Archiv rubriky: Diakonie a dobročinnost

Diakonie ČCE Ostrava (se středisky v Ostravě a Příboře) nabízí sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích – ženám a maminkám s dětmi.
Dozorčí rada Střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbory ČCE (Ostrava a Štramberk), s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru.
Členy DRS jsou (období: prosinec 2017 – 2021):
za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll (předseda), Jiří Friedrich (místopředseda), Libor Janča
za sbor ČCE Štramberk: František Hruška
za sbor BJB Ostrava: Daniel Erlich
za odbornou veřejnost v Ostravě: Michaela Sikorová
za odbornou veřejnost v Příboře: Jiří Myška
za zaměstnance střediska: Marcela Choronží
náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica

Pravidelně (každé dva, tři roky) se ve sboru konal Den Diakonie (2011, 2013, 2016).
ostrava.diakonie.cz

Odlehčovací služba Domovinky pro seniory

000541_05_003687.jpg (1100×825)

Posláním Domovinky pro seniory – odlehčovací služby je poskytnout potřebnou pomoc a podporu osobám starším 60 let, o které jinak pečuje osoba blízká v jejich domácím prostředí. Tuto pomoc zajišťuji v době víkendů, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout od náročné péče nebo jim pomáháme v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Více informaci: ostrava.diakonie.cz

30 let střediska Diakonie v Ostravě – č. 1.

Byl začátek roku 1990. Václav Havel již byl prezidentem. Byla zrušena moc KSČ. Všichni jsme sledovali další vývoj v naší zemi a nebylo již žádným hrdinstvím zakládat další OF. Také na půdě ostravského sboru se začala scházet skupinka lidí z několika církví – členové z obou našich sborů v Ostravě, z Církve bratrské, z Bratrské jednoty baptistů, z Československé církve husitské a možná jsem na někoho dalšího zapomněl. Diskutovalo se, co budeme dělat my, protestanské sbory. Zařadit se do politické organizace jsme brzy odmítli. Vynořila se však myšlenka založení střediska Diakonie ČCE, která tehdy již v ČR existovala. Dále se objevila myšlenka a vize mít mateřskou školku, případně školu, a zapojit se do školy a školní výchovy samostatnými přednáškami. Z těchto vizí a nápadů se uskutečnila jen část. Bratr Petr Firbas chodil se svými přednáškami na jednu nebo dvě základní školy a uskutečnilo se založení střediska Diakonie ČCE. Později krátkou dobu jsme mohli ovlivňovat běh střední zdravotní školy v Novém Jičíně. Škoda, že jsme nezískali větší podporu na ústředí naší církve.
Středisko Diakonie ČCE v Ostravě nejdříve začalo s poradenskou činností, pak přibyl šatník a distribuce nejnutnějšího ošacení. Základní myšlenkou bylo vkládat do poskytování sociálních služeb základní křesťanské etické principy ve vztahu ke klientům, jako je úcta k člověku, umění naslouchat, pomoc potřebným. Později začala pečovatelská služba, která se stala základem dnešního střediska Diakonie ČCE v Ostravě.
Středisko se začalo institucionalizovat. Ze začátku jsme byli pod ústředím Diakonie ČCE v Praze, pak vzniklo samostatné středisko v Ostravě. Celkem brzy jsme mohli získat prostory na Žofínské ulici, kde už mohlo být tenkrát ještě existující poradenské středisko, šatník a pečovatelská služba. V rámci šatníku byla možnost i osobní hygieny a další činnosti.
Po několika letech se naskytla možnost získání vily ve Vítkovicích a začala velká přestavba této vily s možností umístit do této budovy péči o staré lidi v Domovince a v horním patře možnost práce s dětmi – azylový pobyt dětí. To byl základ současné práce a poskytování sociálních služeb v ostravském středisku. Dnes středisko provozuje asi šest základních sociálních služeb a možná, že přibudou další. Je spojeno se střediskem v Příboře. Od střediska se odloučila škola pro postižené děti. Středisko má další budovu naproti naší vily, která prošla velkou rekonstrukcí. Zaměstnává asi 50 zaměstnanců. Z hodnocení práce našeho střediska na úrovni města a kraje vyplývá, že sice není veliké, ale že dělá kvalitní péči a provozuje své služby na profesionální úrovni. Na začátku byla obava o ekonomickou životaschopnost střediska. Byla obava, že nebezpečně zatíží naše sbory. Dnes je součástí městského systému poskytování sociálních služeb a v některých službách je jeho činnost těžko nahraditelná. Ekonomicky stojí na vlastních nohách a obrat představuje daleko větší část finančních prostředků, než je roční obrat sboru. Za tím stojí práce ředitelů a vedení jednotlivých služeb. Řediteli byla Jarmila Grollová, velice krátkou dobu vedl středisko Milič Kaštánek, poté přišel br. Ing. Josef Rzyman, který převedl přes počáteční problémy středisko do dnešní doby a dnes vede středisko Ing. Barbora Zedníková, která si vede velice dobře a pokračuje v práci br. Rzymana.
Co se neuskutečnilo? Původní představa byla, že naše středisko bude i příležitostí uplatnění svého vzdělání pro naše členy a naše děti. Toto se nestalo, dnes práci zajišťují lidí mimo naši církev. Ani z naší církve nejsou zájemci o dobrovolnickou práci v našem středisku. Zahanbuje nás v této věci Apoštolská církev. Důvodů je jistě více a dnešní příspěvek není vhodným místem pro zamyšlením, proč tomu tak je.
Co se podařilo: Středisko Diakonie ČCE v Ostravě žije vlastním životem. Ve středisku působí br. farář Pavel Šindler a částečně i ses. farářka Ewa Jelinek. Tato spolupráce je hodnocena dobře, a to je fajn. Škola funguje samostatně a vede si dobře. Podařilo se něco, v co věřil málokdo, a za to musíme být vděčni Pánu, protože na tom máme jen malou zásluhu.

