Archiv rubriky: K zamyšlení

Minulý rok

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem, napsal Jeremiáš v kapitole 29, verši 13, a ostravský sbor si to pro rok 2020 vzal za své. Během hudebních bohoslužeb vystoupily Ostravské zvonky a Jitka Vlčinská – ty první v rámci pre- a postludia, ta druhá ze sboru (do Libně). Faráři se účastnili farářského kurzu v Praze a biblickou hodinu vedl Jaroslav Nováček. Zlomila se jedna z kláves v digitálních varhanách. Ostravská soudkyně Hana Šlahařová byla hostem starší mládeže. Z Holandská dorazila nová klávesa. Na Slovensku se konalo soustředění nejen Ostravských zvonků. V Přerově proběhl zimní výlet dorostů CB a ČCE Ostrava na téma Jan Amos Komenský hrou. Výborným koláčem se Barbara Řimánková rozloučila s práci ve staršovstvu. Na týden před karanténou byly poprvé k večeří Páně použité kalíšky na víno. Vláda zakázala konání bohoslužeb. Aktivity sboru se přenesly na internet a faráři prošli rekvalifikaci na kostelníky a youtubery. Na farní zahradě rozkvetl šafrán jarní. Uplynulo 100 let od vzniku sboru a žádné oslavy se nekonaly. 100 let ostravského sboru, je důvod slavit bezesporu, zaznělo ve videu, které z důvodu zrušení oslav připravila Marta Machová. Je to nějak naruby, padlo v úvodu zjevení na cestě na Emu. Na prvních bohoslužbách po karanténě dostali účastníci domácí úkol – sborové bingo. Chrám se otevřel Otevřeným chrámům. Na výročním sborovém shromáždění si Matyášek a Martička hráli s bublifukem. V rámci Noci kostelů byla zahájena fotografická výstava k výročí sboru. Starší mládež opékala buřty na farní zahradě. Michael Skotnica si kvůli roli vikinga na dětském táboře nechal narůst plnovous. Theo Pustka překonal svůj strach z výšek a v rámci výletu dorostu vyjel výtahem na věž Nové radnice. Na tramvajové zastávce Karpatská začal výlet s průvodcem Jaroslavem Nováčkem. Židovský svátek Roš hašana oslavila starší mládež náležitě, u Ostravice. Po čtyřech letech začal další cyklus konfirmačních setkání. Týdenní partnerská konference v Dessau se proměnila v hodinu a půl dlouhou videokonferenci. Vláda zakázala zpívat a Ewa Jelinek odeslala 20 dodatků Evangelického zpěvníku chomutovskému sboru. Druhou vlnu koronaviru sbor strávil na přímých přenosech bohoslužeb a online setkáních. Sestra kostelnice se vrátila z nemocenské. Listopadání bylo přezíravě zrušeno už na jaře. Pavla Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy, které se setkaly s velkým ohlasem. Stoupla průměrná účast na biblické hodině z 5 (v kanceláři) na téměř 9 (online během karantény). Pohřby Anny Blechové a Antonína Plachého byly naživo přenášeny na internetu. V rámci utužování sousedských vztahu v Šenově kázal Michael Waloschek a v Ostravě Štěpán Marosz. Na první adventní neděli se bohoslužby konaly v sále a v kostele mrznul křeček, nový fanda sboru. Vánoční dílna proběhla po domácnostech. Bety Kubáňová začala vést dorostovou kroniku. V rámci jarmarku se vybralo 8.500 Kč a výtěžek byl použit na vytvoření balíčků pro seniory a potřebné. Máte pozitivní test, uslyšela od Gabriely Andělové Marie Nazaretská a lekla se, že bude muset jít do karantény. Bůh svou jasností jde proti tmám, zpívali účastníci štědrovečerních bohoslužeb potmě, jen s pohledem na rozsvícený stromek a kříž. Po bohoslužbách na Boží hod vánoční, které se konaly v kostele, putovalo donesené cukroví a jiné občerstvení do azylových domů Charity Ostrava. Sledovanost sborového Youtube kanálu se zvýšila z 6 na jaře na 76 na konci roku. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál v roce 2021?, ptal se za Žalmistou ostravský sbor.

