Archiv pro rubriku: K zamyšlení

Potvrzení o darech

let the money growVyzvedněte si ve sboru potvrzení o darech církvi, které můžete použít k odpočtu ze základu daně z příjmu. Potvrzení jsou připravena pro všechny, kdo v minulém roce zaplatili salár či jiné dary na činnost sboru a církve.

Modlitební okénko | leden 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za milosrdenství, ochranu a sílu na každý den, za lásku kterou nám prokazoval v minulém roce. Děkujme za to, že Boží shovívavost s tímto světem přetrvává, že každý může skrze víru a pokání přijmout odpuštění. Prosme, abychom byli pomocí pro hledající a ztracené, za proměňování naší společnosti evangeliem.

✤ Vyprošujme u Pána požehnání pro rok 2015. Modleme se za moc Ducha Svatého mezi námi, abychom byli důvěryhodným příkladem víry, naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za nasazení v konkrétních činech.

✤ Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské sbory, přípravu konference, návštěvu Uwe Weinertha ze Speyeru, na přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

✤ Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na jednotu křesťanů v Kristu.

✤ Prosme za počasí v zimě. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a krutých mrazů, dá krajině i lidem odpočinout před dalším jarem. Mysleme v modlitbách na bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.

✤ Modleme se za mír, za utišení občanské války na Ukrajině, za pomoc pro postižené válkou a násilím, za běžence a ty kteří díky pronásledování a krutostem IS přišli o své bližní. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany, misionáře, humanitární pracovníky.

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající moc. Stavme se proti mamonu a korupci, vyprošujme vládu práva, stabilní ekonomiku, plnění slibů a snižování dluhů. Ať zákony země i směrnice EU odrážejí Boží vůli, ať se nedostávají k moci zvrácené myšlenkové směry a ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě.

✤ Modleme se za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů světa, za pokoj v krizových oblastech.

Biblický úvodník – Zpravodaj 1/2015

1501Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj
život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“ (Marek 8,27-35)

Markovo evangelium je ze všech nejkratší; nemá např. takové množství starozákonních citací vztažených ke Kristu ani horské kázání jako Matouš, chybí mu také příběh narození i systematičnost historika, které vidíme u Lukáše a už vůbec se nemůže měřit s Janem pokud jde o mnohovrstevnou teologii.

Ale je to Marek kdo vlastně první zachytil žánr zvaný evangelium. Marek, který jde „hned“ na věc a představuje Ježíšovy činy, které od první kapitoly vedou k úžasu „nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc“ a Marek schválně vede čtenáře k otázce kdo to vlastně je.

Že má moc odpouštět hříchy demonstruje uzdravením ochrnutého, že přišel pozvat hříšníky ukazuje tím, že s nimi jí, že je autoritou nad sobotou (a tedy nad Zákonem) prokazuje opět uzdravením. O tom, že je syn Boží ale zprvu mluví jen démoni a po utišení bouře se jeho nejbližší učedníci stále ptají. „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Evangelium zde opakovaně ukazuje Ježíše, který se vymyká chápání: „Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: ‚Odkud to ten člověk má? Jaká je  to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!’” (Mk 6,2)

Toto tázání svým způsobem vrcholí v osmé kapitole, kde čteme:

Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“

Petr zde (v Markově podání) poprvé použije pojem Mesiáš – tj. pomazaný (řecky Christos). Pomazaní byli v SZ kněží, proroci i králové a v Ježíšově době také sílilo očekávání mesiáše – osvoboditele svého lidu Izraele. Cokoliv si tehdy Petr představoval pod pojmem Mesiáš byl jistě jen zlomek toho, jaký obsah tomuto pojmu měl Ježíš teprve dát. A že Petrova představa o působení Mesiáše byla do značné míry mylná dokazuje jeho snaha Ježíše kárat za předpověď jeho utrpení a smrti.

