Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 13.2.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • Starší se zabývali dopisem Aleše Wrany.
 • Výroční sborové shromáždění bude 31. března.
 • Byl projednán rozpočet na letošní rok a starší si rozdělili další práci na přípravě výročního sborového shromáždění.
 • Starší se domluvili, že se v menší skupině sejdou s Pavlou Machovou, aby podpořili její nápady na rozšíření křesťanské služby zejména na nejstarší generaci (setkání se uskutečnilo 24. února).
 • Bylo schváleno, aby Hanka Vlčinská měla přístup do sborové kartotéky s
  právem zápisu.
 • Starší schválili záměr vypracovat projekt na přestavbu presbyterny na multifunkční místnost.
 • Také zvuková technika se dočká obnovy (bezdrátový mikrofon) a přivede se
  zvuk ze sálu do presbyterny.
 • Jana Grollová předložila návrh mobilní nástěnky do kostela, který předložíme Slezské církvi.
 • Na faře bylo zřízeno nové odběrné místo pro elektrické vytápění.

Zpravodaj 3/2019

Zpravodaj 3/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 13.2.2019
Modlitební okénko
Staršovstvo sboru děkuje
Významné narozeniny
Pár postřehů
Na okraj besedy s Logosem
Zimní víkendovka dorostů
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie ze Zimní víkendovky

Zimní víkendovka dorostů 2019 | foto

Ve dnech 15. 2. až 17. 2. se uskutečnila zimní víkendovka Církve bratrské v Ostravě a Českobratrské církve evangelické z Ostravy s tématem Sherlock Holmes. V pátek se všechny malé protestančata a pár vedoucích seběhlo na nádraží v Ostravě. Zde mohly začít naše další společné zážitky, na které jistě budeme ještě dlouho vzpomínat.
Cesta vlakem nám rychle ubíhala a stejně rychle i nabíhalo zpoždění, které zapříčinilo, že jsme nestihli navazující autobus a v hrnci se rozvařili párky. Neměli jsme na vybranou, museli jsme jít pěšky. Všude okolo nás šokoval sníh, který se tady nacházel oproti Ostravě v hojném množství. Zhruba po polovině cesty nám naštěstí přijeli na pomoc vedoucí Jirka a Marta. My tak byli zachráněni a dostali se do chaty včas. Zde už na nás čekala vedoucí Ewa s nachystanou večeří, kterou všichni i přes rozvařené párky po náročné cestě s chutí snědli. Večer nás ještě čekalo pár seznamovacích her, slovo od vedoucí Elišky a pak už hurá na kutě!

Celý příspěvek

Zpravodaj 2/2019

Zpravodaj 2/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 9.1.2019
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Generální sněm 1918
Modlitba
Jan Zajíc
Pozvánka na Zimní víkendovku
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie z Tříkrálového koncertu

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 9.1.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • Bratr kurátor navrhl častější vysluhování Večeře Páně.
 • Proběhla diskuse, zda chceme pokračovat v tom, aby první neděle v měsíci byly rodinné bohoslužby (bez nedělní školy). Kazatelům bylo připomenuto, že by neměli zapomínat vysílat děti do nedělní školy. 
 • Starší otevřeli otázku jak dospívající zaujmout a udržet pro život v církvi. 
 • Beseda o strategii sborových kazatelských míst byla přesunuta na 24.2.
 • Vzhledem k dlouhodobé nemocenské s. kostelnice bude úklid prováděn svépomocí. Rozpis úklidu je vyvěšen na nástěnce, kde se můžou zapsat dobrovolníci.
 • Starší se opět zabývali prostorami pro děti a přestavbou presbyterny na multifunkční místnost.
 • Diskutovala se také vhodná společná nástěnka do kostela.
 • V únoru se sejde rozpočtová skupinka, aby připravila rozpočet na letošní rok.

Změna ve vedení střediska Diakonie ČCE Ostrava

diakonie.gif (289×130)K 31. říjnu 2018 podal rezignaci na místo ředitele Střediska Diakonie ČCE v Ostravě Ing. Josef Rzyman. Po mnoho let byl vedoucím střediska Diakonie ČCE v Ostravě a po sloučení tohoto střediska se střediskem v Příboře vedl i obě spojená střediska. Nastoupil do střediska Diakonie ČCE v Ostravě v nelehké době. Řešil stabilizaci vedení střediska po odchodu některých pracovníků, prošel se střediskem nelehké roky, kdy chyběly středisku finanční prostředky, přesto pomalu docházelo k rozšíření některých sociálních služeb poskytovaných střediskem. Je členem Církve bratrské a vždy se snažil o zajištění průmětu přístupu odborného s přístupem ovlivněným vírou ke klientům střediska. Za tuto práci dlužíme br. Josefu Rzymanovi vyjádření díků a vděčnosti.