ewajelinek@gmail.com
(S laskavým svolením Ivana Lampera, autora rubriky “Minulý týden” v časopise Respekt)

5 chlebů, 2 ryby

ACtC-3fbkQEHioz7S5ojiK1KYR621GSc5-9yNDkNXZDFK-UUXZ6b0xmvDtG2YB6EAyOH6CpC2VFOlBJPItjhdMkeLLdAmuvEcoWFvVQdpwGl6xn1PjVFW4OmpAQYZlU3tJnJB0JUiW5MNyZ9Rhr1oXAvkE6a8g=w1303-h977-no (1303×977)

Čtenáři evangelia vědí, že tohle není nákupní seznam, nýbrž jsou to ingredience pro zázrak. A symbolizují to málo, co můžeme přinést my s očekáváním, že s tím Ježíš udělá, co umí zase on.

Pro mě těch pět chlebů a pár rybiček jsou počítač, foťák, telefon a pár mikrofonů, se kterými jsme začali vysílat bohoslužby. Žádná profesionální výbava, ale dobrý vklad pro začátek. Fotoaparát se s kouskem softwaru proměnil v kvalitní webovou kameru, připojení k internetu obstaral telefon a zvuk jsme do počítače dostali přes pár usb mikrofonů a mohli jsme do éteru. První bohoslužby dosud vidělo 190 lidí a od té doby počet diváků roste. Postupně jsme zjistili, že ten telefon se dá použít taky ke snímání obrazu, tak se z něj stala 2. kamera. Přidali jsme zvukový mix a pár kabelů, ať jsou zpěváci i piano dobře slyšet a trochu jsme si na faráře posvítili. Pokaždé se objeví nějaká chybička nebo věc, kterou můžeme udělat líp s tím, co máme a jak se učíme. A když to Ježíš rozmnoží, budeme moct nasytit větší zástup, než jaký obvykle přichází do našeho kostela. Už teď je to námět na přemýšlení pro presbytery, co s tím budeme dělat, až tahle pandemie skončí.


Pro mě těch pět chlebů a pár rybiček jsou počítač, foťák, telefon a pár mikrofonů, se kterými jsme začali vysílat bohoslužby. Žádná profesionální výbava, ale dobrý vklad pro začátek. Fotoaparát se s kouskem softwaru proměnil v kvalitní webovou kameru, připojení k internetu obstaral telefon a zvuk jsme do počítače dostali přes pár usb mikrofonů a mohli jsme do éteru. První bohoslužby dosud vidělo 190 lidí a od té doby počet diváků roste. Postupně jsme zjistili, že ten telefon se dá použít taky ke snímání obrazu, tak se z něj stala 2. kamera. Přidali jsme zvukový mix a pár kabelů, ať jsou zpěváci i piano dobře slyšet a trochu jsme si na faráře posvítili. Pokaždé se objeví nějaká chybička nebo věc, kterou můžeme udělat líp s tím, co máme a jak se učíme. A když to Ježíš rozmnoží, budeme moct nasytit větší zástup, než jaký obvykle přichází do našeho kostela. Už teď je to námět na přemýšlení pro presbytery, co s tím budeme dělat, až tahle pandemie skončí.

Ale ten příběh není jenom o chlebech, rybách či fotoaparátech. Ty chleby a ryby měl u sebe chlapec, kterého Ježíšovi učedníci našli v obrovském zástupu, který měli nakrmit. Bez toho kluka by možná zástup zůstal hlady. V našem případě toho kluka od malička fascinovaly magnetofony, kablíky, foťáky a kamery, což možná zdědil po svém dědovi, který kdysi zadrátoval velký kus ostravského Rozhlasu. A než se z něho stal inženýr, dělal po večerech ve strahovském klubu zvukaře. A začal se učit, že profesionalita neznamená pracovat s profi nástroji, ale dosáhnout výsledku s tím, co máme.

