Biblický úvodník – Zpravodaj 6/2014

201406O DVOU STAVITELÍCH

Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná. (Lukáš 6,46-49)

Kdo by alespoň jednou neslyšel dětskou ukazovací písničku o moudrém muži, který staví svůj dům na skále a smutném konci blázna který totéž počínání provádí na písčitém břehu. Konec při prověrce vodou je jasný a závěr logický – postav svůj život na Pánu Ježíši. Písnička jednoduchá, sugestivní, zapamatovatelná, vhodná ke zvěstování Pána Ježíše.

Já ji ovšem použil jako výklad podobenství a pak jej při čtení ignoroval, takže mi jeho hlubší význam zůstal nějakou dobu skryt.

Autor písně totiž umně spojil stavitele s odkazy na Pána Ježíše jako skálu či kámen – např. 1. Korintským 10,3-4: Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus, nebo Lukáš 20,17: Podíval se na ně a řekl: „Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným?‘“ 

V podobenství o stavitelích však již nejde o to na kom postavit svůj život, ale jak jej žít. Stavění na skále nebo na písku je zde obrazem životního jednání člověka ve vztahu k Božímu slovu. Lidé se dělí na špatné stavitele, dobré stavitele a ty kteří nestaví. Podobenství se věnuje jen stavitelům – Ti poslouchají slova Pána Ježíše – tedy staví své domy. Jejich domy mohou být hezké, ba výstavné. Jediný rozdíl je v základech domu, které navíc ani nejsou vidět. Rozdíl se pozná až při zkoušce. Co je na skále, to voda při povodni neodnese. A kdo staví na skále? Pán Ježíš to říká jasně – kdo slyší tato má slova a plní je. Nestačí tedy Boží slovo slyšet, je nutno je žít. Ve čtyřech větách Boží plán pro celý život člověka. Naslouchat a plnit, to má být život Křesťana. Tohle je Ježíšův výrok na který navazuje Jakub 1,22: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! A kdo plní Ježíšova slova, má nádherné zaslíbení – žádná zkouška jeho dům neodnese. 1. Korintským 10:13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Pane, děkujeme Ti za jasné instrukce pro život, prosíme Tě o odvahu a moc žít životem dobrých stavitelů.

Marek Skotnica