Archiv autora: Ewa Jelinek

Letní tábory pro děti – dějiny

1999 – Vítkov – Ovoce Ducha svatého
2000 – Velké Karlovice – V družině Krále Davida (Král David)
2003 – Střítež nad Bečvou – „Quo Vadis“ – Kam kráčíš aneb život prvních křesťanů v Římě (Skutky)
2004 – Hošťálková – „Mise: Obnova Jeruzaléma“ (Obnova Jeruzaléma po návratu z babylónského zajetí)
2005 – Hošťálková – „Hurá za Pavlem!“ (Apoštol Pavel)
2006 – Hošťálková – „Narnia“, Lev, čarodějnice a skříň (Adam a Eva, Kain a Abel, proroctví o Mesiáši, narození Ježíše Krista, ukřižování, vzkříšení)
2007 – Střítež nad Bečvou – „Zakopejte válečnou sekeru“. Cesta Moravských bratří k indiánům (Abraham se přimlouvá za Sodomu, Izák vítězí ve sporech snášenlivostí, Jákob miluje Ráchel, Daniel ve lví jámě, Josef a Putifarova žena, nové přikázání)
2008 – Střítež nad Bečvou – „S vírou vstříc zemi zaslíbené“ (Putování pouští)
2009 – Střítež nad Bečvou – „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ (Stvoření světa)
2010 – Hošťálková – „Hobit“ aneb cesta tam a zase zpátky (Petr)
2011 – Rožnov-Studené – „Lesk a bída panování krále Davida“ (Král David)
2012 – Střítež nad Bečvou – „Vikingská výprava“ – vzhůru na drakkar! (Apoštolské vyznání víry)
2013 – Střítež nad Bečvou – „Bojujte, bojujte dál!“ (Povstání Makabejských za svobodu víry)
2014 – Střítež nad Bečvou – „Hledá se dr. Livingstone!“ (Misie, misionáři, Skutky a jiné)
2015 –  Střítež nad Bečvou – „Calico – město pistolníků“ (Nehemjáš)
2016 – Střítež nad Bečvou – „Zaváté stezky lovců kožišin“ (Ovoce Ducha na základě Daniele)
2017 – Střítež nad Bečvou – „Proroctví hor“ (Elijáš)
2018 – Střítež nad Bečvou – „Poklad Černého delfína“ (Skutky apoštolské)
2019 – Střítež nad Bečvou – „Jeden mrtvý navíc“ – benediktýnský mnich (Desatero)

Vánoční hra – dějiny

1997 – „?“, Luděk Rejchrt
1998
– „?“, Luděk Rejchrt
1999
– „Ztracený a nalezený ráj“, Luděk Rejchrt
2000
– „Muž jménem Job“, Luděk Rejchrt
2001
– ?
2002
– „Čertovské vánoce“, Pavel Jun
2003 – „Podivuhodné království“
2004 – „Andělské vánoce“, Pavel Jun
2005 – „Tak to teda Pánbůh s námi!“, Zdeněk Šorm
2006 – „Letopisy Narnie. Lev, čarodějnice a skříň“, na motivy knihy C.S.Lewise, úprava Kamil Šimečka
2007 – „Králové z Betléma“, O. Šourek, L. Rejchrt, Kamil Šimečka
2008 – „Juda syn Hurův“, Na motivy románu Lewise Wallace napsal Kamil Šimečka
2009 – „Klopýtání za hvězdou“, Jiří Slouka
2010 – „Ostravská hvězda“, Pavlína a Jan Krupoví
2011 – „Příběh o vděčnosti“, Kamil Šimečka
2012 – „The Štrůdl story“, Ostravská mládež
2013 – „Deset slov na cestu“, Marta Machová
2014 – „Hanba nám, tak přivítán byl Pán aneb vánoční čtení a zpívaní“, Marta Machová
2015 – „Ježíšův rodokmen“, Marta Machová
2016 – „Cesta do Betléma“, Marta Machová
2017 – „Nová naděje“, Marta Machová
2018 – „Pravé světlo“, Marta Machová

