Archiv rubriky: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Ewa Jelinek (farářka, virilní členka, místopředsedkyně staršovstva), Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaPavel Šindler (farář, virilní člen), Hana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Usnesení staršovstva ze dne 11.9.2019

 • Po návratu sestry farářky Ewy z rodičovské zpět na místo statutárního zástupce starší znovu volili předsedu a místopředsedu staršovstva. Předsedou bude nadále Michael Waloschek, místopředsedkyní Ewa Jelinek.
 • Starší se zabývali omezeným rozsahem pastorační péče v době prázdnin a informovali se o vykonaných návštěvách.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží.
 • Tématem byly také přípravy na mimořádné sborové shromáždění, které má projednat častější vysluhování Večeře Páně. Jakkoliv sbor rozhodne, starší chtějí o Večeři Páně dále přemýšlet a zvát hosty, kteří před mimořádným shromážděním přijet nemohou.
 • Bratr farář informoval o přípravách Listopadání a o jeho možných proměnách v době, kdy chybí mládež, na kterou byl tento festival zaměřen.
 • 31. března 2020 bude sbor slavit stoleté výročí. Příprav se ujaly sestry Ewa Jelinek, Dita Bartolšicová a Jana Grollová.
 • Starší se také zabývali úklidem kostela a návrhy Slezské církve, jak jej zajistit.
 • Také o sborovém kantorovi byla řeč — o jeho zodpovědnosti za hudební činnost ve sboru, kterou nezmenšuje to, že nyní nevede pěvecký sbor.
 • Starší se seznámili s průběhem a náklady rekonstrukce bytu na Husově náměstí 6.
 • Byla odsouhlasena výměna vrat v garáži.
 • V bytě Šindlerových bude nutné předělat sprchový kout.
 • Hledá se dobrovolník, který by se staral o sborovou informační techniku.
 • Také postrádáme stavaře na přípravu stavebních projektů, dozor a další
  náležitosti, o které se staral br. Jaroslav Orawski.
 • Starší schválili mimořádnou odměnu pro sestru Hanku Vlčinskou za obětavou práci v době dlouhodobé nepřítomnosti sestry kostelnice.
 • Se souhlasem starších sbor přispěje na kurz Psychologie pro studenty teologie částkou 4000 Kč.

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • V září by měly proběhnout ještě dvě besedy na téma Večeře Páně a starší se tedy dohodli, že mimořádné sborové shromáždění bude lépe svolat až na říjen (20.10.). 
 • Br. Libor Janča informoval o aktuálním dění v Diakonii.
 • Byt na Husově nám. 6, který se na konci května uvolnil, bude nejprve rekonstruován a teprve potom nabídnut k pronájmu.
 • Proběhla reklamace lepivých lavic v kostele a firma přislíbila opravu (17.6.).
 • Hanka Vlčinská prezentovala starším přehled všech zvláštních fondů sboru, na kterých k 1.6. bylo 568 754 Kč. Starší schválili vytvoření rezervního stavebního fondu. Tento fond bude sloužit pro financování rozsáhlejších plánovaných či havarijních oprav. Běžná údržba se bude nadále financovat z provozních prostředků podle rozpočtu. Po prázdninách starší upřesní počáteční vklad, způsob doplňování a kritéria pro čerpání. 
 • Rekonstrukce presbyterny na multifunkční místnost je ve fázi získávání cenových nabídek na sanaci podlahy.

Usnesení staršovstva ze dne 16.5.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách a způsobu jejich plánování a vykonávání.
 • Na září bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, které by mělo řešit, zda konat Večeři Páně častěji. Do té doby proběhne ještě jedna nebo dvě další besedy k tomuto tématu. 
 • Sestra farářka Ewa Jelinek se chystá vrátit se do služby od 1.9.2019. 
 • Starší se také zabývali úklidem sborových prostor. V době uzávěrky Zpravodaje máme domluvenou paní na úklid Třanovského sálu a také povzbudivé zprávy od Jany Krejčí (ne však datum jejího návratu). Na druhé straně není, kdo by uklízel kostel; jeho úklid od loňského roku zajišťovala Slezská církev, která nás nyní prosí o pomoc. 
 • 29. září přijede na vizitaci br. senior Marek Zikmund a br. Jiří Marek. 
 • Skupina pečující o křesťanskou službu se sejde 16. června po bohoslužbách. 
 • Starší se také zabývali změnou nájemníků v bytě na Husově nám. 6.
 • Po přezkoumání pojistných smluv k budovám se starší dohodli, že je zapotřebí vypracovat znalecký odhad ceny nemovitostí (včetně kostela).
 • Ozvučení presbyterny, ze které by měla vzniknout multifunkční místnost,
  se bude realizovat v září.