Jiří a Jarmila Grollovi

30 let střediska Diakonie v Ostravě – č. 2.

Článek manželů Grollových v listopadovém Zpravodaji ve mně probudil vzpomínky dávno zapomenuté a tak na výzvu s. f. Ewy Jelinek tvořím pokračování.
V lednu 1990 mělo svou asi první schůzi Křesťanské fórum v sále Třanovského. Zde v květnu o Diakonii přednáší její ředitel Schwarcz. V září br. f. Klobása na schůzi staršovstva
informuje o možnosti založení střediska Diakonie v Ostravě. Představa: „křesťanská linka důvěry a usilování o zřízení domu pro věřící důchodce“.
Jiří Groll podporuje myšlenku zřídit pobočku pražské Diakonie s alespoň jednou placenou silou a 1) zavést službu křesťanské pomoci lidem v různé nouzi; 2) zřídit dům asi pro 50 lidí různě postižených (víceúčelový dům – penzion), kde stát by zařídil dům, a církev by pečovala klienty. V listopadu 1990 s. Jarmila Grollová informuje o založení střediska v Ostravě, v jehož kuratoriu jsou členové pěti protestantských sborů ČCE, CB, BJB, Metodisté. První schůze se konala v listopadu pod patronací Diakonie v Praze. Vytýčily se úkoly 1) pomoc v domovech pro opuštěné seniory 2) zřízení střediska křesťanské pomoci (pastorační a různé konkrétní pomoci).
V březnu 1991 br. K. Fon informuje o fungování kanceláře Diakonie na ul. 30. dubna, kde bude každé úterý různá poradenská služba. V květnu 1991 obdržela Diakonie od města dům v Ostravě – Zábřehu, kde by dopoledne mohla probíhat rehabilitace pro postižené děti a odpoledne útulek pro děti jako odlehčovací služba rodičům těchto dětí. V listopadu téhož roku předkládají sestry L. Jariabková a J. Grollová žádost o zřízení knihkupectví v razítkárně ve sborovém domě.
Začíná fungovat středisko křesťanské pomoci se sídlem na Žofinské ulici, kde je vedoucí s. Jarmila Grollová. Právní subjektivitu získalo středisko 1.9.
Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestanských církví, které v roce 1990 spojily své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. V roce 1991 se zřizující sbory rozhodly požádat o začlenění do rámce celostátně působící Diakonie ČCE.
V lednu 1992 je zahájeno poskytování služeb v rodinách. Začíná se s rekonstrukcí na Syllabové 20, kde se počítá s poskytováním křesťanské péče.
V březnu 1992 MUDr. D. Balabán žádá o větší spolupráci sboru ČCE v Ostravě se střediskem Diakonie (odkud odstupuje sbor CB a zakládá Elim).
Prvními zaměstnanci jsou kromě J. Grollové ještě P. Fižová a V. Kynčlová. V představenstvu K. Fon, E. Jelínková, MUDr. D. Balabán, J. Hašková, J. Jančová, a možná jsem ještě na někoho zapomněla.
Začátky určitě nebyly snadné, neměli jsme žádné zkušenosti, ale dnes má naše středisko své nezastupitelné místo a mezi obyvateli Ostravy dobrý ohlas.