V této souvislosti se navzdory vší věroučné výbavě křesťana 21. století vkrádá myšlenka, nakolik já znám Ježíše zvaného Kristus. Kdo pro mě je a co znamenají ta slova, která na něj vztahujeme? Nereagoval by Ježíš na moje představy stejně jako když Petrovi řekl: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka“?

Ježíš ke svému napomenutí ještě přidává pozitivní pokyn: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Mnozí zjevně chodili za Ježíšem, aby slyšeli jeho úžasné učení a viděli mocné činy. Ale Ježíš svým učedníkům předkládá jinou cestu. Tato cesta je dobrovolná – předpokládá naše chtění/touhu. Je to cesta za nebo s Kristem – ti, kdo jej následují nejdou sami. Je to také cesta v něčem individuální – každý musí zapřít sebe sama a nést si svůj kříž. Zapřít sám sebe neznamená askezi, nýbrž riskovat vlastní život. Kříž je popravčí nástroj, myslí se zde pravděpodobně vodorovný trám kříže (celý kříž by byl příliš těžký a jeho svislá část obvykle byla na místě popravy). „Svůj kříž“ zdůrazňuje, že to není kříž Ježíšův. Je to kříž učedníka a obrazně to znamená věrnost Ježíši navzdory nepřátelství ostatních. Ježíš zde předpovídá, že bude zavržen a zabit, ale nikde u Marka neříká nic o způsobu zabití. A taky v Markovi neponese svůj kříž – ten ponese Šimon z Kyrény. Takže vzít svůj kříž a následovat Ježíše neznamená následovat jeho příklad, nýbrž vystavit sám sebe hanbě, posměchu, pronásledování a v krajním případě mučednictví v důsledku otevřeného následování Ježíše. Jeho utrpení, odmítnutí a poprava byly z Božího hlediska nevyhnutelné – utrpení, odmítnutí a poprava učedníka jsou dobrovolným rizikem, píše ve svém komentáři Robert Gundry.

A tak tady na začátku nového roku stojím se dvěma otázkami:

Nakolik skutečně znám toho Ježíše, kterého vyznávám jako Krista? A jsem ochoten pro něj
dobrovolně riskovat byť jen nepohodlí, trápení, odmítnutí či výsměch?

Michael Waloschek

Přehled sbírek za rok 2014

Abychom si udělali představu o naší obětavosti, uvádíme přehled sborových a účelových sbírek za minulý rok (prosincové číslo zatím není úplné). Zda je 11 tisíc, které se v průměru každý měsíc vyberou, dost nebo málo, necháme na vašem uvážení.

sbirky

Biblický úvodník – Zpravodaj 12/2014

1412Milí přátelé, 

Zdravím Vás v těchto adventních, předvánočních dnech přáním pokoje od našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Mnozí z Vás máte ve svých domovech adventní věnce. Buďto na stole nebo na dveřích. Já mám ráda věnce, na kterých každá svíčka má jinou výšku a jsou uložené v sestupném pořadí. Každá svíčka je jiná, aby na poslední neděli všechny svíčky hořely krásně na stejné úrovni.

I my lidé se lišíme výškou, věkem, názory, vírou, zbožností. A to je právě dobře. Krásně se doplňujeme. Je však důležité, že jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, až je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy (Ř 12,4-5).

Stejně jako svíčky, také i my musíme často „sestupovat“ z úrovně sobeckých očekávání ve vztahu k druhým lidem na stupeň setkání na rovině dialogu. A jako když svíčky postupně vyhořívají do jedné stejné roviny, i v nás mají postupně vyhořívat nadměrná očekávání, sobectví, nechuť…

A tak je šance, že v nejmenším společenství světa – mezi druhým člověkem a mnou – se narodí Spasitel, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mt 3,3)

Požehnaný advent, Vánoce a nový rok, přeje
Vaše farářka Ewa Jelinek

Biblický úvodník – Zpravodaj 11/2014

NA KONCI ČASŮ

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. (Izajáš 63,19)
Kristus přišel kvůli vám na konci časů. (1. Petrův 1,20)

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z matičky přečisté,“ zpívá se v mnou oblíbené vánoční koledě – Bůh splnil prosby a očekávání svého lidu, protrhl nebesa a sestoupil dolů. A apoštol nás ujišťuje, že opravdu přišel: na konci časů to příchodem Kristovým uskutečnil.

