Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení z schůzi staršovstva ze dne 13. a 24.3.2019

  • Presbyteři a bratr farář se informovali o mnohých vykonaných pastoračních návštěvách.
  • V rámci příprav na výroční sborové shromáždění starší schválili rozpočet na rok 2019. Také pročítali, doplňovali a schválili připravenou Zprávu o životě sboru a doplnili seznam členů s hlasovacím právem.
  • Starší se zabývali návrhem Michaela Waloschka rozšířit vysluhování Večeře Páně na více nedělí, ale nepodpořili ho.
  • Beseda o strategii sboru a kazatelských míst proběhla 3.3. za účasti br. faráře Štěpána Janči a Noemi Batlové, členky seniorátního výboru. Na této besedě Hanka Vlčinská představila finanční rozvahu do roku 2025, která ukazuje, že je v možnostech sboru, aby si udržel dvě kazatelská místa za předpokladu zvýšení obětavosti (o 7%) a výnosu z hospodaření (o 3%). (Tato strategie byla také přednesena na výročním sborovém shromáždění.)
  • Korejský sbor nás požádal o možnost konání bohoslužeb v Třanovského sále každou neděli od 12 hodin. Z našich organizačních důvodů nemůžeme této žádosti vyhovět.
  • Účast na sborovém shromáždění přislíbila nová ředitelka ostravské Diakonie Bára Zedníková.
  • Staršovstvo schválilo poskytnutí kostela pro evangelizační přednášku Sama Childerse.
  • Na mimořádné schůzi staršovstva byla dodatečně schválena zpráva o hospodaření sboru a jednací pořad sborového shromáždění.

Zpravodaj 4/2019

Zpravodaj 4/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůzi staršovstva z 13. a 24.3.2019
Poděkování staršovstva
Poděkování faráře
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Náznak polemiky
Kazatel Kalašnikov – pozvánka
Albert Einstein
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Tábor pro děti – pozvánka

Výroční sborové shromáždění 31.3.2019

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 31.3.2019, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2018, schválení Výkazu hospodaření za rok 2018, rozpočtu na rok 2019 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.