Archiv rubriky: Staršovstvo

Řády církve ukládají, že o všech důležitých věcech rozhoduje a za celý život sboru je odpovědné „staršovstvo“. Název pochází z řečtiny a z Nového zákona, kde PRESBYTEROI, „starší“ nejsou věkem senioři, nýbrž ti, kteří se se vodách křesťanství pohybují déle a o životě víry něco vědí.

Schůze staršovstva se konají jednou za měsíc, zpravidla v druhou středu měsíce v 18:15 v presbyterně.

Členy staršovstva jsou (2017-2023):
Dita Bartolšicová (místokurátorka), Jaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Ewa Jelinek (farářka, virilní členka, místopředsedkyně staršovstva), Elvíra KrupováDaniel MachMarek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor, předseda staršovstva).
Náhradníci:
1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Poděkování Pavlu Šindlerovi

Před pěti lety jsme ve sboru přivítali faráře Pavla Šindlera a dnes je mou smutnou výsadou se s ním rozloučit. Jak asi víte, na sborovém shromáždění sice napodruhé byl zvolen, ale pro nejasnosti, které tuto volbu provázely, jsme byli seniorátním výborem vyzváni, aby se volba opakovala. Mezitím se ale Pavel rozhodl rezignovat a na konci srpna skončit svou práci v církvi. Mnohým z nás je to líto a Pavlova služba nám bude chybět. Někteří nechtějí, abychom měli dva faráře, někteří možná čekali faráře ideálního – ale takoví neexistují – jsou jen lidé, kteří více nebo méně odpovídají nějakým našim ideálům. Vždyť i v dějinách Božího lidu je spousta neideálních mužů, kteří přesto věrně sloužili Hospodinu a zanechali významnou stopu. Pavel přicházel s kůží na trh a poctivě kladl otázky na naši i svou víru, kázal, vedl biblické hodiny, kavárničku, střední generaci, přípravy ke svatbám a křtům, angažoval se v Logosu, chodil za členy sboru, chodil do Diakonie a na Kamenec, brousil podlahy, otloukal omítky, staral se o zahradu… a je pro mě i příkladem skromnosti, takže tuším, že vůbec nestojí o to, abych pokračoval.

Pavle, chtěl bych ti za sebe a mnohé další poděkovat za těch pět let, které jsi tomuhle sboru dal…

poděkování kurátora, které zaznělo 29.8. při bohoslužbách

Schůze staršovstva 28.7.2021

 • Na začátku se starší seznámili se sestrou Brtníkovou, která byla v červenci pokřtěna Pavlem Šindlerem.
 • Na schůzi byli přítomni také zástupci Seniorátního výboru: Noemi Batlová, Pavel Prejda a Jan Lukáš.
 • Hlavním bodem programu byla situace ve sboru, k níž se jednotliví presbyteři vyjadřovali. Obecně lze říct, že vedení sboru nebylo připraveno na nezvolení Pavla Šindlera, není jednotné v hodnocení situace a nebylo s to se domluvit, kdo bude dělat jeho práci. Navíc z některých služeb odstoupila Jana Grollová z důvodu stěhování, Hanka Vlčinská je dlouhodobě na ošetřovném a Jana Krejčí na nemocenské.
 • Padaly i návrhy na rezignaci celého staršovstva. V čem se starší shodli, je uspořádat na podzim sborové shromáždění, které by vyřešilo otázku počtu farářských úvazků. O termínu se rozhodne v září. Také správa majetku bude zřejmě téma, kterým se sbor bude muset více zabývat.