Na učednících bylo toho chlapce najít a přivést k Ježíši. A tohle hledání neskončilo. Možná i vy máte u sebe nějaké chleby a ryby. Nebo znáte nějakou holku nebo kluka, kteří mají nebo dovedou něco, bez čeho se zástup nasytit nedá. Tak kdy je přivedete?

Michael Waloschek

Neděle s f. Danem Hellerem | 19.5.2019

Neděli 19. května jsme prožili spolu s Danielem Hellerem, farářem FS ČCE ve Valašském Meziříčí.

Host nám sloužil nejdřív vedenim bohoslužeb a slovem Božím v kostele.

Dan Heller je také členem Poradního odboru liturgického. A hlavně díky jeho liturgickým znalostem jsme ho hostili. Ve sboru jsme totiž otevřeli diskuzi o tom, jak často chceme slavit večeři Páně. Dosavadní praxe je taková, že večeři Páně máme každou druhou neděli v měsíci a navíc každou adventní (s výjimkou vánoční hry) a postní neděli. Pokračování textu Neděle s f. Danem Hellerem | 19.5.2019

Sborový verš pro rok 2018

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13

Těch několik slov ze závěru 1. Pavlova listu do sboru v Korintu (16,13) je zasazeno mezi závěrečné pokyny této epištoly. Ale jako by tam na první pohled nepatřily – Pavel připravuje sbírku pro církev v Jeruzalémě, mluví o svých plánech, doporučuje své spolupracovníky Timotea a Apolla a dále mluví o rodině Štěpánově a nabádá k podřízenosti těm, kdo pracují na společném díle. A mezitím stojí výzva k bdělosti, pevné víře, statečnosti a síle v dalším verši následovaná slovy: Všecko nechť se mezi vámi je v lásce (v. 14).

Proč potřebovala korintská církev takové nabádání?

Působí to jako příkaz vojsku – mít oči a uši otevřené, stát pevně, zmužile si počínat (jak doslovně překládá Bible kralická), být silní. Zní to, jako když měl Jozue s Božím lidem přejít Jordán a obsadit izraelskou zemi: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ (Joz 1,9).

Ale z toho, co víme z apoštolova listu, korintská církev nebyla zrovna bdělá, pevná a silná. Byl to sbor plný projevů Ducha a přitom rozdělený na nepřátelské tábory. Někteří si zjevně libovali v nadnesených a moudrých kázáních a jiným Pavel vytýká, že myslí jen po lidsku a všelijak ten sbor v celém listu napomíná. 

A jací jsme my? Bdělost, pevnost a statečnost jistě patří k naší evangelické tradici – ale nejsme my dnes trochu pohodáři, kteří si nepotrpí na nějaké zásadní postoje? Připusťme, že ani statečnost nemáme v posledních letech jak dokazovat – nikdo nás nepronásleduje, nic nehrozí, je klid… 

Ale ten klid je možná jen navenek a na čas. Ani ve sborovém ani v osobním životě se nemůžeme nechat ukolébat – vždyť kolikrát jsou naše zápasy o víru vnitřní – s našimi démony nebo pouhou pohodlností. A každá naše prohra oslabuje tělo Kristovy církve, které společně tvoříme. Nebo na nás „jen“ doléhají těžkosti a zkoušky, které jsme nečekali – bolestné ztráty, narušené vztahy, konflikty či nemoci těla i ducha. I do těchto situací promlouvají Pavlova slova, abychom vytrvali ve víře, nefňukali, ale byli silní. Protože zápas k duchovnímu životu na této zemi patří. A na našem postoji záleží! 

