Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení staršovstva ze dne 13.10.2020

  • Starší se sešli 13.10. prostřednictvím Zoomu a dohodli se, že pokud by délka schůze měla přesáhnout hodinu, budou hlasovat o prodloužení, a pokud to bude nutné, sejdou se znovu za týden.
  • Jako obvykle následoval biblický úvod, schvalování zápisu a kontrola úkolů.
  • Jedním z hlavních bodů programu byla tzv. návratka na konvent, jejíž součástí byly nominace do synodní rady (shodli jsme se, že podporujeme tu stávající), dotazník „Přežije náš sbor rok 2025,“ (máme naději) a dvě menší změny v církevním zřízení.
  • Jedním z témat na programu měla být aktualizace povolávacích listin, které potřebujeme k přípravě (opakovaných) voleb obou farářů. Tyto však nebyly včas připraveny k projednání a starší se jimi budou zabývat 4. listopadu.

Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Přesně před 115 lety, dne 1.11.1907 se konala slavnost posvěcení. Počasí bylo velmi krásné. Toho dne o půl osmé hodině ráno zahrála vítkovická závodní hudba tři chorály z věže nového chrámu. O 8. hodině ráno byly vykonány poslední bohoslužby ve starém kostele na Vítkovické ulici, při nichž kázal farář Dr. Jan Pindor z Těšína. Při těchto bohoslužbách se zpívalo naposled z českého kancionálu Jiřího Třanovského, poněvadž sborové shromáždění předtím odhlasovalo, že se v novém chrámu bude zpívati při polských bohoslužbách z polského kancionálu Jiřího Heczky. O 11. hodině vyšel od fary průvod do nového kostela. V čele kráčelo 23 duchovních, za nimi ostravské presbyterstvo a význační hosté a pak tisíce evangelíků z Ostravy a okolí. Pokračování textu Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Historické ohlédnutí – slavnost položení základního kamene 22.10.1905

Přesně před 115 lety, dne 22.10.1905 se konala slavnost položení základního kamene nového ostravského evangelického kostela. Nepříjemné podzimní počasí, déšť smíšený se sněhem, neodradilo evangelický lid zúčastnit se této slavnosti. Sešlo se na 7000 evangelíků.
Na staveništi, v místě, kde je dnes oltář, byl postaven provizorní oltářík. Průvod vyšel od fary. Nejprve šlo duchovenstvo, v čele se seniorem Ondřejem Krzywoniem ze Skočova, po nich cizí hosté, presbyterstvo a ostatní. Slavnost začala o 12. hodině zpěvem písně: „Chvála buď na výsosti“, načež proslovil německé kázání na text: 1S 7,12 farář Martin Modl z Bílska. Po písni „Hrad přepevný“ pronesl farář Jiří Rusnok slavnostní řeč polsky. Základní kámen posvětil slovem Božím a modlitbou senior Krzywoň a zároveň vyřídil pozdrav a blahopřání nemocného superintendenta Dr. Haaseho.
Pamětní listinu, k zazdění určenou, napsal a při slavnosti přečetl učitel náboženství Pavel Heczko. Po obvyklých poklepech a proslovech zazpívána píseň „Nuž Bohu děkujme“, načež senior udělil všem požehnání.

Informace: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.