Výroční sborové shromáždění 20.6.2021 (a jeho následky)

 • Shromáždění předsedala Simona Kopecká ze Senioráního výboru Moravskoslezského seniorátu. Přítomno bylo 44 členů s hlasovacím právem. Byla prezentována Zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020 a dílčí zprávy za jednotlivé služby: biblickou, nedělku, dorost, zvonky, starší mládež, nokturno, střední generaci, kavárničku, partnerství, sborového kantora, pěvecký sbor, Diakonii, Logos, křesťanskou službu a Otevřené chrámy.
 • Hanka Vlčinská představila zprávu o hospodaření sboru a rozpočet a Jarmila Cholevová přednesla zprávu o revizi hospodaření, která neshledala žádné nedostatky.
 • Následovala diskuse členů sboru, kteří přicházeli s různými podněty, poděkováním a reakcemi na zprávy. Padl také dotaz na budoucí vývoj odvodů do personálního fondu.
 • Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření a rozpočet a vzalo na vědomí zprávu o životě a výsledek revize. Revizory byli opět zvoleni Jarmila Grollová, Libor Janča a Jarmila Cholevová.
 • Volbě Pavla Šindlera a Ewy Jelinek za faráře farního sboru ČCE v Ostravě předcházela diskuse nad pozměňovacím, písemně doručeným návrhem Aleše Wrany, aby se faráři, který dostane menší počet hlasů zkrátil mandát na 1 rok. Po diskusi se shromáždění usneslo přejít k dennímu pořádku a o tomto návrhu nehlasovat.
 • Volba samotná byla tajná a použity byly předem připravené hlasovací lístky se dvěma jmény.
 • Během sčítání pokračovala diskuse, mj. o rozpočtu.
 • Po sečtení hlasů se ukázalo, že Ewa Jelinek dostala 36 hlasů pro, 5 se zdrželo, byli 3 proti; Pavel Šindler dostal 22 hlasů, 8 se zdrželo, 14 bylo proti. Předsedkyně shromáždění vyhlásila přestávku na zjištění, jak pokračovat. Po telefonické poradě s bratrem seniorem navrhla pokračovat dle jeho doporučení, tj. opakovat volbu bratra faráře Šindlera samostatně.
 • Proběhlo hlasování o umožnění opakování volby 2. faráře, Pavla Šindlera: Z přítomných 38 členů hlasovalo 26 pro tento návrh. V následující volbě byl Pavel Šindler zvolen 22 hlasy z 38, 13 hlasovalo proti a 3 se zdrželi.
 • Nutno poznamenat, že tato fáze volby byla provázena emocemi a stížnostmi a brzy se věcí zabýval Seniorátní výbor MSS.

Stanovisko seniorátního výboru z 26.6.2021 (zkráceno):

 1. Volbu Ewy Jelinek potvrzujeme…
 2. Volbu Pavla Šindlera prohlašujeme za neplatnou, a to především z důvodu nepřehlednosti vyvolané opakovanou volbou a nevhodným způsobem volby formou společného volebního lístku (to se samozřejmě týká i volby Ewy Jelinek, nicméně vzhledem k výraznému rozdílu hlasů pro a proti to nemohlo výsledek zpochybnit).
 3. Vyzýváme vás, po konzultaci s církevním právníkem, ke svolání mimořádného výročního shromáždění s volbou Pavla Šindlera.
 4. Mezitím jsme se dozvěděli, že Pavel Šindler podal rezignaci. Pokud bude na ní i nadále trvat, bude jeho další volba bezpředmětná.

Mimořádná schůze staršovstva 27.6.

Starší schválili návrh, aby s Pavlem Šindlerem byla uzavřena nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké by byly ve smlouvě o nájmu kazatelského bytu. Smluvní období je do 31.8.2022.

Schůze staršovstva 9.6.2021

 • Červnové staršovstvo kromě obvyklých bodů projednalo přípravu materiálů pro Otevřené chrámy, které by představily naše společenství.
 • Starší se také zabývali přípravou výročního sborového shromáždění, křesťanskou službou a vyslechli si zprávy z ostravské Diakonie.
 • Oprava balkonů v nájemním domě je nadále téma: Je zapotřebí buď dobrovolníků, kteří by se zapojili, nebo najmout externí firmu.

