Archiv autora: Ewa Jelinek

Nové staršovstvo 2017-2023

Výroční sborové shromáždění, které se konalo 12.3.2017 zvolilo nové staršovstvo na období 2017-2023.

Laici: Dita BartolšicováJaroslava DrozdováJana GrollováJana HaškováJarmila CholevováLibor Janča, Elvíra KrupováDaniel Mach (místokurátor), Marek SkotnicaHana VlčinskáMichael Waloschek (kurátor). Faráři: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář).

Náhradníci: 1. Zdeněk Krůta, 2.  Barbara Řimánková, 3. Šárka Rajdusová, 4. Miroslava Kuzníková.

Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4.2017 zvolilo kurátorem sboru bratra Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha.
Pověření nově zvoleného staršovstva proběhne v neděli 11.6.2017.

Usnesení staršovstva ze dne 12.4.2017

 • Starší se na své schůzi setkali s novými členy sboru – Patricií Solanskou a Tobiášem Czekajem.
 • Ustanovení presbyterů a náhradníků proběhne na bohoslužbách 11.6.2017.
 • Nově zvolené staršovstvo (na období 2017-2023 si připomnělo obsah své práce a zvolilo kurátora (Michael Waloschek), předsedu staršovstva (Ewa Jelinek), místokurátora (Danie Mach) a zapisovatele (Elvíra Krupová, Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová).
 • Starší se také seznámili s jednotlivými službami ve sboru a jejich obsazením.
 • V záři by měl ve sboru působit praktikant Benjamin Roll.
 • Staršovstvo souhlasilo, aby Josef Grendziok znovu absolvoval kurz pro výpomocné kazatele (od září).
 • Velkou diskusi, která bude pokračovat na příští schůzi, starší věnovali křtu nemluvňat a členství rodičů ve sboru. Křty nemluvňat se provádějí „na víru rodičů“, mladší děti s vědomím rodičů nebo zákonných zástupců a starší děti na základě svého vlastního vyznání.
 • Na jubilejní Listopadání jsme získal grant ve výši 70 800 Kč.
 • Byla schválena výměna kopírky formou pronájmu zařízení.
 • Bezbariérový vstup do kostela není možné realizovat pomocí lyžin, protože přístupné schody jsou příliš vysoké a příkré.

Sborový kantor Samuel Mach

Ov2ejHPot9d0AMd631II63jP3LuJtsnWH_9Ob7449SF3f9lReOh7zvxzAsO1RXrXyoEJ0goO5VbMzqBTiFY1vg-IwREarg2izwq79yITxp9yWCGUUp1y7KPQfCid0IKrSGcoO8bKrQxiVkum7UYzgRaF22N0tz0iB1rw4ZbaL37bXrHv9H2jEocpFM99U0GsgDJcbawbf0K-ZgRmwQCamX9Kvng5gyXzFeG8xOM4HOoiqYQuOmfZeq9m-YYAmIJ38WUgCsHjo4wbdL2zH4GW35eg40azY0IPM3d1mTyD1kXWCQJR8kr9A9nQ0_vuqQ13PkKF2ikYTOiEGZRNpMJ37GfEAoTM-tasMcGIJYPNjUBipiAkN2OGdpP3hkvlaThYM6G2pYVYlXfUVYTV5u7bHmzPdwWhaTrAufScLuQn5LRWRGZldROwvOgBFk9up-pcbjaCEU9nqAFK9t8ART_KwR3HpMqlAuasmWCABPahD3ofq3ALriS53qQDZRFmGV5kEGKiP2b4WGGmfXuf-nZZmWMykYVCiXGQrHfLtQj612c2TsVNTyHdCf0daUS7pkl86L055tYquuBatf0jhvzSRtFX98OUKd5LZMUyBCrqW9pBrt1dT2dOGQ=w781-h648-no (780×647)Způsobů, jakým víra nalézá své vyjádření je mnoho. Ale jeden z hlavních je v hudbě a zpěvu. Naše církev dbá o to, aby tomuto vyjádření víry byla věnována náležitá pozornost. Proto máme i Pravidla pro povolávání kantorů Českobratrské církve evangelické.

Na jejich základě staršovstvo našeho sboru 9. dubna 2017 povolalo do služby sborového kantora. Je jím Samuel Mach, jenž získal Osvědčení o způsobilosti ke službě kantora po absolvování Semináře církevní hudby evangelické akademie.

Samuel Mach

Jeho služba je radostná i náročná zároveň. K úkolům kantora patři zejména tyto úkoly:

 • organizačně zajišťovat hudební stránku bohoslužeb, zejména zajistit doprovod bohoslužebného zpěvu ve spolupráci s dalšími varhaníky, instrumentalisty a zpěváky
 • vést pěvecký sbor
 • podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb
 • připravovat pro různé formy bohoslužeb hudební skladby liturgického charakteru
 • dbát o kvalitu různých forem církevní hudby a zpěvu ve sboru
 • vyhledávat členy sboru s hudebním nadáním, zapojovat je do hudebního dění ve sboru
 • zajišťovat dobrý stav sborových hudebních nástrojů.

Staršovstvo se za sbor zavázalo bratra kantora v jeho práci podporovat.

Odkazy:

Bohoslužby 26.3.2017

Ostravský sbor ČCE byl přizván k seniorátním bohoslužbam SCEAV k výročí Reformace. Konat se budou tuto neděli 26.3.2017 v 10:00 v kostele (bohoslužby v 9:30 nebudou). Kázat bude Rev. Jaroslav Kratka, během bohoslužeb vystoupí Smíšený pěvecký sbor FS SCEAV v Karviné a Korejská skupina.

Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni na občerstvení do Třanovského sálu, kde bude připraven další program.

Usnesení staršovstva ze dne 1.3.2017

 • Staršovstvo podalo na ústředí církve návrh na udělení Medaile vděčnosti sestře Janě Haškové.
 • Staršovstvo souhlasí s tím, aby br. Josef Grendziok sloužil slovem v domově seniorů na Kamenci, pod patronátem br. P. Šindlera.
 • Informace o Diakonii: Středisko Debora potřebuje ložní prádlo (bude ohlašováno). Br. Šindler chodí jednou za dva týdny do Domovinky; v Deboře se schází jen se zaměstnanci; pro Náruč hledá vhodnou formu.
 • Organizací Noci kostelů, kterou má letos na starosti náš sbor, byl pověřen Josef Grendziok.
 • Starší se seznámili s přehledem plnění rozpočtu, který každý měsíc sestavuje Hanka Vlčinská.
 • Dar od partnerských sborů se plánuje využít na zhotovení kopie kalicha k večeři Páně.
 • Na podnět synodní rady se sbor připojí k rámcové smlouvě s dodavatelem energií (EON).

Výroční sborové shromáždění 12.3.2017

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli, 12.3.2017, a začne bohoslužbami, (už v 8:30, sál Třanovského).

Na programu je volba nového staršovstva (na období 2017-2023), zpráva o životě s stavu sboru za rok 2016 (pdf), schválení Výkazu hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017 (pdf) a volba revizoru sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.