Usnesení staršovstva ze dne 10.4.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách
 • Starší diskutovali také otázku častější Večeře Páně a domluvili se na dalším postupu: Na podzim bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, kde bude možnost společného rozhovoru o častějším vysluhování. Dále pozveme hosty, kteří se touto liturgickou otázkou zabývají: br. faráře Daniela Hellera anebo sestru farářku Radku Včelnou. Jana Grollová připraví historický přehled o svaté Večeře Páně. Bude také dobré hovořit o vysluhování na menších skupinkách (dorost, Nokturno, biblická hodina…). Starší si dali za úkol načíst literaturu (např. Pavel Filipi: „Hostina chudých“; Amedeo Molnár: „Slovem obnovená“).
 • Z důvodu dlouhodobé nemoci Jany Krejčí budeme hledat pracovní sílu na brigádu.
 • Starší odsouhlasili návrh SCEAV na zřízení společného poutače na vratech kostela, který by měl informovat o časech bohoslužeb v kostele. 
 • SCEAV také připravila a domluvila výrobu podsedáků na kostelní lavice a presbyteři návrh v hodnotě 51 tisíc korun schválili. 
 • Starší revokovali zrušení fondu křesťanské služby. Tento fond v účetnictví zůstal a s novým impulzem pro křesťanskou službu se bude hodit. 
 • Starší se také znovu zabývali výrobou nového kalicha, protože s původním dodavatelem se nedařilo dohodnout.
 • Starší se dohodli, že budou usilovat o zřízení příjezdu do prostoru dvora.

Usnesení staršovstva ze dne 13. a 24.3.2019

 • Presbyteři a bratr farář se informovali o mnohých vykonaných pastoračních návštěvách.
 • V rámci příprav na výroční sborové shromáždění starší schválili rozpočet na rok 2019. Také pročítali, doplňovali a schválili připravenou Zprávu o životě sboru a doplnili seznam členů s hlasovacím právem.
 • Starší se zabývali návrhem Michaela Waloschka rozšířit vysluhování Večeře Páně na více nedělí, ale nepodpořili ho.
 • Beseda o strategii sboru a kazatelských míst proběhla 3.3. za účasti br. faráře Štěpána Janči a Noemi Batlové, členky seniorátního výboru. Na této besedě Hanka Vlčinská představila finanční rozvahu do roku 2025, která ukazuje, že je v možnostech sboru, aby si udržel dvě kazatelská místa za předpokladu zvýšení obětavosti (o 7%) a výnosu z hospodaření (o 3%). (Tato strategie byla také přednesena na výročním sborovém shromáždění.)
 • Korejský sbor nás požádal o možnost konání bohoslužeb v Třanovského sále každou neděli od 12 hodin. Z našich organizačních důvodů nemůžeme této žádosti vyhovět.
 • Účast na sborovém shromáždění přislíbila nová ředitelka ostravské Diakonie Bára Zedníková.
 • Staršovstvo schválilo poskytnutí kostela pro evangelizační přednášku Sama Childerse.
 • Na mimořádné schůzi staršovstva byla dodatečně schválena zpráva o hospodaření sboru a jednací pořad sborového shromáždění.

Usnesení staršovstva ze dne 13.2.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • Starší se zabývali dopisem Aleše Wrany.
 • Výroční sborové shromáždění bude 31. března.
 • Byl projednán rozpočet na letošní rok a starší si rozdělili další práci na přípravě výročního sborového shromáždění.
 • Starší se domluvili, že se v menší skupině sejdou s Pavlou Machovou, aby podpořili její nápady na rozšíření křesťanské služby zejména na nejstarší generaci (setkání se uskutečnilo 24. února).
 • Bylo schváleno, aby Hanka Vlčinská měla přístup do sborové kartotéky s
  právem zápisu.
 • Starší schválili záměr vypracovat projekt na přestavbu presbyterny na multifunkční místnost.
 • Také zvuková technika se dočká obnovy (bezdrátový mikrofon) a přivede se
  zvuk ze sálu do presbyterny.
 • Jana Grollová předložila návrh mobilní nástěnky do kostela, který předložíme Slezské církvi.
 • Na faře bylo zřízeno nové odběrné místo pro elektrické vytápění.

