nástěnce a bude se moci do něj dle svých časových možností a po předchozí domluvě předání klíčů zapojit každý. 
 • Byl předložen přehled plnění rozpočtu. Sejde se i skupinka k vytvoření návrhu rozpočtu na r. 2018. Ta přijímá návrhy starších, jako je např. oprava balkónů ve sborovém domě, renovace přední místnosti kanceláře na faře, okapové svody sborového domu, které místo do kanalizace ústí do země, či okapový chodník u kostela. 
 • V plnění rozpočtu na r. 2017 zbylo v plánovaných darech cca 3.000,- Kč, které staršovstvo schválilo přidat ke sbírce na kostel v Gutech. 
 • Stavební skupinka se domluvila, že v případě drobných oprav se v první řadě obrátí na br. Rajduse, aby se zajistilo co nejrychlejší řešení opravy. Pokud br. Rajdus bude časově zaneprázdněn, osloví se firma. Větší věci, které nedozoruje br. Orawski, bude přebírat po domluvě někdo ze stavební skupinky. 
 • Předvánoční odměna pro s. kostelnici a pokladní byla schválena ve výši 2.000,- Kč pro každou z nich. 
 • Na letním táboře pro děti se ze stanu vedoucích ztratily 4000 Kč. Starší schválili, aby sbor pokryl tuto škodu
 • Na listopadové soustředění ostravských zvonků sbor přispěl částkou 1260 – na ubytování a stravu. 
 • Schůze byla zakončena písní „Z tvé ruky Pane můj“

Usnesení staršovstva ze dne 8.11.2017

 • Sestra farářka a další presbyteři se podělili o pastorační návštěvy.
 • Starší se zabývali umístěním reproduktorů k varhanám v sále Třanovského a také zakrytím samotných varhan, včetně možnosti přebudování skříně. 
 • Také byla řeč o přípravách na jubilejní Listopadání, na které se přihlásilo pouze 26 účastníků (v tomto počtu nejsou návštěvníci jednotlivých koncertů, které se tentokrát uskutečnily v klubu Parník).
 • Byl přijat návrh Pavly Machové: abychom projevili solidaritu s farností
  v Gutech, kde vyhořel dřevěný kostel. 
 • Návrh, aby se konala brigáda i na úklid všech užívaných prostor mimo kostela se setkal s kladným ohlasem. Byl přijat návrh na jinou organizaci než centrální brigádou, která při úklidu kostela byla naprosto nedostačující, protože přišlo velmi málo lidí. Bude vypracován seznam, který bude vyvěšen na nástěnce a doplněn obdobím, kdy se práce mají zhotovit. Každý, kdo se bude chtít zapojit, si vybere nabízenou činnost pro úklid, domluví si vyzvednutí klíčů a podle toho, kdy bude moci, práci vykoná. 
 • Starší také schválili zapůjčení prostředků na hromadné objednání letenek na setkání mládeže v partnerském sboru v Purley (léto 2018).
 • Byla potvrzena skupinka k sestavení rozpočtu ve složení: Hanka Vlčinská, Jarmila Cholevová, Jana Grollová, Jaroslava Drozdová a Marek Skotnica. Starší mají do příští schůze podat návrhy, aby mohl být vypracován seznam věci, které by měly být zahrnuty do rozpočtu na rok 2018.
 • U Garáže bude instalováno světlo se senzorem pohybu na dvorku. 
 • Vikýřová okna na půdě kostela byla opravena za 15.000,- Kč.
 • Byla opravena také okna ve farním bytě nákladem 129.000,- Kč.