Archiv pro rubriku: Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli:
8:30 – v letním období (kostel),
9:30 – v zimním období (Třanovského sál) – od půlky listopadu do Velikonoc (s výjimkami).

Po bohoslužbách se konají rozhovory u kafe a čaje (sál Třanovského).
Po rodinných bohoslužbách (zpravidla první neděle v měsíci) se koná sborový program (beseda, oběd).

Bohoslužby 26.3.2017

Ostravský sbor ČCE byl přizván k seniorátním bohoslužbam SCEAV k výročí Reformace. Konat se budou tuto neděli 26.3.2017 v 10:00 v kostele (bohoslužby v 9:30 nebudou). Kázat bude Rev. Jaroslav Kratka, během bohoslužeb vystoupí Smíšený pěvecký sbor FS SCEAV v Karviné a Korejská skupina.

Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni na občerstvení do Třanovského sálu, kde bude připraven další program.

Večer a bohoslužba

vecernibohoVšimli jste si, kolik klíčových biblických příběhů se odehrává v noci? V noci uvěřil Abraham – poté, co mu Bůh ukázal hvězdy na obloze a přikázal mu je spočítat (Gn 15,5-6) – a ještě tu noc s ním Hospodin uzavřel smlouvu. V noci Mojžíš odchází s Izraelci z Egypta a od té noci se odvozuje slavení velikonoční večeře (Ex 12). V noci Bůh mnohokrát mluvil k prorokům (např. 1S 3). A v noci oznámil anděl pastýřům Ježíšovo narození (L 2,6-18) a v noci byl Ježíš zrazen, jak si připomínáme při každé večeři Páně.

Vlastně by nám mělo být divné, proč večeři Páně slavíme v neděli ráno, když je to večeře. Nechceme ovšem rušit ranní tradici, ale rozhodli jsme se přidat možnost bohoslužebného setkání na každou třetí neděli v měsíci (19:30 v kostele). Motivace může být čistě praktická, neboť ne každý je v neděli ráno schopen dojít na bohoslužby: někteří jsou mimo město, jiným se ráno nechce z postele. Ale mám také zkušenost, že člověk večer jinak vnímá. Dá se samozřejmě očekávat, že večerní bohoslužby budou navštěvovány méně, ale třeba bude rozměr duchovního setkání stejně silný ve večerním skoro prázdném kostele jako v ranním poloprázdném. A snad i uslyšíme Boha jinak, protože on je ten, kdo často mluvil a jednal večer. Přijďte to vyzkoušet!

o půlnoci napsal Michael Waloschek

Pořad bohoslužeb

07Bohoslužbě předsedá farář/farářka nebo výpomocný kazatel/výpomocná kazatelka (dále jen kazatel), oblečený do černého taláru. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního, které je předpokladem pro řádné vedení bohoslužeb.

Při vchodu do kostela (sálu) si můžete vyzvednout Evangelický zpěvník a bulletin s vytištěným pořadem bohoslužeb. Je také možno si zapůjčit sluchátka pro lepší slyšení.

Pozdrav a žalm

Kazatel předstoupí před stůl Páně. Shromáždění povstane, je čteno vstupní slovo z Bible, většinou žalm. Pozdrav je spojen se slovy „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ které značí, kdo je při bohoslužbě naším hostitelem.

1. píseň

Všechny písně se zpívá vsedě. Většinou žalm, který byl čten jako introitus a nebo obsahem podobná píseň, sloužící k soustředění. Písně během bohoslužeb jsou většinou z Evangelického zpěvníku, který obsahuje více než 700 písní původem od 10. století až po současnost. Zpívá se za doprovodu varhan (kostel) nebo harmonia (sál).

Úvodní modlitba

Shromáždění povstane (modlíme se vestoje).

První biblické čtení

Čteme vestoje. Předchází druhému čtení, které se potom vykládá v kázání. Čte člen staršovstva.

2. píseň
Druhé biblické čtení – základ kázání

Shromáždění povstane. Druhé čtení je základem kázání.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKázání

Shromáždění sedí. Kázání umožňuje hlouběji se ponořit do druhého čtení a vidět ho v širších souvislostech. Trvá v rozmezí 10–20 minut.

Modlitba po kázání

Shromáždění povstane. Modlitba je odpovědí na kázání.

Vyznání vin, slovo milosti, pozdrav pokoje, (apoštolské vyznání víry)

Shromáždění povstane. Koná se pokud je večeře Páně, místo modlitby po kázání. Pozdrav pokoje to podání ruky sousedům se slovy Pokoj tobě! nebo Pokoj vám!

3. píseň

Buď s kázáním přímo tematicky souvisí, je díkem za slyšené slovo nebo je přípravou na Večeři Páně.

kalichVečeře Páně (každá 2. neděle v měsíci a o svátcích)

Koná se každou druhou neděli v měsíci, každou adventní a postní neděli a o význačných nedělích (Velikonoce, Vánoce, apod.). Shromáždění povstane. Úvodní dialog zní:

Předsedající: Pán s vámi!
Sbor: I s tebou!
P: Pozdvihněte svá srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

Shromáždění se postaví do kruhu. V kruhu je přijímán chléb, který je skrze Ducha svatého Kristovým tělem a víno, které je jeho krví. Je zdůrazňovaná jednota, společenství. K večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění (bez ohledu na to, z které jsou církve), kteří věří v Ježíše Krista. Dětí a nepokřtění (je nutno na to upozornit vysluhující) dostávají v kruhu požehnáni.

Aktivita (každá 1. neděle v měsíci)

Zpravidla se koná během rodinných bohoslužeb, což znamená každou první neděli v měsíci během školního roku. Povětšinou je zaměřena na děti.

4. píseň (po večeři Páně nebo aktivitě)

Často jedna píseň je s doprovodem jiných nástrojů než varhany a původem z jiného zpěvníku.

Oznámení

Shromáždění sedí. Zde se projevuje, že sbor, církev, je společenství. Zejména s ohledem na nové příchozí kurátor/kurátorka sboru ohlašuje čas příštích bohoslužeb, zve na rozhovory u kafé a čaje po bohoslužbách do sálu Třanovského, ohlašuje další akce, které sbor koná.

Přímluvná modlitba

Shromáždění povstane. Prosíme Boha o pomoc za jednotlivé členy sboru, za celou církev, za trpící, za celý svět. V závěru se spolu modlíme modlitbou Otče náš.

Poslání – třetí biblické čtení

Shromáždění zůstává stát. Většinou se čtou některá ze slov dopisů apoštolů. Je to většinou konkrétní rada pro život, nebo povzbuzení. Čte člen staršovstva.

Požehnání

Shromáždění zůstává stát. Buď je to nějaké požehnání z Písma, nebo jiné slova.

5. píseň
Sbírka

Sbírka se koná až po bohoslužbách, do košíčku u dveří. Dává se buď přímo na dobročinný účel, nebo na potřeby sboru.

Loučení

Při odchodu z kostela u dveřích s přítomnými se louči kazatel a člen staršovstva. Pro zájemce následuje posezení u kávy a čaje nebo beseda s obědem (sál Třanovského).