Mezinárodní partnerství – dějiny

Mezinárodní partnerství, které máme s jinými místními kongregacemi v Purley, Dessau, Speyeru a Hartfordu je unikátní spojení skupin pěti kostelů v Evropě a Americe. Má kořeny v kontaktech mezi křesťany v Anglii a v  Německu po druhé světové válce. Mír a smíření, možná nejdůležitější potřeby v dnešním světě, byly v jádru těchto styků. Postupem času se tato spojení rozvinula a zpevnila, a počet zúčastněných kostelů se zvýšil na pět kongregací, které známe jako naše partnerství. Kromě toho Purley United Reformed Church má dvoustranné spojení s Woodvalem, Presbyteriánskou církví v Belfastu, která se nechce stát plnoprávným členem partnerství, ale někteří lidé jsou nadšenými účastníky v činnostech našeho partnerství. V 2016 byla podepsána Deklarace mezinárodního partnerství sborů.

Partnerství je udržováno prostřednictvím:

 • dopisováním
 • výměnou informací a časopisů
 • sdílených modliteb (modlitby za pokoj – první neděle v září) a kázání k použití v bohoslužbě ve společné Neděli partnerství (poslední neděle v lednu), které mají na starostí:
  • 2018 – Speyer
  • 2019 – Purley
  • 2020 – Dessau
  • 2021 – Hartford
  • 2022 – Ostrava
  • 2023 – Speyer
 • recipročních pravidelných skupinových návštěv.
 • Ovšem mnoho osob se navštěvuje v důsledku soukromých přátelství, která se během let vyvinula.
 • Mnoho lidí v různých kongregacích si cení těchto kontaktů, ale pravidelný zlatý hřeb vztahu mezi zúčastněnými kostely je určitě konference, která se koná každé tři roky. Všechny kongregace se střídají v organizování této události. Obvykle každá konference trvá asi deset dní a zúčastní se jí něco pod sto lidí ze šesti kongregací. Programy vždycky obsahují bohoslužby a studium bible, přednášky, rozhovory, diskuse (všechny s překladem ve třech jazycích), prohlídky, návštěvy, společenské činnosti a výlety. Od roku 1971, kdy se první konference konala v Purley, tato šablona pokračuje, a partnerství stále prosperuje.

Seznam konferenci:

 1. Purley 1971  – „Kde stojí církev dnes“
 2. Speyer 1974  – „Odpovědnost církve dnes“
 3. Hartford 1977 – „Umkehr als Ostervolk“
 4. Purley 1980 – „Církev ve společnosti světových názoru“
 5. Speyer 1983 – „Martin Luther – člověk a jeho dílo. Náš stravh, naše víra, naše naděje“
 6. Hartford 1986 – „Být křesťanem ve všedním životě“
 7. Dessau 1989 – „Křesťane dnes v odpovědnosti na zítřek“
 8. Purley 1992
 9. Speyer 1995
 10. Hartford 1998
 11. Ostrava 2001 – „Křesťan a společnost na prahu 3. tisíciletí“
 12. Dessau  2004 – „Hřích – vina – smíření“
 13. Purley 2007 – „Co to znamená, být lidmi víry v našem multikulturním světě“
 14. Speyer 2010 – „Boží stvoření – Dary a úkoly“ (ekologie)
 15. Hartford 2013 – „Hlahol Hospodinu celá země…“ (hudba)
  Speyer 2015  – setkání mládeže
 16. Ostrava 2016 – „Ecclesia semper reformanda“
  Purley 2018 – setkání mládeže
 17. Dessau 25.7.-2.8.2020 (výjimečně o rok podějí)
 18. Purley 2022
 19. Speyer 2025
 20. Hartford 2028

