Archiv autora: Ewa Jelinek

Vánoční dílna 30.11.2019

A byl podzim.
Světla ubývalo a zimy přibývalo… a taky se něco očekávalo…
Přiblížil se adventní čas!
Máme opět příležitost do něj vstoupit společně ! ☺

V sobotu 30. 11 . 2019 se v sále Třanovského od 9 do 15 hod. uskuteční

VÁNOČNÍ DÍLNA.

Zváni jsou opravdu všichni – ženy, muži i děti!
Bude možné tvořit, hovořit, mlsat, posedět, pozorovat nebo pokud půjdete kolem
– se třeba jen na chvilku ohřát a zpříjemnit si den.

Pro zájemce bude také připraven oběd (od druhé listopadové neděle bude možné
se zapsat na papír pod nástěnkou v sále nebo můžete volat na tel. 732 939 938).

První adventní neděli – 1.12. pak po bohoslužbách zahájíme prodej výrobků.
Výtěžek bude stejně jako loni použit na nákup vánočních balíčků pro seniory a osamocené sestry a bratry z našeho sboru.

Kdo přijdete tvořit a máte doma, vezměte prosím:

 • tavící pistoli a náhradní náplně
 • nůžky
 • tenký štětec

Pokud někdo máte velké skořápky od ořechů, dejte nám prosím vědět už dopředu.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás!

Ester Pražáková a Pavla Machová

Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2019

 • Starší a faráři se podělili o to, komu se věnovali o pastoračních návštěvách a rozhovorech a za kým je potřeba zajít.
 • Pokračovala také diskuse nad tématem častějšího vysluhování Večeře Páně, o němž proběhlo také několik sborových besed. Názory jednotlivých starších se liší — někteří by chtěli vysluhovat každou neděli, jiní zachovat stávající stav. Nicméně se téměř jednomyslně dohodli na návrhu, „aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně dvakrát v měsíci a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci“. (Tento návrh byl na mimořádném sborovém shromáždění 20. října 2019 přijat dvoutřetinovou většinou přítomných členů.)
 • Staršovstvo také probíralo návrh nových liturgických formulářů, které vznikly na základě usnesení synodu. Starší vyjádřili svou vděčnost za vytvoření nových liturgických formulářů a cení si úsilí při vytváření nové agendy. Kazatelé budou tyto bohoslužebné formuláře využívat.
 • Dita Bartolšicová informovala starší, že televize Relax natočila krátký příspěvek o varhanách v našem kostele.
 • 10. listopadu proběhne v našem sboru vizitace.
 • 31. března 2020 oslavíme 100 let sboru — k tomuto účelu byla svolána pracovní schůzka.
 • Starší se také zabývali přípravou na 51. konvent Moravskoslezského seniorátu. Konventuály byli zvoleni Jana Grollová, Michael Waloschek a Dita Bartolšicová. Náhradníky Jarka Drozdová, Hanka Vlčinská a Dan Mach.
 • Úklid kostela proběhl 27. září za hojné účasti z obou sborů. Nicméně přetrvávaly problémy s pravidelným úklidem.
 • Zprávy z Diakonie přinesl Libor Janča:
  • V nejbližším období se očekává přestěhování Domovinky do zrekonstruované budovy na Syllabově ulici. Kolaudace této budovy je již ze 2/3 provedena. Slavnostní otevření je plánováno na 19.11.2019 od 14:00 – 16:00 hod. pro zvané hosty, od 16:00 hod si pak nové prostory bude moci prohlédnout široká veřejnost.
  • Kraj se na Diakonii obrátil s žádostí o obnovení dětské části „Náruč“ s příslibem 350.000,- Kč na její provoz. Náruč by měla sídlit v prostorách bývalé Diakonie na Syllabově 19.
 • K sestavení návrhu rozpočtu pro r. 2020 byla schválena skupinka ve složení: H. Vlčinská, J. Drozdová, J. Cholevová, M. Skotnica, J. Grollová.
 • Starší také schválili dodatečné investice do rekonstrukce bytu na Husově nám. 6, který by měl být pronajat od 1. listopadu.
 • Na úpravu farní zahrady a sklepa, ve kterých se angažoval bratr farář, bylo vyčerpáno 29 859. Částečně by měl přispět sbor SCEAV.
 • Zakázka na výrobu nového kalicha byla zadána pan Podzemskému.
 • Do presbyterny (multifunkční místnosti) byl instalován reproduktor.

Pořad bohoslužeb

Bohoslužbě předsedá farář/farářka nebo výpomocný kazatel/výpomocná kazatelka (dále jen kazatel), oblečený do černého taláru. Kolem krku má bílé tabulky (dva pruhy bílé látky nebo krajky). Je to původně univerzitní oděv, který značí vzdělání duchovního (je ono předpokladem pro řádné vedení bohoslužeb).

