Archiv pro rubriku: K zamyšlení

Sborový verš pro rok 2018

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13

Těch několik slov ze závěru 1. Pavlova listu do sboru v Korintu (16,13) je zasazeno mezi závěrečné pokyny této epištoly. Ale jako by tam na první pohled nepatřily – Pavel připravuje sbírku pro církev v Jeruzalémě, mluví o svých plánech, doporučuje své spolupracovníky Timotea a Apolla a dále mluví o rodině Štěpánově a nabádá k podřízenosti těm, kdo pracují na společném díle. A mezitím stojí výzva k bdělosti, pevné víře, statečnosti a síle v dalším verši následovaná slovy: Všecko nechť se mezi vámi je v lásce (v. 14).

Proč potřebovala korintská církev takové nabádání?

Působí to jako příkaz vojsku – mít oči a uši otevřené, stát pevně, zmužile si počínat (jak doslovně překládá Bible kralická), být silní. Zní to, jako když měl Jozue s Božím lidem přejít Jordán a obsadit izraelskou zemi: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ (Joz 1,9).

Ale z toho, co víme z apoštolova listu, korintská církev nebyla zrovna bdělá, pevná a silná. Byl to sbor plný projevů Ducha a přitom rozdělený na nepřátelské tábory. Někteří si zjevně libovali v nadnesených a moudrých kázáních a jiným Pavel vytýká, že myslí jen po lidsku a všelijak ten sbor v celém listu napomíná. 

A jací jsme my? Bdělost, pevnost a statečnost jistě patří k naší evangelické tradici – ale nejsme my dnes trochu pohodáři, kteří si nepotrpí na nějaké zásadní postoje? Připusťme, že ani statečnost nemáme v posledních letech jak dokazovat – nikdo nás nepronásleduje, nic nehrozí, je klid… 

Ale ten klid je možná jen navenek a na čas. Ani ve sborovém ani v osobním životě se nemůžeme nechat ukolébat – vždyť kolikrát jsou naše zápasy o víru vnitřní – s našimi démony nebo pouhou pohodlností. A každá naše prohra oslabuje tělo Kristovy církve, které společně tvoříme. Nebo na nás „jen“ doléhají těžkosti a zkoušky, které jsme nečekali – bolestné ztráty, narušené vztahy, konflikty či nemoci těla i ducha. I do těchto situací promlouvají Pavlova slova, abychom vytrvali ve víře, nefňukali, ale byli silní. Protože zápas k duchovnímu životu na této zemi patří. A na našem postoji záleží! 

A tak si letos připomínejme, že víra není jenom to, čemu se věří, nýbrž postoj (k životu, bližním, Bohu), který musíme osvědčit a dosvědčit. A nebojte, Bůh bude s vámi všude, kam půjdete. Hodně zdaru a Božího požehnání v novém roce přeje,

váš kurátor
Michael Waloschek

Sváteční slovo evangelické farářky Ewy Jelinek

Ewa Jelinek, původem polská evangelická farářka v současnosti působící v Ostravě, se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad hledáním Božího království. Jako vášnivá provozovatelka geocachingu přibližuje divákům cestu k Božím pokladům na základě podobenství o této celosvětové hře využívající GPS zařízení pro hledání ukrytých pokladů pozemských (kešek).

Společný verš 2016

spolecnyvers2016Pomoc přichází od Hospodina. Žalm 121,2a

Na našich letošních novoročních verších je obrázek záchranného

kruhu nad vodou a u něj je napsáno: Pomoc přichází od Hospodina. Tento výrok je první polovinou druhého verše z žalmu 121, který celý doslova zní: Má pomoc je od Hospodina, Stvořitele nebe i země.

Nedávno mi byl na katedře přidělen nový počítač. Je to milé a vážím si toho. A novou elektronikou jsem vždy nadšen. Má to však i své stinné stránky: Na nový počítač je potřeba si zvyknout a hlavně: znovu nainstalovat všechny potřebné programy.

A tak jsem i já musel toto martyrium podstoupit. A když jsem instaloval jeden hudební program, který nutně k práci potřebuji, tak jsem stále narážel na problém – vždycky, když jsem v něm něco vytvořil a chtěl to uložit, tak se ozval takový ten zvuk, který hrozně nesnáším a který oznamuje chybovou hlášku. Po té vždy vyskočí na obrazovce nějaké podivné oznámení, kterému stejně většinou nerozumím. A tak jsem se s tím trápil a vztekal se – a až když se to opakovalo asi pošesté, tak jsem si přečetl znovu a pečlivě návod – a zjistil jsem, že tím, že jsem ho předtím četl nedbale, tak jsem se při instalaci dopouštěl stále stejné hloupé chyby.

A musel jsem si tak znovu pokorně a kajícně uvědomit, jak je užitečné, když má člověk používat nějaký program nebo výrobek, se pečlivě věnovat pokynům výrobce. A když vznikne nějaký problém, tak se obrátit k tomu, kdo dotyčné věci nejlépe rozumí – na toho, kdo ji vytvořil.

Některé velké firmy mají dokonce adresu nebo telefonní číslo, kam se  můžete se svým problémem obrátit a oni vám ho vyřeší.

A stejně tomu je i v našem životě. Když chceme mít co nejméně problémů nebo potřebujeme pomoc, tak je nejlépe se obrátit k Tomu, kdo tento svět stvořil. Protože On ví nejlépe, jak tu má vše fungovat.

Ať už to bude znamenat, že si přečteme pečlivě Jeho pokyny v Bibli, nebo se na Něj obrátíme přímo v modlitbě.

Protože, jak říká náš verš, ta skutečná pomoc přichází od Toho, kdo vytvořil nebe a zemi.