Na konferenci v Hartfordu v roce 2013 se rozhodlo, že oficiálním logem partnerství bude:

partnership

Biblická hodina – dějiny

Některá probíraná témata na biblických hodinách:

 • Ten Zlý podle Matoušova evangelia (leden-únor 2006)
 • 2Te 2,1-12
 • Marek, „Ó antyfony“ (advent 2010)
 • Obtížné oddíly knih Mojžíšových (únor 2011)
 • Skutky (květen-červen 2011)
 • Žalmy (červen-listopad 2011)
 • Matouš 24 (advent 2011)
 • Jan (leden-červen 2012)
 • Zjevení Janovo a Salvator Dalí (září-říjen 2012)
 • Jan (říjen-listopad 2012)
 • Nejstarší předpovědi příchodu Mesiáše (advent 2012)
 • Jan (leden-červen 2013)
 • Jeremiáš – na motivy románu France Werfla (září-prosinec 2013)
 • Jeremiáš (leden-červen 2014)
 • Pláč (září 2014)
 • Efezským (říjen 2014-duben 2015)
 • Obtížné oddíly knih Předních proroků (duben – červen 2015)
 • Ženy v Bibli (září 2015 – červen 2016)
 • List Římanům (září 2016 – listopad 2017)
 • Lukášovská podobenství (prosinec 2017 – březen 2018)
 • Matoušovo evangelium (duben 2018 – )

Kavárnička – pozvánka

Jednou za 14 dní (v úterý) se v kanceláři vaří kafe a čaj, na stole jsou sladkosti, prostě Kavárnička, od 9:00 do 11:00 hodin. Na začátek máme krátký biblický program, pak si povídáme, řeč se málokdy zastaví. Ti, kdo chodí, chodí rádi, a myslím, že byste mohli přijít a že byste ocenili milou atmosféru i vy mnozí další.

Aleš Wrana, zdroj: Týden ve sboru, jak ho vidím já.

Zpravodaj 7-8/2019

Zpravodaj 7-9/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  12.6.2019
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Křesťanská služba ve sboru
Oprava evangelického kostela ve Frýdku-Místku
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Víkend rodin s dětmi v Kunčicích p. O. – foto

Usnesení staršovstva ze dne 12.6.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • V září by měly proběhnout ještě dvě besedy na téma Večeře Páně a starší se tedy dohodli, že mimořádné sborové shromáždění bude lépe svolat až na říjen (20.10.). 
 • Br. Libor Janča informoval o aktuálním dění v Diakonii.
 • Byt na Husově nám. 6, který se na konci května uvolnil, bude nejprve rekonstruován a teprve potom nabídnut k pronájmu.
 • Proběhla reklamace lepivých lavic v kostele a firma přislíbila opravu (17.6.).
 • Hanka Vlčinská prezentovala starším přehled všech zvláštních fondů sboru, na kterých k 1.6. bylo 568 754 Kč. Starší schválili vytvoření rezervního stavebního fondu. Tento fond bude sloužit pro financování rozsáhlejších plánovaných či havarijních oprav. Běžná údržba se bude nadále financovat z provozních prostředků podle rozpočtu. Po prázdninách starší upřesní počáteční vklad, způsob doplňování a kritéria pro čerpání. 
 • Rekonstrukce presbyterny na multifunkční místnost je ve fázi získávání cenových nabídek na sanaci podlahy.

Bohoslužby během dovolené

mapa.php (468×280)Pokud jedete na dovolenou použijte pro vyhledání bohoslužeb v rámci ČCE stránky evangnet.cz/cce. Nebo koukněte na iBohosluzby.cz pro vyhledávání v ekumenickém prostředí. A pokud to půjde, pozdravte místní jménem našeho sboru, a pak, až přijedete zpátky, řekněte kde jste byli a od koho přinášíte pozdrav!

V létě bohoslužby v Evangelickém Kristově kostele zůstávají stejně: neděle, 8:30 ráno.