Biblický úvodník – Zpravodaj 11/2014

NA KONCI ČASŮ

Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. (Izajáš 63,19)
Kristus přišel kvůli vám na konci časů. (1. Petrův 1,20)

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z matičky přečisté,“ zpívá se v mnou oblíbené vánoční koledě – Bůh splnil prosby a očekávání svého lidu, protrhl nebesa a sestoupil dolů. A apoštol nás ujišťuje, že opravdu přišel: na konci časů to příchodem Kristovým uskutečnil.

Přišel, aby nás vykoupil z prázdnoty našeho způsobu pozemského života ne zlatem a stříbrem, ale svou krví. Žádné časy, které přijdou, na tom už nemůžou nic změnit.
Pěkný roční beránek, zcela bez vady a bez poskvrny byl předepsán k obětování za hřích. Tak to chodilo už od dob Mojžíšových, kdy nosili přenosný svatostánek po poušti, později se obětovalo v jeruzalémském chrámu i v dobách Ježíšových. Obětované zvíře vytrpělo za hříšníka anebo skupinu hříšníků trest. Když Římané v r. 70 po Kr. dobyli Jeruzalém a chrám rozbořili, nastal konec obětního kultu. Nikdo se již nemohl zbavit svých hříchů obětí na zápalném oltáři. Přišel ale ten, který byl k oběti předem vyhlédnut před stvořením světa. V knize Zjevení je Ježíš jako Beránek označen 27-krát.
Naše víra a naděje se upíná k Bohu, který který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu. (1,21)

Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně
Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému,
že již ráčil pohlédnouti, milostí svou k nám se hnouti
v tyto časy nebezpečné, zpívejme mu žalmy vděčné.

(Nejstarší bratrská píseň r. 1467, EZ 397)

Jaroslava Drozdová