Od 1. listopadu 2018 byla jmenována ústředím Diakonie ČCE Praha, po doporučení Dozorčí radou střediska, Ing. Barbora Zedníková ředitelkou Střediska Diakonie ČCE v Ostravě. Nové ředitelce přejeme mnoho zdaru v její funkci, ale také odvahu řešit problémy s vědomím, že náš Pán, pomáhá a vstupuje i dnes a zítra do řešení úkolů a problémů také Střediska Diakonie ČCE, pokud s touto pomocí počítáme a vyprošujeme si ji.

Jiří Groll

Usnesení z schůze staršovstva ze dne 12.12.2018

 • Starší informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
 • S velkým ohlasem se setkaly balíčky pro seniory, které se zakoupily z výnosu vánoční dílny. V této tradici by staršovstvo chtělo pokračovat i nadále. 
 • O úpravě presbyterny na „multifunkční místnost“ bude staršovstvo jednat na začátku příštího roku, do té doby starší popřemýšlí, pro jaké aktivity chceme tuto místnost využívat, abychom mohli oslovit nějakého architekta a navrženou částku tak zahrnout do rozpočtu. 
 • Výroční sborové shromáždění uložilo staršovstvu vypracovat strategii sborových kazatelských míst včetně finanční rozvahy. Vzhledem k tomu, že probíhá celocírkevní diskuse o budoucnosti sborů, vzniku „sousboří“ atd., bylo po předešlé diskusi rozhodnuto, že k tomuto tématu bude 13.01.2019 uspořádána sborová beseda, jejíž náplní bude prezentace finanční rozvahy a diskuse o tom, zda do budoucna udržovat dvě kazatelská místa, třeba i ve spolupráci s okolními sbory. 
 • Po dobu trvání nemocenské s. kostelnice Jany Krejčí sborové prostory uklízejí dobrovolníci.
 • Starší opět projednávali návrh SCEAV o pořízení společné otočné nástěnky-tabule do kostela. 
 • Ředitel Diakonie br. Rzyman ze zdravotních důvodů rezignoval a na jeho místo nastoupila paní Bára Zedníková.
 • 9. 1. bude v našem sboru schůze seniorátního výboru.
 • Od 28.1. do 1.2. bude br. farář na farářském kurzu v Praze.
 • Další etapa renovace vitrážových oken v kostele bude odložena, protože jsme nezískali grant ani z Česko-německého fondu ani od kraje. Každé ze tří zbývajících oken přitom přijde na přibližně 120 000 Kč. O další granty budeme žádat v průběhu roku 2019.

Zpravodaj 1/2019

Zpravodaj 1/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 12.12.2018
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Fotografie z vánoční hry
Ohlédnutí za vánoční dílnou
Sborové neděle (prosba o zapojení se do příprav)
Změna ve vedení střediska Diakonie ČCE Ostrava
Prosba o zapojení se do úklidu
Program Aliančního (ekumenického) týdne modliteb
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie z křtů

Ohlédnutí za vánoční dílnou

Naše milé spolusestry a spolubratři,

Chtěli bychom poděkovat vám všem,kteří jste se jakkoliv zapojili do vánoční ho tvoření.
Jsme vděčni za pomoc těm, kdo přispěli jakoukoliv surovinou či materiálem, abychom mohli vytvořit výrobky, jsme vděčni všem dětem, ženám i mužům, kteří přišli tvořit, a jsme vděčni i vám všem, kteří jste zakoupením výrobků podpořili akci Vánoční balíčky pro seniory v našem sboru.

Máme radost z toho,že se snad podařilo uskutečnit hlavní myšlenku této akce, a to že můžeme v našem sboru spolupracovat napříč generacemi , spolu něco vytvářet, všimnout si lidí,kteří patři do našeho společenství, i těch kteří se již třeba nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb a také tím snad někomu udělat radost.

Věříme,že se spolupráce bude dařit i nadále a budeme rádi za vaše nápady či podněty pro příště.

Ester P. a Pavla M.