Celý příspěvek

Modlitební okénko | říjen 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Prosme, ať Pán žehná aktivitám pro děti a mládež, ať se rozvine setkání maminek s dětmi a náš sbor se otevírá pro hledající. Ať všechny sborové a církevní aktivity přinášejí užitek pro Boží království. Modleme se také za Boží moudrost při rozhodování na všech úrovních správy církve od presbyterů až po synodály.

Celý příspěvek

600. výročí prvního vysluhování svaté večeře Páně podobojí

kalichachleba.jpg (1467×1364)Pro husity v 15. století bylo na prvním místě svobodné kázání Božího Slova. K tomu připojili požadavek vysluhovat při Večeři Páně chléb i víno podle ustanovení samotného Ježíše. Vysluhování Večeře Páně chlebem i vínem prosazoval Husův přítel Jakoubek ze Stříbra. Zjistil, že vysluhování Večeře Páně laikům pouze chlebem (podjednou) církev zavedla teprve v posledních dvou stoletích. Jan Hus byl v roce 1414 už v Kostnici a s Jakoubkovým rozhodnutím vysluhovat podobojí (sub utraque speciae) souhlasil. Jakoubek podnítil podávání chleba i kalicha v pražském kostele u Martina ve Zdi, kde to učinil místní farář Jan z Hradce na konci října roku 1414 a dělo se to také v jiných kostelích v Praze.
10. března 1417 vydala pražská univerzita svou deklaraci, která schvaluje vysluhování „pod obojí způsobou“. To bylo později zařazeno jako druhý požadavek mezi čtyři pražské artikuly z roku 1420 a zní takto: „Druhé, aby svátost těla a krve Boží byla svobodně dávána podle ustanovení a přikázání Spasitele pod oběma způsobami chleba a vína všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží.“ Kalich se tak stal symbolem, znakem husitského hnutí. Ti, kdo se za vysluhování postavili, přijali pojmenování podobojí neboli utrakvisté a vytvořili církev utrakvistickou, jejímž arcibiskupem se stal pražský kazatel Jan Rokycana.
Smyslem rozhodnutí byla poslušnost Písmu a touha, aby na plnosti Večeře Páně se podíleli nejen kněží, ale i laici. Podle Matoušova evangelia Ježíš při večeři s učedníky po podání chleba „vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni“ (26,27 ) a v Markově evangeliu stojí: „Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni“ (14,23). I podle Lukášova evangelia podal kalich všem (22,17).
Jan Čapek

Více informaci: www.nase-reformace.cz

Biblický úvodník – Zpravodaj 10/2014

lebkyEZECHIEL 37,1-5 a 13-14

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.“ … „I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete.“

Celý příspěvek

Sbírka potravin | Dny proti chudobě

Potravinová banka v Ostravě vyhlašuje v týdnu od 13.–19. 10.2014 sbírku potravin.
Sběrné místo:

Potravinová banka v Ostravě
Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka
v době 9–16 h

Nebo ve farní kanceláří (do pátku 17.10.)

Uvítáme potraviny trvanlivé: instantní polévky, čaje, cukr, těstoviny, rýže, apod. Potraviny poslouží klientům azylových domů.

Více informaci: http://ostrava.caritas.cz/res/data/026/002999.pdf

Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“ | 12.10.2014

Program.jpg (670×946)Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Chcete-li se oslav zúčastnit, zapište se na list v Třanovského sále – chystáme vlakovou výpravu!