Při vchodu do kostela (sálu) vás uvítá člen staršovstva a dá Vám Evangelický zpěvník a bulletin s vytištěným pořadem bohoslužeb. Je také možno si zapůjčit sluchátka pro lepší slyšení. Pět minut před začátkem bohoslužeb v sakristii (presbyterně) se za shromáždění modlí kazatel a členové staršovstva.

VSTUP

Preludium

Bohoslužby začínají (nejčastěji) varhanní předehrou. Má soustředit mysl posluchačů a připravit je na bohoslužby. Shromáždění sedí.

Pozdrav a vstupní slovo z Písma (introit)

Shromáždění povstane. Kazatel předstoupí před stůl Páně a zdraví sbor slovy trojiční formule „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, které značí, kdo je při bohoslužbě naším hostitelem. Shromáždění odpovídá společným „Amen“. Následuje osobní slovo pozdravu a je čteno vstupní slovo z Bible, většinou žalm.

1. píseň

Všechny písně se zpívá vsedě. Většinou žalm, který byl čten jako introit a nebo obsahem podobná píseň, sloužící k soustředění. Písně během bohoslužeb jsou většinou z Evangelického zpěvníku, který obsahuje více než 700 písní původem od 10. století až po současnost. Zpívá se za doprovodu varhan (kostel) nebo harmonia (sál).

Úvodní modlitba

Shromáždění povstane (modlíme se vestoje). V první modlitbě převažuje vzývání, oslava Boha, prosby za přítomnost Ducha svatého a vyznání hříchu (není-li vyznání vin samostatně po kázání). Shromáždění odpovídá společným „Amen“.

SLUŽBA SLOVA

První biblické čtení

Předchází druhému čtení, které se potom vykládá v kázání. Čte člen staršovstva. Z úcty k Božímu slovu shromáždění stoji.

2. píseň

Zpravidla reakce na čtení nebo přípravná na kázání. V případě, že při shromáždění zpívá pěvecký sbor, je jejích vystoupení zařazeno nejčastěji zde.

Vyslání děti do nedělky

Když se koná nedělka (vyučování pro děti, souběžně s bohoslužbami), kazatel má pro ně slovíčko, zpravidla jako úvod do nědělky.

Druhé (hlavní) biblické čtení – základ kázání

Shromáždění povstane. Druhé čtení je základem kázání. Čte kazatel z kazatelny.

Kázání

Shromáždění sedí. Kázání je výkladem Písm a umožňuje hlouběji se ponořit do druhého čtení a vidět ho v širších souvislostech. Trvá v rozmezí 10–20 minut.

Modlitba po kázání

Shromáždění povstane. Modlitba je odpovědí na kázání.

Vyznání vin, slovo milosti, pozdrav pokoje, (apoštolské vyznání víry)

Shromáždění povstane. Koná se pokud je večeře Páně, místo modlitby po kázání. Pozdrav pokoje to podání ruky sousedům se slovy Pokoj tobě! nebo Pokoj vám!

3. píseň

Buď s kázáním přímo tematicky souvisí, je díkem za slyšené slovo nebo je přípravou na Večeři Páně.

SLUŽBA STOLU

Večeře Páně

Koná se každou druhou neděli v měsíci, každou adventní neděli (s výjimkou vánoční hry), každou postní neděli a o význačných nedělích (zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoce, Letnice, Štědrý večer, Boží hod vánoční, Nový rok, Díkůvzdání). Shromáždění povstane. Úvodní dialog zní:

Předsedající: Pán s vámi!
Sbor: I s tebou!
P: Pozdvihněte svá srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

Následují slova ustanovení svaté večeře Páně, modlitba a pozvání ke stolu Páně. K večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění (bez ohledu na to, z které jsou církve), kteří věří v Ježíše Krista. Dětí a nepokřtění (je nutno na to upozornit vysluhující) dostávají v kruhu požehnáni.
Shromáždění se postaví do (půl)kruhu. Je přijímán chléb, který je skrze Ducha svatého Kristovým tělem a víno, které je jeho krví (je také k dispozici mošt). Je zdůrazňovaná jednota, společenství. Zpravidla vysluhuje člen staršovstva a předsedající (kazatel).

Aktivita (každá 1. neděle v měsíci)

Zpravidla se koná během rodinných bohoslužeb, což znamená každou první neděli v měsíci během školního roku. Povětšinou je zaměřena na děti.

4. píseň (po večeři Páně nebo aktivitě)

Často jedna píseň je s doprovodem jiných nástrojů než varhany a původem z jiného zpěvníku (nejčastěji Svítá).