Květnové ZOOM staršovstvo (12.5.2021)

 • Po biblickém úvodu, schválení zápis a kontrole úkolů z minula starší debatovali, zda nadále přenášet bohoslužby online. A schválili vysílání ukončit 16.5., tj. před svatodušními svátky.
 • Konfirmace (a křest) se přesunuly na podzim.
 • Sestra farářka se dál snaží kontaktovat členy sboru, kteří jsou v kartotéce, ale víc o nich nevíme. Bratr farář vede předsvatební přípravu.
 • Obnovily se schůzku LOGOSu (vždy poslední pátek v měsíci s Pavlovou účastí).
 • Sestra kostelnice je na nemocenské, takže dále improvizujeme v zajišťování úklidu, přípravě bohoslužeb atd.
 • Zatékání do kostela je v řešení – částečně to způsobily ucpané svody, ale je nutná také klempířská oprava.
 • Starší schválili prosbu sboru CB Trojka, aby mohli přechodně používat kostel 6.6. a 23.6.
 • Termín Výročního sborového shromáždění byl stanoven na 20.6. Shromáždění bude spojeno s volbou farářů. Beseda s nimi proběhne 6.6. po bohoslužbách v sále.
 • Starší se také zabývali zprávou o hospodaření sboru, kterou po úpravách schválili v mailovém hlasování.
 • Pod hlavičkou misie presbyteři tentokrát probírali přípravy na Noc kostelů (pod vedením Jany Grollové) a zahájení sezóny Otevřených chrámů, kde by se hodil ještě jeden dobrovolník.
 • Schůzi zakončil bratr farář modlitbou.

Dubnové ZOOM staršovstvo (14.4. a 21.4.2021)

 • Dubnová schůze začala rozhovorem s Klárou a Jaroslavem Korbelovými, kteří byli pokřtěni o velikonocích.
 • Starší debatovali nad tím, jak dlouho ještě budeme online a co by se dalo v přenosech vylepšit. I když se v současné době můžeme scházet v kostele za účasti 76 lidí, do květnového staršovstva budeme bohoslužby přenášet on-line. Za tímto účelem byla schválena investice cca 12 000,- Kč do přenosového zařízení – mixážního pultu, který se bude hodit i na jiné aktivity.
 • Současná praxe nevysluhování Večeře Páně zůstane zachována až do svatodušních svátků, kdy budou bohoslužby znovu úplné.
 • Po televizních velkopátečních bohoslužbách náhle přibylo telefonátů a mailů adresovaných sestře farářce.
 • I v této pandemické době probíhají křestní a předsvatební přípravy pod vedení bratra faráře. Budou obnoveny jeho návštěvy v Domovince. Také v domově na Kamenci už je možno provozovat bohoslužby.
 • Bratr Janča přinesl zprávy z ostravské Diakonie, která zakončila loňský rok v plusu.
 • Sestra kostelnice si vybírá třítýdenní dovolenou.
 • Probíhá rekonstrukce jednoho z nájemních bytů (elekřina, kotel). Několikrát se také setkala stavební skupinka. Také se musí vyřešit zatékání do kostela (ucpaný dešťový svod).
 • Klubovna je hotová a zbývá vymalovat přilehlé prostory, na čemž se chceme domluvit se sborem SCEAV.
 • Oprýskávající kámen u schodiště kostela jsme reklamovali u firmy, která čistila sokl, ale nic se neděje. Je potřeba obnovit jednání…
 • Závady nalezené při revizi elektroinstalace jsou už téměř odstraněné.
 • Sbor objedná 100 nových zpěvníků. Byl schválen záměr udělat sborovou sbírku na sociální fond.
 • Noc kostelů proběhne 28.5. a letos ji organizujeme my – koordinátorem je Jana Grollová. Jen není jasné, jak bude akce probíhat.