A tak si letos připomínejme, že víra není jenom to, čemu se věří, nýbrž postoj (k životu, bližním, Bohu), který musíme osvědčit a dosvědčit. A nebojte, Bůh bude s vámi všude, kam půjdete. Hodně zdaru a Božího požehnání v novém roce přeje,

váš kurátor
Michael Waloschek

Společný verš 2021 (a všechny minulé)

Společný verš 2021

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Společný verš 2020

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jr 29,13

Sborový verš 2019:

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)

Společný verš:

V naději nám dané, jsme bezpečně a pevně zakotveni. Žd 6,18-19

Pokračování textu Společný verš 2021 (a všechny minulé)

Smích a pláč domu modlitby… (Guty)

Těšínské Beskydy skrývají nebývale rozsáhlou a výjimečnou sbírku dřevěných kostelů, které v mnoha případech navíc dobou svého vzniku pamatují časy, kdy v této oblasti se většina obyvatelstva hlásila k luterskému vyznání. K nejvýznamnějším stavbám sakrální dřevěné architektury patří Kostel sv. Mikuláše z roku 1576 v Nýdku, polodřevěný kostel sv. Kříže z roku 1897 v Bystřici, kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1936 v Hrčavě, a do nedávna také Kostel Božího těla v obci Guty, který přináležel Římskokatolické farnosti v Ropici. V noci z 1. na 2. srpna 2017 tento posledně zmiňovaný kostel vyhořel.

Se stavbou původně renesančního roubeného jednolodního kostela započali místní v roce 1563, čímž se Božímu tělu zasvěcený kostel těšil označení „nejstarší dochovaný dřevěný kostel na Těšínsku.“ O stáří kostela svědčil letopočet 1563 na portálu v interiéru a také dochovaný zvon datovaný 1565 a nesoucí latinský nápis „Verbum Domini manet in seterum“ (Slovo Páně trvá na věky). V období reformace se v kostele scházeli místní luteráni a ve shodě s následujícími pobělohorskými událostmi jim byl také později odňat roku 1653 císařskou rekatolizační komisí a předán do správy Římskokatolické církvi. Obdivuhodná stavba kostela ať již výběrem materiálu či stavební technikou však zdaleka nedosahovala významu, který uchovával dochovaný mobiliář v interiéru kostela. Komplikované dějiny luteránského a následně rekatolizovaného obyvatelstva ve společné úctě a toleranci ke společnému vyznání si předávali z generace na generaci ojedinělou sbírku oltářních obrazů a didaktických pomůcek. V kostelním presbytáři zaklenutém dřevěnou valenou klenbou se ve vzdáleném koutě nad zpovědnicí až do osudného požáru nacházel fragment oltářního obrazu z luterského období z roku 1591, který pořídili rytíři Jiří Sobek z Kornic a Jiří Neborský z Nebor. Námět Poslední večeře doplněný o český nápis: Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává na odpuštění hříchův, vezměte a pijte, toť jest krev má, která se za vás vylévá na odpuštění hříchův. Luterské pojetí eucharistie v podobě tohoto obrazu vytvářelo unikátní srovnání s mladším oltářním obrazem se stejným námětem Poslední večeře, datovaným do 18. století, a odkazujícím na reálnou přítomnost Krista v obětinách chleba a vína.

Na luterské období odkazoval také dochovaný epitaf s ústřední scénou zmrtvýchvstání Krista, zhotovený zřejmě v Těšíně kolem roku 1620 a náležející neznámé rodině zřejmě z měšťanských či šlechtických luterských kruhů. Naopak ojedinělou památkou jezuitského misijního působení v regionu byla zde vystavená čtyři plátna z 1. poloviny 18. století s kolorovanými kresbami.