PŘÍMLUVNÉ OBECENSTVÍ:

Oznámení

Shromáždění sedí. Zde se projevuje, že sbor, církev, je společenství. Zejména s ohledem na nové příchozí kurátor/kurátorka sboru ohlašuje čas příštích bohoslužeb,  zve na rozhovory u kávy a čaje po bohoslužbách do sálu Třanovského, ohlašuje další akce, které sbor koná.

Přímluvná modlitba a Modlitba Páně

Shromáždění povstane. V reakci na oznámení prosíme Boha o pomoc za různé sborové projekty, za jednotlivé členy sboru, za celou církev, za trpící, za celý svět. V závěru se spolu modlíme modlitbou Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen

Poslání – třetí biblické čtení

Shromáždění zůstává stát. Většinou se čtou některá ze slov dopisů apoštolů. Je to většinou konkrétní rada pro život, nebo povzbuzení. Čte člen staršovstva.

Požehnání

Shromáždění zůstává stát. Buď je to nějaký verš´z Písma, nebo jiná slova.

5. píseň

Závěrečná píseň, často jako prosba o požehnání, mír.

Postludium

Bohoslužby končí (nejčastěji) varhanní dohrou. Shromáždění sedí. Následně shromáždění povstane k tiché modlitbě

Sbírka

Sbírka se koná až po bohoslužbách, do košíčku u dveří. Dává se buď přímo na dobročinný účel, nebo na potřeby sboru. Je odpovědí poslušné a vděčné víry na slyšení Božího slova.

Loučení

Při odchodu z kostela se u dveří s přítomnými louči kazatel a člen staršovstva. Pro zájemce následuje posezení u kávy a čaje nebo jednou do měsíce beseda s obědem (sál Třanovského).

Zkušenosti z misie v Ghaně | 17.11.2019

17.11.2019 , v neděli po bohoslužbách zveme na prezentaci MUDr. Judit Blažkové, která se nedávno vrátila z Ghany. Judit byla totiž členkou českého týmu „Medical help Ghana 2019“, kterou organizuje nezisková organizace OM Česká republika. V Africe strávila skoro celé září a teď se poděli o své zkušenosti a fotografie.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.

Mimořádné sborové shromáždění 20.10.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na mimořádné sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 20.10.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Bude projednáváno častější vysluhování Večeře Páně.

Jednací pořad shromáždění:

 1. Bohoslužby (v sále Třanovského, 8:30).
 2. Modlitba.
 3. Prezence přítomných.
 4. Volba předsedy a místopředsedy shromáždění.
 5. Projednání a schválení jednacího pořadu shromáždění.
 6. Volba 1 zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 skrutátorů.
 7. Návrh staršovstva ve znění:
  Sborové shromáždění schvaluje návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.
 8. Diskuse k návrhu.
 9. Hlasování.
 10. Zpěv písně.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Usnesení staršovstva ze dne 11.9.2019

 • Po návratu sestry farářky Ewy z rodičovské zpět na místo statutárního zástupce starší znovu volili předsedu a místopředsedu staršovstva. Předsedou bude nadále Michael Waloschek, místopředsedkyní Ewa Jelinek.
 • Starší se zabývali omezeným rozsahem pastorační péče v době prázdnin a informovali se o vykonaných návštěvách.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží.
 • Tématem byly také přípravy na mimořádné sborové shromáždění, které má projednat častější vysluhování Večeře Páně. Jakkoliv sbor rozhodne, starší chtějí o Večeři Páně dále přemýšlet a zvát hosty, kteří před mimořádným shromážděním přijet nemohou.
 • Bratr farář informoval o přípravách Listopadání a o jeho možných proměnách v době, kdy chybí mládež, na kterou byl tento festival zaměřen.
 • 31. března 2020 bude sbor slavit stoleté výročí. Příprav se ujaly sestry Ewa Jelinek, Dita Bartolšicová a Jana Grollová.
 • Starší se také zabývali úklidem kostela a návrhy Slezské církve, jak jej zajistit.
 • Také o sborovém kantorovi byla řeč — o jeho zodpovědnosti za hudební činnost ve sboru, kterou nezmenšuje to, že nyní nevede pěvecký sbor.
 • Starší se seznámili s průběhem a náklady rekonstrukce bytu na Husově náměstí 6.
 • Byla odsouhlasena výměna vrat v garáži.
 • V bytě Šindlerových bude nutné předělat sprchový kout.
 • Hledá se dobrovolník, který by se staral o sborovou informační techniku.
 • Také postrádáme stavaře na přípravu stavebních projektů, dozor a další
  náležitosti, o které se staral br. Jaroslav Orawski.
 • Starší schválili mimořádnou odměnu pro sestru Hanku Vlčinskou za obětavou práci v době dlouhodobé nepřítomnosti sestry kostelnice.
 • Se souhlasem starších sbor přispěje na kurz Psychologie pro studenty teologie částkou 4000 Kč.