Jana Hašková

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu

diakonie.gif (289×130)Ostravské středisko Diakonie ČCE otevřelo v úterý 19. listopadu 2019 nově zrekonstruovanou budovu – Syllabova 1278/19, Ostrava – Vítkovice (sídlo Domovinky pro seniory – s kapacitou 7 míst denního stacionáře a 9 lůžek týdenního stacionáře, zázemí terénní Pečovatelské služby v rodinách a správa střediska). Slavnostní otevření bylo spojeno s připomenutím 30 let od obnovení činnosti Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Projekt ADAPTACE OBJEKTU NA „DOMOVINKU“ A ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Jeho hlavním cílem bylo zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb – týdenního stacionáře, denního stacionáře a terénní pečovatelské služby.

000380_05_002501.jpg (1100×733)

Změna ve vedení střediska Diakonie ČCE Ostrava

diakonie.gif (289×130)K 31. říjnu 2018 podal rezignaci na místo ředitele Střediska Diakonie ČCE v Ostravě Ing. Josef Rzyman. Po mnoho let byl vedoucím střediska Diakonie ČCE v Ostravě a po sloučení tohoto střediska se střediskem v Příboře vedl i obě spojená střediska. Nastoupil do střediska Diakonie ČCE v Ostravě v nelehké době. Řešil stabilizaci vedení střediska po odchodu některých pracovníků, prošel se střediskem nelehké roky, kdy chyběly středisku finanční prostředky, přesto pomalu docházelo k rozšíření některých sociálních služeb poskytovaných střediskem. Je členem Církve bratrské a vždy se snažil o zajištění průmětu přístupu odborného s přístupem ovlivněným vírou ke klientům střediska. Za tuto práci dlužíme br. Josefu Rzymanovi vyjádření díků a vděčnosti.

Od 1. listopadu 2018 byla jmenována ústředím Diakonie ČCE Praha, po doporučení Dozorčí radou střediska, Ing. Barbora Zedníková ředitelkou Střediska Diakonie ČCE v Ostravě. Nové ředitelce přejeme mnoho zdaru v její funkci, ale také odvahu řešit problémy s vědomím, že náš Pán, pomáhá a vstupuje i dnes a zítra do řešení úkolů a problémů také Střediska Diakonie ČCE, pokud s touto pomocí počítáme a vyprošujeme si ji.

Jiří Groll

Zvoníci v Ostravě 19.6.2014

Ve čtvrtek 19.6.2014 jsme hostili v Ostravě soubory hrající na ruční zvonky. Hlavním hostem byla skupina The Southminster Ringers z USA, která už před dvěma lety koncertovala v našem kostele. Letos navštívili Hospic sv. Lukáše (Charita Ostrava), kde spolu se dvěma soubory Zvonky dobré zprávy (Ratiboř a Kateřinice) vystoupili pro klienty a pracovníky tohoto zařízení.

Zážitky z jejich evropského turné můžete sledovat zde: southminsterringers.org.