Usnesení staršovstva ze dne 9.1.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • Bratr kurátor navrhl častější vysluhování Večeře Páně.
 • Proběhla diskuse, zda chceme pokračovat v tom, aby první neděle v měsíci byly rodinné bohoslužby (bez nedělní školy). Kazatelům bylo připomenuto, že by neměli zapomínat vysílat děti do nedělní školy. 
 • Starší otevřeli otázku jak dospívající zaujmout a udržet pro život v církvi. 
 • Beseda o strategii sborových kazatelských míst byla přesunuta na 24.2.
 • Vzhledem k dlouhodobé nemocenské s. kostelnice bude úklid prováděn svépomocí. Rozpis úklidu je vyvěšen na nástěnce, kde se můžou zapsat dobrovolníci.
 • Starší se opět zabývali prostorami pro děti a přestavbou presbyterny na multifunkční místnost.
 • Diskutovala se také vhodná společná nástěnka do kostela.
 • V únoru se sejde rozpočtová skupinka, aby připravila rozpočet na letošní rok.

Usnesení staršovstva ze dne 12.12.2018

 • Starší informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • S velkým ohlasem se setkaly balíčky pro seniory, které se zakoupily z výnosu vánoční dílny. V této tradici by staršovstvo chtělo pokračovat i nadále. 
 • O úpravě presbyterny na „multifunkční místnost“ bude staršovstvo jednat na začátku příštího roku, do té doby starší popřemýšlí, pro jaké aktivity chceme tuto místnost využívat, abychom mohli oslovit nějakého architekta a navrženou částku tak zahrnout do rozpočtu. 
 • Výroční sborové shromáždění uložilo staršovstvu vypracovat strategii sborových kazatelských míst včetně finanční rozvahy. Vzhledem k tomu, že probíhá celocírkevní diskuse o budoucnosti sborů, vzniku „sousboří“ atd., bylo po předešlé diskusi rozhodnuto, že k tomuto tématu bude 13.01.2019 uspořádána sborová beseda, jejíž náplní bude prezentace finanční rozvahy a diskuse o tom, zda do budoucna udržovat dvě kazatelská místa, třeba i ve spolupráci s okolními sbory. 
 • Po dobu trvání nemocenské s. kostelnice Jany Krejčí sborové prostory uklízejí dobrovolníci.
 • Starší opět projednávali návrh SCEAV o pořízení společné otočné nástěnky-tabule do kostela. 
 • Ředitel Diakonie br. Rzyman ze zdravotních důvodů rezignoval a na jeho místo nastoupila paní Bára Zedníková.
 • 9. 1. bude v našem sboru schůze seniorátního výboru.
 • Od 28.1. do 1.2. bude br. farář na farářském kurzu v Praze.
 • Další etapa renovace vitrážových oken v kostele bude odložena, protože jsme nezískali grant ani z Česko-německého fondu ani od kraje. Každé ze tří zbývajících oken přitom přijde na přibližně 120 000 Kč. O další granty budeme žádat v průběhu roku 2019.

Usnesení staršovstva ze dne 14.11.2018

 • Na začátku schůze se starší setkali s žadatelem o křest Horstem Lassakem.
 • Po projednání organizace konventu (24.11.) se zabývali návrhem Pavly Machové na vytvoření prostoru pro maminky s malými dětmi. Pro začátek jím bude presbyterna. Výhledově by se tato mohla přetvořit ve víceúčelovou místnost. 
 • Presbyteři také stručně zhodnotili Ostravské Listopadání, které bylo jako
  vždy povzbuzením pro náš sbor. O příštím ročníku se organizátoři začnou
  radit v lednu.
 • 3. listopadu proběhla v Šenově okrsková presbyterní konference. Z našeho sboru se zúčastnilo 7 starších. Společně se zamýšleli nad budoucností církve, financováním sborů a jejich životem. Příště se svolavatelem okrskových konferencí stane náš sbor. 
 • 6. prosince proběhne na půdě sboru schůze seniorátního výboru.
 • Br. f. Šindler informoval o možnosti návštěvy speciálních školek Diakonie ve Vítkovicích nebo Porubě.
 • Tak jako každý rok proběhne i letos sbírka dárku „Krabice od bot“. Instrukce budou pro zájemce vyvěšeny na nástěnce. 
 • Byla ukončena letošní sezóna „Otevřené chrámy“ a zároveň ukončena výstava k výročí reformace, která byla součástí chrámových prostorů. Sestra Jana Grollová chystá další výstavu. 
 • Starší posoudili osobní žádost br. Pavla Szlauera o umístění sídla firmy TheRivers na faře a rozhodli se nevyhovět.
 • Probíraly se také nejrůznější nutné opravy: poškozené dveře kostela, výměna podsedáků v sále, nátěr lavic v kostele, renovace kalicha… První etapa renovace vitráží v kostele už je dokončena. 
 • Po revitalizaci farního dvorku a zahrady vznikla skládka suti a nepotřebných věcí, která bude odklizena na jaře. 
 • Na faře bude instalován nový elektroměr, aby se mohlo topit levněji.

