Archiv autora: Ewa Jelinek

Bohoslužby 26.3.2017

Ostravský sbor ČCE byl přizván k seniorátním bohoslužbam SCEAV k výročí Reformace. Konat se budou tuto neděli 26.3.2017 v 10:00 v kostele (bohoslužby v 9:30 nebudou). Kázat bude Rev. Jaroslav Kratka, během bohoslužeb vystoupí Smíšený pěvecký sbor FS SCEAV v Karviné a Korejská skupina.

Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni na občerstvení do Třanovského sálu, kde bude připraven další program.

Usnesení staršovstva ze dne 1.3.2017

  • Staršovstvo podalo na ústředí církve návrh na udělení Medaile vděčnosti sestře Janě Haškové.
  • Staršovstvo souhlasí s tím, aby br. Josef Grendziok sloužil slovem v domově seniorů na Kamenci, pod patronátem br. P. Šindlera.
  • Informace o Diakonii: Středisko Debora potřebuje ložní prádlo (bude ohlašováno). Br. Šindler chodí jednou za dva týdny do Domovinky; v Deboře se schází jen se zaměstnanci; pro Náruč hledá vhodnou formu.
  • Organizací Noci kostelů, kterou má letos na starosti náš sbor, byl pověřen Josef Grendziok.
  • Starší se seznámili s přehledem plnění rozpočtu, který každý měsíc sestavuje Hanka Vlčinská.
  • Dar od partnerských sborů se plánuje využít na zhotovení kopie kalicha k večeři Páně.
  • Na podnět synodní rady se sbor připojí k rámcové smlouvě s dodavatelem energií (EON).

Výroční sborové shromáždění 12.3.2017

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli, 12.3.2017, a začne bohoslužbami, (už v 8:30, sál Třanovského).

Na programu je volba nového staršovstva (na období 2017-2023), zpráva o životě s stavu sboru za rok 2016 (pdf), schválení Výkazu hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017 (pdf) a volba revizoru sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Usnesení staršovstva ze dne 19.2.2017 (mimořádná schůze)

  • Na mimořádné schůzi starší schválili zprávu o hospodaření sboru včetně rozpočtu na rok 2017 a zprávu o životě a stavu sboru.
  • Schválena byla také opravená povolací listina pro br. Samuela Macha, který chce službu kantora vykonávat bez nároku na odměnu.
  • Také bylo schváleno, že se bohoslužby s pověřením ke službě sborového kantora uskuteční 9.4. v 9.30 v kostele.