Tomáš Novotný
(silvestrovské bohoslužby, 31.12.2015)

Dny proti chudobě 12-18.10.2015

003487.jpg (914×960)Armáda spásy a Charita Ostrava s podporou města pořádají 10. dny proti chudobě.

Náš sbor se k ním už tradičně připojuje sbírkou trvanlivých potravin: ve dnech 12-18. října ve farní kanceláři v době úředních hodin a navíc v neděli po bohoslužbách.

Přispět mohou lidé potravinovým darem před uplynutím lhůty trvanlivosti, v původním obalu a s původní etiketou. Nejvíce žádanými jsou cukr, konzervy, paštiky, těstoviny, luštěniny, polévky, rýže, olej, cukrovinky, džemy apod.

Potraviny poslouží lidem v azylových zařízeních, lidem bez přístřeší, lidem se zdravotními nebo sociálními hendikepy či lidem v nouzi.

Pojďme společně zlepšit svět

 1. Modlitby: modleme se za zlepšení životního prostředí, boj s chudobou atp., abychom vytvořili povědomí o těchto problémech.
 2. Podporujme charitativní projekty v našem sboru či komunitě (např. potravinová banka), obětujme svůj čas nebo přispějme přímo potravinami.
 3. Recyklujme! (plasty, sklo, papír, organický odpad, elektroodpad…)
 4. Neplýtvejme: darujme věci, které již nepotřebujeme místo toho, abychom je vyhodili.
  Příklad: Někdo ve sboru mohl být ochoten sesbírat nepotřebné oblečení, boty, hračky… a dát je lidem, kteří je potřebují.
 5. Jezděme více městskou hromadnou dopravou a na kole a méně autem.
  Příklad: Sdílejme auta při cestě do kostela.
 6. Ochraňujme zvířata a řiďme se heslem „Nekupuj, adoptuj!“. Při pořizování zvířete se zamysleme nad adopcí z útulku nebo záchranné stanice.
  Příklad: Sbor si může adoptovat zvíře v místní ZOO.
 7. Zakupme si 10 m2 pralesa! Tak zachráníme aspoň jeho malou část.
 8. Tiskněme Zpravodaj na recyklovaný papír nebo jej nabídněme online.
 9. Podporujme výrobky Fair-Trade a přimluvme se v místním supermarketu například za to, aby všechny prodávané banány byly Fair-Trade.
 10. Pokračujme v podporování velkých charitativních organizací jako je Unicef, Oxfam atp.

Chceme vytvořit povědomí o některých závažných otázkách naší doby, které zatím nemají konečné řešení.

Vadí? Nevadí?

vadinevadiJak vypadá správná evangelická zbožnost? Je pro nás modlitebna (sál, kostel) svaté místo? Jaké chování případně oblečení je přípustné, a co je neuctivé? A neuctivé vůči komu? Co jsme ochotni tolerovat a co nám vadí? Může do kostela vstoupit pes? Je uctivé se mezi sebou bavit, když varhaník začne preludovat? A mohou se do kostela nosit jeansy? A mohou vůbec ženy nosit kalhoty? Musí mít kurátor sako? Mohou děti v kostele jíst, aby nemluvily a nerušily? Nebo by tam raději neměly být? A mohou po bohoslužbách běhat v sále okolo stolu Páně? Vadí? Nevadí?

Některé z těchto otázek se dostaly na jednání staršovstva a otázka je, kde a jak na ně staršovstvo bude hledat odpovědi. Celý příspěvek

Chudoba a sociální vyloučení

Logo-CCE-print.jpg (400×420)Milé sestry, milí bratři,
poradní odbor synodní rady pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) je složen ze zkušených a odpovědných členů církve. Témata, kterým se soustavně věnují, vybírají podle naléhavosti a také podle zadání synodní rady. Je nám všem zřejmé, že jako křesťané nemůžeme být lhostejní k problematice sociálně vyloučených. Na žádost SR vypracoval POSM dokument, který se pokouší zformulovat křesťanský a evangelický postoj k dané problematice s důrazem na některé konkrétní kroky, které můžeme činit. Tento dokument Vám může posloužit jako inspirace pro činnost sborů církve v této oblasti.
Posíláme Vám tento dokument s nadějí, že podle svých možností a potřeb s ním budete pracovat a pomáhat se zmírňováním napětí, které plodí sociální vyloučenost a chudoba. Je nám jasné, že konkrétní podoba postupu vůči tomuto současnému problému může být ještě komplexnější, než jak tento dokument naznačuje, to však nesnižuje potřebu ještě cíleněji se soustředit tímto směrem. Domníváme se, že naplníte úsilí tvůrců dokumentu, když jej promyslíte a tvořivě jeho podněty uplatníte právě tam, kde sloužíte zvěstí o Božím království a spáse Boží v Kristu Ježíši.
Přejeme Vám dobrý a podnětný rozhovor a poznání ovoce, jež Vaše úsilí ponese.
Přejeme Vám dobrou naději a Boží požehnání pro Vaši službu.

Praha, 16. března 2015

S pozdravem,
Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior

Modlitební okénko | březen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za vysvobození, jež přinesla jeho milostivá velikonoční oběť, za naději kterou máme díky jeho vzkříšení, za jeho lásku i starostlivost, se kterou o nás pečuje.

✤ Mějme na paměti probíhající postní období. Soustřeďme se na prohlubování vděčného vztahu s Pánem a bližními, prosme o poznání a opuštění toho co by nám mohlo v tomto vztahu bránit, za obnovení a občerstvení našeho duchovního života i sílu k praktické službě.

Celý příspěvek