Přezpívání „Svítáků“

Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá (z Předmluvy k prvnímu vydání Svítá).

Zpěvník Svítá Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež má 489 písní. V září 2014 jsme si na setkání starší (vysokoškolské) mládeží ostravského sboru uvědomili, že každý týden zpíváme stále dokola těch několik málo písní, které jsme znali. A to nás přestalo bavit. Tak jsme vytvořili seznam všech písní a začali je po zazpívání “škrtat”. Opakování nebylo až na výjimky dovoleno. Trvalo nám to asi tři roky. Za tu dobu jsme také sehnali nahrávky a hodně písní sami nazpívali. 

Na farářském kurzu v roce 2016 jsem oslovila několik přítomných autorů textů nebo skladatelů, zda nemají nebo nemohou přímo vytvořit nahrávku svých písni. Kladné odpovědí jsem dostala od všech, ale moji prosbu uskutečnil snad jen farář Zdeněk Šorm (obrovský dík!). Nedivím se – na světě jsou důležitější věci.

Během stejného farářského kurzu jsem se potkala s Danielou Hamrovou, které jsem řekla o nápadu naší mládeže i o tom, že nevím, jak sehnat nahrávky Liturgických zpěvů Dorothey Kellerové (písně 471-479). Snad jen ti z vás, kteří se také nevyznáte v příbuzenství v církvi, pochopíte můj úžas, když jsem se dozvěděla, že Daniela je sestra Dorothey a hned vzápětí jsem dostala na ni mailovou adresu. Vypadalo to slibně. Už jsme měli naplánován příjezd paní Kellerové do Ostravy na hudební víkendový pobyt s dětmi, během kterého bychom se tyto písně naučili a nahráli, žel ale právě kvůli časovým (ne)možnostem (a to dokonce z naši strany) se nic z toho nepovedlo.

Co ale dopadlo moc dobře, byla návštěva v Hlinsku, u farářů Čejkových, kteří mě během jednoho večera naučili mnoho nových písní a také ukázali “praSvítá” (podklady ke zpěvníku zahrnující i písně, které se do prvního vydání nakonec nevešly). Povedlo se také několik hudebních setkání starší mládeže s členem ostravského sboru a autorem několika písní Tomášem Novotným.

Netušili jsme, že se z toho stane až pětiletka. Přestávalo nás to bavit. Předposlední rok jsme snad “neškrtli” žádnou píseň a vrátili jsme se k tomu až loni – konec školního roku poslouží jako dobrá motivace k tomu zpěvník konečně celý “oživit“ neboli dozpívat. A tak jsme 18. června 2019 odezpíváním výše zmíněných Liturgických zpěvů tuto kapitolu naší mládeže uzavřeli. Od září budeme písně už zase svobodně vybírat. Jenže už neřekneme, že nějakou píseň neznáme.

Celá událost má jen pozitiva. Mnoho z toho, co jsme se sami naučili, jsme si oblíbili. A tak můžeme jen doporučit písně jako: Večerní modlitba (11), Blues (26), Žalm Kaifášův (30), Dej mi zase nový den (43), Bdí při nás (126), Čas zaslíbený (137), Má modlitba (178), Nemůžete ani chvíli (212), Oči jsi mi dal (232), Vracím se tmou (376), Za všechny zvony katedrál (388), Ženeme se sami (408).

Ke všem vyjmenovaným a mnoha dalším (celkem 77 % ze všech písní) máme nahrávky, takže pokud se chcete nějakou naučit, a neumíte si ji zahrát, dejte vědět. A já navíc tyto nahrávky používám jako podklad pro hudební skupinku, když po ní chci, aby zazpívala v neděli na bohoslužbách ze Svítá nějakou neznámou píseň.

Je možné, že naše snažení nechápete, třeba máte zpěvník v malíčku. V tom případě pomozte nám těch zbylých 23 % nahrávek dotvořit.

Ewa Jelinek (psáno pro Českého bratra 9/2019)
Poslechněte si článek z Českého bratra

Ostravské listopadání | 8-10.11.2019

V známém ostravském klubu Parník vystoupí: v pátek večer (v 20 hod) Jarda Svoboda – trabandita. V sobotu odpoledne: v 14 hod improvizační divadlo All Imp, v 15 hod Frequently Asked Questions, v 17 hod Jan Dospiva a Šansonika, v 18 hod Adonai a na závěr, v 20 hod Martina Trchová (solo).

V sobotu dopoledne se také bude konat hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které budeme nacvičovat písně a doprovod na nedělní bohoslužby. Ty se budou konat v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele.

Tento, již 27. ročník hudebního festivalu Ostravské listopadání, organizuje Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem a SOMem moravskoslezského seniorátu. Uskutečni se druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Akci podpořil finančně mimo jiné městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.