Usnesení staršovstva ze dne 10.10.2018

 • Presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách, br. f. Šindler informoval o probíhajících předkřestních přípravách a předmanželských přípravách.
 • Br. farář postupně přebírá oblasti, které měla na starost sestra farářka, která čerpá mateřskou dovolenou. Po 2–3 měsících se vyjádří, které oblasti by rád přesměroval na presbytery, či jiné dobrovolníky. 
 • Do nedělních bohoslužeb bude zařazeno vyslání dětí do nedělní školy.
 • Starší se opět zabývali možností změny času bohoslužeb.
 • Br. Waloschek informoval starší o setkání kurátorů moravskoslezského seniorátu v Olomouci. Kurátoři diskutovali o různých záležitostech našich sborů, o důrazu na bohoslužby, o misii, restitucích a financování. Jako podnět z tohoto setkání bylo, aby se poznali presbyteři okolních sborů. 
 • 8. října proběhla ve sboru společná pastorálka se SCEAV, jíž se zúčastnilo asi 50 hostů. 
 • Starší projednali návratku pro 4. zasedání 50. Konventu MSS v Olomouci:
  • Schválili delegáty sboru na čtyřleté období ve složení: Jana Grollová, Hana Vlčinská, Michael Waloschek. Jako náhradníci byli zvoleni Dita Bartolšicová, Daniel Mach, Jarmila Drozdová. 
  • Dále navrhovali kandidáty na volbu do pastýřské rady a delegáty na synod. 
  • A odsouhlasili navrhované změny církevního zřízení.
 • 3. listopadu se v Orlové koná okrsková presbyterní konference.
 • Starší se také seznámili se situací v ostravské diakonii.
 • Koncem listopadu se chystá vánočního tvoření, jehož výtěžek se použije na vánoční balíčky pro seniory a opuštěné.
 • Hanka Vlčinská seznámila starší s plněním rozpočtu. Znepokojivé je, že zaostávají příjmy.
 • Do rekonstruované kanceláře bude nutné zřídit nové elektroměry, abychom mohli topit za výhodnější sazbu.

Usnesení staršovstva ze dne 12.9.2018

 • Po odchodu sestry farářky Ewy Jelinek na rodičovskou dovolenou presbyteři zvolili předsedou staršovstva Michaela Waloschka a místopředsedou faráře Pavla Šindlera. 
 • Starší ukončili platnost tzv. kazatelského statutu, který definoval rozdělení zodpovědností mezi dva faráře. Povolací listina faráře zůstává beze změn; konkrétní náplň jeho činnosti bude připravena do příští schůze. Bratr farář bude mít volnou poslední neděli v měsíci (zpravidla). 
 • Úklid kostela od srpna zajišťuje SCEAV, což vedlo ke zkrácení úvazku kostelnice. Ta bude pravidelně k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin; jinak dle domluvy.
 • Starší se seznámili s novým rozdělením zodpovědnosti za službu dětem.
 • V úředních hodinách budou v kanceláři: v pondělí a ve středu Hana Vlčinská, v úterý a ve čtvrtek Pavel Šindler, v pátek Jarmila Grollová příp. Jarmila Cholevová.
 • Soubor ručních zvonků v Kateřinicích získal grant na zakoupení nových zvonků a „Ostravské zvonky“ díky tomu dostanou zvonky z Kateřinic.
 • Na 9.12. se chystá adventní koncert „Ostravských zvonků“ (15:00 v kostele).
 • Starší také schválili bezplatné poskytnutí kostela pro výchovný koncert ZŠ a MŠ (23.10.) 
 • Na okrskové presbyterky, které by se měly věnovat strategii financování kazatelských míst, byli nominováni Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jana Grollová a Libor Janča. 
 • Staršovstvo zvážilo založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát, jak mu uložilo výroční sborové shromáždění, a rozhodlo, že jej nezřídí. Bude se ale zabývat zřízením stavebního fondu (oprav). 
 • Na začátku října se budou natírat lavice v kostele poničené při loňském koncertu. Opravu uhradí pojišťovna pořadatele. 
 • Byly dokončeny opravy farní kanceláře
 • Starší odsouhlasili dosud vzniklé náklady na revitalizaci farního dvorku (mj. posezení zhotovené bratrem farářem) a odsouhlasili další opravy (přeložka potrubí, střešní svod, zazdění otvoru ve sklepě…)