Březnové ZOOM staršovstvo (24.3.2021)

 • Zoomovou schůzi započala úvodem sestra farářka. Po obvyklém schvalování zápisu a kontrole úkolů byli presbyteři seznámeni s korespondencí. Například nám bylo sděleno, že komunikační média (plachty) visící na budově bez čísla popisného (kostelní mříži) nejsou v souladu s loňským nařízením o regulaci vizuálního smogu (reklamy) ve městě Ostrava a byli jsme vyzváni k odstranění závadného stavu.
 • Také ústředí církve na nás myslelo zasláním výsledků ankety o postavení presbyterů v církvi a materiály pro obohacení schůze staršovstva. Bohužel, náš program byl již dost bohatý, takže starší dostali za domácí úkol si je prostudovat.
 • Starší se zabývali péčí o členy sboru (pastorací) – především o ty, kdo už do sboru chodit nemohou, nebo ty, kdo sotva chodit začali. V domově na Kamenci je již možno provozovat bohoslužby.
 • Byla schválena zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020. Termín výročního sborového shromáždění zůstává vzhledem k vládním opatřením otevřený.
 • Starší se shodli, že Večeři Páně omezíme jen na Velký pátek a velikonoční neděli, dokud epidemie nepoleví. I když v kostele může být 76 lidí, budeme bohoslužby přenášet po internetu nejméně první dvě dubnové neděle.
 • Noc kostelů proběhne, dá-li Pán, 28.5. a organizujeme ji letos my – koordinátorem je Jana Grollová, která přijímá návrhy na vytvoření programu.
 • Starší se také zabývali rekonstrukcí jednoho z uvolněných nájemních bytů a dalšími hospodářskými úkoly – odstraněním závad elektronistalace, opravou topení či výměnou sporáku.
 • Bratr farář vybrousil, opravil a naolejoval podlahu v klubovně pod farou, s rodinou místnost vymaloval a s přispěním stolařů z charity sv. Alexandra zhotovil a nainstaloval trojdílnou lavici do klubovny pod farou. Také pingpongový stůl je jeho zásluhou zase funkční.

Únorové ZOOM staršovstvo (10.2.2021)

 • Schůzi desátého únorového dne zahájil bratr farář úvodem, pak jsme schválili minulý zápis a prošli úkoly z minula.
 • Jako obvykle se starší zajímali o potřebné – za kým zašli, komu zavolali, kdo dostal povzbudivé přání, jak probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru…
 • Sestra farářka byla v Horní Čermné na semináři pro vedoucí praxí vikářů. V nejbližší době budeme mít praktikanta Jana Lukáše.
 • Bratr farář si od poloviny února vybíral dovolenou.
 • Z ústředí církve jsme se dozvěděli, že nebude-li se moci sejít výroční sborové shromáždění do konce března, platí rozpočet z minulého roku, nebo (v našem případě) návrh rozpočtu.
 • Starší se také zabývali pronájmy a údržbou bytů ve sborovém domě, revizí elektrických zařízení a rozvodů (našly se závady) i topením v šatně.
 • A nakonec dobrá zpráva, že kalich by měl být hotov do konce února.

Lednové ZOOM staršovstvo (13. a 27.1.2021)

 • Schůze začala 13. ledna zamyšlením nad Hospodinovou přítomností, byl schválen minulý zápis a proběhla kontrola úkolů z minula. Starší se dohodli, že lednovou schůzi rozdělí na dvě části a hospodářskými záležitostmi a rozpočtem se budou zabývat ještě 27. ledna.
 • Probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru. Sestra Pavla Machová dělá seniorům radost zasíláním pozdravů a přání.
 • Bohoslužby jsou stále omezené – nejvýše v počtu dvanácti. Nadále se tedy přenášejí přes internet, což starší vedlo k zamyšlení, jestli v tomto stavu vysluhovat Večeři Páně dvakrát v měsíci. Zůstali u toho, že ano.
 • Br. kurátor informoval o přípravách na online konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE (který s poněkud kratším programem hladce proběhl 23. ledna).
 • V průběhu ledna se sešla rozpočtová skupinka (J. Drozdová, J. Grollová, M. Skotnica, H. Vlčinská, J. Cholevová) a připravila návrh rozpočtu. Na druhé lednovém setkání (27.1.) staršovstvo návrh schválilo, i když dosud nemáme účetní uzávěrku za rok 2020. Ale víme, že loňský rok místo schodku skončil přebytkem, který v roce 2021 upotřebíme především na údržbu sborového domu. Rozpočet předložíme ke schválení výročnímu sborovému shromáždění, které chystáme na 28. března.
 • Z ústředí církve jsme dostali pokyn k volbě našich dvou farářů. Už dříve jsme chtěli uspořádat předvolební setkání s oběma faráři – a to nejlépe osobní a živé. Takže ještě chvíli počkáme, zda a kdy nám to epidemie dovolí. Samotné volby bychom chtěli uskutečnit do konce května.
 • A nakonec jsme se dozvěděli, že naše velkopáteční bohoslužby chce vysílat Česká televize.

