Biblický úvodník – Zpravodaj 2/2014

Zpravodaj 2/2014

Žalm 11:
1  Pro předního zpěváka, Davidův. Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: „Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře!
2  Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce.
3  Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?“
4  Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny.
5  Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.
6  Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr.
7  Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého.

DEN PRVNÍ
Přečti si Žalm 11. Pak si ho přečti ještě jednou a dělej si k tomu poznámky (co se ti zdá zajímavé, užitečné, čemu nerozumíš, s čím nesouhlasíš). Rozděl žalm do tematických částí. Dej jim nadpis.
Pak přepiš žalm svými slovy, jako vlastní modlitbu.

DEN DRUHÝ
Přečti si Žalm 11. Tento žalm vyjadřuje názory, které mohou mít věřící dokonce i v době těžké krize; ukazuje také, jak problémům čelit ve víře. Co je tím názorem, smýšlením pro Davida? Jak čelí David krizi?
Přečti si J 1,14. S kterým veršem 11. žalmu je tento úryvek podobný? Vypiš si některé ze způsobů, jakými ti Ježíšův život, smrt a vzkříšení pomáhá, a to zejména v době krize. Poděkuj mu za to v modlitbě.

DEN TŘETÍ
Přečti si Žalm 11. Ve verši 1 zaznamenává David velmi časté pokušení v době krize: útočiště v něčem jiném, než v samotném Bohu. Zamysli se nad svojí současnou krizí. Popiš ji a pak si zapiš způsoby, jak jsi (stejně jako David) v pokušení utéct k něčemu jinému, než k Bohu.
V dobách krize může být pokušení uprchnout do věcí jiných než k Bohu zvláště silné, protože se zdá, jak ostatně vysvětluje David ve verších 1-3, že zlý vyhraje a Bůh a jeho lidé prohrají. Navíc se Bůh může zdát být vzdálený, a všechny jeho sliby orientované na budoucnost. Přečti si verše 4-6. Zapiš si sliby, které se mají splnit.
Modli se k Bohu. Řekni mu o své krizi. O důvodech, proč je ti teď tak těžko být s Ním, a proč je tak lákavé být jinde. Požádej ho o pomoc. Ukonči modlitbu přečtením verše 7.

DEN ČTVRTÝ
Přečti si Žalm 11. Ve verších 4-7 David říká, že v době, kdy nepravosti (zdá se) mají navrch, Bůh: hledí, zkoumá, je spravedlivý a potrestá svévolníky. Někdy to vypadá, že Boží spravedlnost je zbytečně pomalá. Apoštol Petr to vysvětluje v 2Pt 2,9 a 1Pt 1,6-7. V Ž 11 čteme, že Bůh miluje vše, co je spravedlivé. Petr jakoby přidává: zatímco Bůh je trpělivý s jeho konečným soudem, máme možnost volat lidi k pokání. Dělat to můžeme slovem (2K 5,20) a vlastním životem (1Pt 2,12).
Zhodnoť své chování v průběhu minulého týdne (a to zejména vůči těm, kteří nejsou věřící). Bylo čestné? V situacích, kdy nebylo, pros Boha, aby ti odpustil, děkuj mu za jeho odpuštění a požádej ho, aby ti pomohl změnit tvé chování. Pros Boha, aby ti pomohl vyprávět o Ježíši.

DEN PÁTÝ
Přečti si Žalm 11. Napiš si např. dva odstavce, vyjadřující to, co ses naučil o Bohu, sobě a ostatních z toho žalmu. Napiš alespoň jednu věc, kterou chceš aplikovat do svého života díky tomuto žalmu. Sdílej s někým své myšlenky (také ty z prvního dne: to, čemu nerozumíš a s čím nesouhlasíš) z tohoto žalmu. Uzavři studium modlitbou a děkováním Bohu za to, co tě tento týden učil.

podle http://vintagenc.com/blog/2013/03/18/psalm-11/ upravila Ewa Jelinek