Usnesení staršovstva ze dne 29.7.2018

 • Na opravu vitráží v kostele jsme od Magistrátu města Ostravy dostali jsme dostali 230.000,- Kč z plánovaných 750.000,- Kč. Budeme tedy usilovat o mimořádnou dotaci od kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Staršovstvo schválilo, aby práce na opravách byly již zahájeny v rozsahu 200.000,- Kč s tím, že se požádá o prodloužení doby čerpání dotace do června 2019. Do té doby by mělo být jasno, kolik prostředků bychom dostali z kraje, nebo Česko-německého fondu budoucnosti. 
 • Starší také vybrali dodavatele opravy hromosvodů na faře a kostele.
 • Presbyteři vzali na vědomí, že úklid kostela a společných prostor bude nově
  zajišťovat SCEAV a schválili nový pracovní úvazek kostelnice (16 h/týden)

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2018

 • Starším se představily žadatelky o křest: Zuzana Hanešková a Magdaléna Šlahářová.
 • Místokurátorkou byla zvolena Dita Bartolšicová.
 • Faráři a starší se vzájemně informovali o provedených pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a předsvatebních přípravách. 
 • Na popud Jany Krejčí (kostelnice) se otevřela jednání se SCEAV o úklidu kostela. Starší si váží její práce a doporučili, aby Jana nadále prováděla úklid kostela byť s poloviční frekvencí, přičemž druhou polovinu by zajišťoval FS SCEAV v Ostravě. Tato varianta je však v době uzávěrky Zpravodaje pro druhou stranu nepřijatelná a představitelé obou sborů budou dál hledat řešení. 
 • Pavel Šindler se od 1. září stane statutárním zástupcem sboru, zatímco sestra farářka Ewa nastoupí mateřskou a rodičovskou dovolenou.
 • Starší schválili finanční dar pro celocírkevního kantora L. Moravetze z hudebního fondu ve výši 20 tisíc Kč.
 • Starší se dále zabývali tématem strategie sborových kazatelských míst a konkrétně tématy pro okrskové presbyterky, které se chystají v rámci seniorátu. Na nich bude příležitost diskutovat o strategické spolupráci s okolními sbory. Sestra Jana Grollová také informovala o strategických záměrech ústředí církve. 
 • Přípravou nové smlouvy s ostravským střediskem Diakonie bude pověřená pracovní skupina. Starší osloví navržené členy. 
 • V prostorách kostela se chystá výstava o reformaci. 
 • Během bohoslužeb v kostele bude (na popud manželů Machových) hrací koberec pro děti. Jeho zakoupení přivítali i ve SCEAV. Starší se také zabývali dalšími úpravami možnými sborových prostor pro rodiny s dětmi. 
 • Sestra pokladní představila čerpání rozpočtu
 • Starší odsouhlasili nabídku na rekonstrukci farní kanceláře a může se začít s realizací. 
 • Opravu lavic v kostele poškozených při loňském koncertu uhradí pojišťovna organizátora.

Usnesení staršovstva ze dne 9.5.2018

 • Hostem schůze byla Simona Kopecká, první náměstkyně seniorátní kurátorky, která se přijela představit. Rozdělením péče o jednotlivé sbory v seniorátu mezi členy seniorátního výboru by se sborům mělo dostat větší pomoci v řešení jejich problémů. 
 • Bratr Daniel Mach se rozhodl rezignovat na post místokurátora. Volbou jeho nástupce se bude staršovstvo zabývat na červnové schůzi.  
 • Faráři a presbyteři informovali o pastoračních návštěvách, křestních a předmanželských přípravách. 
 • O Diakonii informoval br. Libor Janča: Zrušila se zdravotní služba Diakonie v Příboře. Starší diskutovali o tom, jak zlepšit spolupráci sboru s Diakonií. 
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude šest placených průvodců – tři z každého sboru. 
 • Starší hlasovali o seznamu obdarovaných: Adopce na dálku, Nadační fond Compaternitas a sbor Frýdek-Místek-opravy kostela získaly shodně po 5 hlasech. 
 • Na opravy kanalizace starší schválili 30 000,- Kč.