Prosincové ZOOM staršovstvo (9.12.2020)

 • Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.
 • Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřestních a svatebních přípravách.
 • Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí) budou vždy přenášeny.
 • Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví lenové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém roce.
 • Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vyhlášena jedna sbírka v lednu.
 • Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což zahrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy a malování.

Listopadové ZOOM staršovstvo (11.11.2020)

 • Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zápisu prošli úkoly z minula.
 • Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.
 • Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.
 • Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.

Říjnové ZOOM staršovstvo (13.10.2020)

 • Starší se sešli 13.10. prostřednictvím Zoomu a dohodli se, že pokud by délka schůze měla přesáhnout hodinu, budou hlasovat o prodloužení, a pokud to bude nutné, sejdou se znovu za týden.
 • Jako obvykle následoval biblický úvod, schvalování zápisu a kontrola úkolů.
 • Jedním z hlavních bodů programu byla tzv. návratka na konvent, jejíž součástí byly nominace do synodní rady (shodli jsme se, že podporujeme tu stávající), dotazník „Přežije náš sbor rok 2025,“ (máme naději) a dvě menší změny v církevním zřízení.
 • Jedním z témat na programu měla být aktualizace povolávacích listin, které potřebujeme k přípravě (opakovaných) voleb obou farářů. Tyto však nebyly včas připraveny k projednání a starší se jimi budou zabývat 4. listopadu.

Zářijové staršovstvo (2.9.2020)

 • Schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka. Na začátku presbyteři schválili zápis a prošli úkoly z minula.
 • Starší se informovali o pastoraci, předkřestních přípravách a návštěvách v domovech, které stále podléhají zvláštním předpisům.
 • Ze seniorátního výboru jsme obdrželi schválenou žádost na dvě kazatelská místa s plným úvazkem. Nyní bude potřeba připravit, odsouhlasit a odeslat dokumenty, které se k této volbě vážou.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží v následujícím školním roce. Bude probíhat nedělní škola, dorost, starší mládež a budou probíhat také konfirmační schůzky.
 • Starší na schůzi řešili také termín oslav 100 let sboru – a nakonec se na mimořádném setkání oslavy odložili na příští rok.
 • Obdrželi jsme dopis synodního seniora k mezinárodnímu Setkání křesťanů 2022, kde nás oslovuje s otázkou, zda bychom pro toto setkání nepropůjčili zázemí a nezapojili se do příprav. Setkání by konalo v září 2022 a zúčastnilo by se asi 1000 lidí; koordinátorkou by mohla být sestra farářka. Všichni presbyteři souhlasili.
 • Stále je v řešení oprava padající omítky a okapů na sborovém domě a komínu na faře. Starší se také rozhodli pro opravu omítek v presbyterně (v době uzávěrky hotovo a zbývá uklidit).
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Prázdninové staršovstvo (29.7.2020)

 • Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
 • Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních a předmanželských příprav.
 • Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povolávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využitelnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatelská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výborem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.
 • Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a povrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.
 • Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů přerušena.
 • Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
 • Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.

Červnové staršovstvo (10.6.2020)

 • Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským záležitostem.
 • Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník směrem na Husovo nám. Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.
 • Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.
 • V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla ošetřena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.
 • I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se dala používat.
 • Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru rozhodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).
 • Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.
 • Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve sboru.
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.