Zdálo by se, že jediná noc vymazala staletí společné historie, smích i pláč předků, historické křivdy i chvíle úspěchů… a přiznávám, že ztráta této historické stavby mě jako historika zarmoutila, ale přesto mi právě nad obrázky kostelních trámů ohořelých vyvstávají na mysli Izajášova slova povzbuzení těm, kteří ztratili víru v její viditelné zástavě – v podobě Jeruzalémského chrámu: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,…“ V Gutech možná přišli o cennou stavbu, ale je zde nadále něco mnohem pevnějšího a stálejšího: společenství v Kristu, a právě tomuto společenství můžeme nyní nejen vyjádřit slovem povzbuzení, ale poskytnout i materiální pomoc, aby mohli vystavět k Boží oslavě stánek nový…

V průběhu adventního období se můžete připojit i vy ke sbírce na stavbu kostela v Gutech, a to buď u ses. Hany Vlčinské, která následně vybrané peníze přepošle hromadně, a nebo přímo v rámci Veřejné sbírky na zvláštní bankovní účet číslo 7657654/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a. s.

Jana Grollová

Sváteční slovo evangelické farářky Ewy Jelinek

Ewa Jelinek, původem polská evangelická farářka v současnosti působící v Ostravě, se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad hledáním Božího království. Jako vášnivá provozovatelka geocachingu přibližuje divákům cestu k Božím pokladům na základě podobenství o této celosvětové hře využívající GPS zařízení pro hledání ukrytých pokladů pozemských (kešek).

Společný verš 2016

spolecnyvers2016Pomoc přichází od Hospodina. Žalm 121,2a

Na našich letošních novoročních verších je obrázek záchranného

kruhu nad vodou a u něj je napsáno: Pomoc přichází od Hospodina. Tento výrok je první polovinou druhého verše z žalmu 121, který celý doslova zní: Má pomoc je od Hospodina, Stvořitele nebe i země.

Nedávno mi byl na katedře přidělen nový počítač. Je to milé a vážím si toho. A novou elektronikou jsem vždy nadšen. Má to však i své stinné stránky: Na nový počítač je potřeba si zvyknout a hlavně: znovu nainstalovat všechny potřebné programy.

A tak jsem i já musel toto martyrium podstoupit. A když jsem instaloval jeden hudební program, který nutně k práci potřebuji, tak jsem stále narážel na problém – vždycky, když jsem v něm něco vytvořil a chtěl to uložit, tak se ozval takový ten zvuk, který hrozně nesnáším a který oznamuje chybovou hlášku. Po té vždy vyskočí na obrazovce nějaké podivné oznámení, kterému stejně většinou nerozumím. A tak jsem se s tím trápil a vztekal se – a až když se to opakovalo asi pošesté, tak jsem si přečetl znovu a pečlivě návod – a zjistil jsem, že tím, že jsem ho předtím četl nedbale, tak jsem se při instalaci dopouštěl stále stejné hloupé chyby.

A musel jsem si tak znovu pokorně a kajícně uvědomit, jak je užitečné, když má člověk používat nějaký program nebo výrobek, se pečlivě věnovat pokynům výrobce. A když vznikne nějaký problém, tak se obrátit k tomu, kdo dotyčné věci nejlépe rozumí – na toho, kdo ji vytvořil.

Některé velké firmy mají dokonce adresu nebo telefonní číslo, kam se  můžete se svým problémem obrátit a oni vám ho vyřeší.

A stejně tomu je i v našem životě. Když chceme mít co nejméně problémů nebo potřebujeme pomoc, tak je nejlépe se obrátit k Tomu, kdo tento svět stvořil. Protože On ví nejlépe, jak tu má vše fungovat.

Ať už to bude znamenat, že si přečteme pečlivě Jeho pokyny v Bibli, nebo se na Něj obrátíme přímo v modlitbě.

Protože, jak říká náš verš, ta skutečná pomoc přichází od Toho, kdo vytvořil nebe a zemi.