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

V souladu s posláním a cíli Diakonie nabízí tyto služby:

Den diakonie u příležitosti 20.výročí zahájení činnosti ostravského střediska

U příležitosti 20 let poskytování služeb střediska se uskutečnila v neděli 4. září 2011 v partnerském Farním sboru ČCE v Ostravě slavnostní bohoslužba pod vedením farářky Ewy Jelinek, která byla věnována diakonické službě. Bohoslužba byla pojata velmi hezkým a netradičním způsobem, vycházela z biblické historické paralely vzniku té zcela první diakonie v apoštolské době.

Na bohoslužbu navázala Zahradní slavnost na Domovince v Ostravě – Vítkovicích (Syllabova 20) spojená s exkurzí členů sboru do jednotlivých zařízení střediska a také Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava.

Za hojné účasti členů sboru, dalších hostů i pracovníků a klientů střediska se na zahradě Domovinky při kávě a občerstvení zamýšleli nad historií, současností i budoucností ostravské diakonie Ing. Jiří Groll za FS ČCE Ostrava, ředitel střediska Ing. Josef Rzyman, farář sboru Ing. Aleš Wrana, první vedoucí střediska Jarmila Grollová, předseda bývalého představenstva střediska Ing. Petr Moravec a další.  Následovala velmi podnětná neformální diskuse k tématu za aktivní účasti členů sboru a pracovníků diakonie.

V rámci exkurzí členové sboru i hosté navštívili nejprve denní a týdenní stacionář Domovinky pro seniory a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč, kde je uvítali  a provedli vedoucí služeb Mgr. Kamila Švrčková a Mgr. Lenka Gurecká. Poté se zájemci o exkurzi přesunuli do Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava na ulici U cementárny 23 v Ostravě – Vítkovicích, kde účastníky Dne diakonie provedla učitelka školy Bc. Ivana Mišunová.

Den diakonie byl ukončen návštěvou Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi (Karpatská 40, Ostrava – Zábřeh) a výkladem vedoucí domu Bc. Anity Bočkové, DiS.

Společné výroční setkání za nádherného slunečného dne proběhlo v příjemné a vstřícné atmosféře ke  spokojenosti všech účastníků, kteří vyjádřili přesvědčení, že i nadále budou pokračovat ve vzájemné komunikaci, podpoře a spolupráci.

Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska

Den Diakonie

V neděli 4. 9. 2011 si v našem sboru připomeneme 20 let od založení Ostravského střediska Diakonie ČCE. Po slavnostní bohoslužbě v kostele nás zaměstnanci Střediska srdečně zvou do svých prostor k občerstvení na zahradě a případné prohlídce jednotlivých zařízení. Pro zájemce je možno zajistit odvoz.

 

Pozemek pro Diakonii

Náš sbor je zřizovatelem ostravského střediska Diakonie – to znamená také to, že bychom na práci střediska měli myslet a dle svých možností mu pomáhat. – Jednou z oblastí práce střediska, ve které se mu daří, je práce se seniory – v rámci střediska už léta funguje denní a týdenní Domovinka, a s Diakonií se počítá i v „komunitních“ plánech o rozšiřování těchto služeb. Velice oceňuji, že vedení střediska má ambici tyto služby rozšířit třeba i do podoby nového Domova pro seniory. A dokonce by asi dovedlo sehnat dotace na takovou stavbu.
Jenže to prozatím stojí na tom, že středisko nemá vhodný pozemek. A na zakoupení pozemku nemá dost peněz vlastních ani nedostane dotaci. – Píšu tento příspěvek proto, že si představuji, že by se třeba našel někdo, kdo by takový vhodný pozemek byl ochoten Diakonii darovat nebo levně prodat. Vím, že to není jen tak, hodnotný pozemek chtít prodat levně nebo dokonce dát zadarmo. Přesto se však někdy setkávám – třeba – se stárnoucími lidmi, kteří nemají žádné dědice, a spíše si dělají starosti, komu jejich majetek připadne. A tohle by myslím byl hodně bohulibý účel.
aw