Tomáš Novotný
(silvestrovské bohoslužby, 31.12.2015)

Pojďme společně zlepšit svět

 1. Modlitby: modleme se za zlepšení životního prostředí, boj s chudobou atp., abychom vytvořili povědomí o těchto problémech.
 2. Podporujme charitativní projekty v našem sboru či komunitě (např. potravinová banka), obětujme svůj čas nebo přispějme přímo potravinami.
 3. Recyklujme! (plasty, sklo, papír, organický odpad, elektroodpad…)
 4. Neplýtvejme: darujme věci, které již nepotřebujeme místo toho, abychom je vyhodili.
  Příklad: Někdo ve sboru mohl být ochoten sesbírat nepotřebné oblečení, boty, hračky… a dát je lidem, kteří je potřebují.
 5. Jezděme více městskou hromadnou dopravou a na kole a méně autem.
  Příklad: Sdílejme auta při cestě do kostela.
 6. Ochraňujme zvířata a řiďme se heslem „Nekupuj, adoptuj!“. Při pořizování zvířete se zamysleme nad adopcí z útulku nebo záchranné stanice.
  Příklad: Sbor si může adoptovat zvíře v místní ZOO.
 7. Zakupme si 10 m2 pralesa! Tak zachráníme aspoň jeho malou část.
 8. Tiskněme Zpravodaj na recyklovaný papír nebo jej nabídněme online.
 9. Podporujme výrobky Fair-Trade a přimluvme se v místním supermarketu například za to, aby všechny prodávané banány byly Fair-Trade.
 10. Pokračujme v podporování velkých charitativních organizací jako je Unicef, Oxfam atp.

Chceme vytvořit povědomí o některých závažných otázkách naší doby, které zatím nemají konečné řešení.

Vadí? Nevadí?

vadinevadiJak vypadá správná evangelická zbožnost? Je pro nás modlitebna (sál, kostel) svaté místo? Jaké chování případně oblečení je přípustné, a co je neuctivé? A neuctivé vůči komu? Co jsme ochotni tolerovat a co nám vadí? Může do kostela vstoupit pes? Je uctivé se mezi sebou bavit, když varhaník začne preludovat? A mohou se do kostela nosit jeansy? A mohou vůbec ženy nosit kalhoty? Musí mít kurátor sako? Mohou děti v kostele jíst, aby nemluvily a nerušily? Nebo by tam raději neměly být? A mohou po bohoslužbách běhat v sále okolo stolu Páně? Vadí? Nevadí?

Některé z těchto otázek se dostaly na jednání staršovstva a otázka je, kde a jak na ně staršovstvo bude hledat odpovědi. Pokračování textu Vadí? Nevadí?

Chudoba a sociální vyloučení

Logo-CCE-print.jpg (400×420)Milé sestry, milí bratři,
poradní odbor synodní rady pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) je složen ze zkušených a odpovědných členů církve. Témata, kterým se soustavně věnují, vybírají podle naléhavosti a také podle zadání synodní rady. Je nám všem zřejmé, že jako křesťané nemůžeme být lhostejní k problematice sociálně vyloučených. Na žádost SR vypracoval POSM dokument, který se pokouší zformulovat křesťanský a evangelický postoj k dané problematice s důrazem na některé konkrétní kroky, které můžeme činit. Tento dokument Vám může posloužit jako inspirace pro činnost sborů církve v této oblasti.
Posíláme Vám tento dokument s nadějí, že podle svých možností a potřeb s ním budete pracovat a pomáhat se zmírňováním napětí, které plodí sociální vyloučenost a chudoba. Je nám jasné, že konkrétní podoba postupu vůči tomuto současnému problému může být ještě komplexnější, než jak tento dokument naznačuje, to však nesnižuje potřebu ještě cíleněji se soustředit tímto směrem. Domníváme se, že naplníte úsilí tvůrců dokumentu, když jej promyslíte a tvořivě jeho podněty uplatníte právě tam, kde sloužíte zvěstí o Božím království a spáse Boží v Kristu Ježíši.
Přejeme Vám dobrý a podnětný rozhovor a poznání ovoce, jež Vaše úsilí ponese.
Přejeme Vám dobrou naději a Boží požehnání pro Vaši službu.

Praha, 16. března 2015

S pozdravem,
Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior