Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení staršovstva ze dne 17.1.2018

 • Hostem schůze byl opět Samuel Mach, se kterým se probíraly varhany v Třanovského sále. Jejich zadní strana varhan byla otapetována a na klávesy byl zhotoven kryt. Samuel také předložil dvě nabídky na přenosné digitální klávesy a starší schválili jejich nákup včetně příslušenství do výše 45.000 Kč.
 • Byla také schválena oprava klavíru v presbyterně v hodnotě 16.000 Kč. 
 • Dále schůze pokračovala obvyklým programem. Byl schválen zápis z minulé schůze a v rámci přehledu korespondence vyvstal úkol posoudit stav nemovitostí, který byl delegován na stavební skupinku. 
 • Jako obvykle se starší seznámili s pastoračními aktivitami a žádostmi o křty a sňatky. Se žadateli bude jednat Pavel Šindler.
 • Br. Janča podal informace o Diakonii. Schůze dozorčí rady bude příští měsíc.
 • Proběhl Alianční týden modliteb, který byl hodnocen velmi pozitivně, jen s lítostí, že se nezúčastnilo více členů našeho sboru. 
 • Sestra farářka sdělila své postřehy z děkovné bohoslužby k 70. narozeninám biskupa Lobkowicze, na kterou byla v rámci ekumeny přizvána. Následné rozhovory hodnotí jako otevřené a vstřícné. Novým knězem pro ekumenu katolické církve v Ostravě byl pověřen Vladimír Schmidt z farnosti Mariánské Hory. 
 • Odchází do důchodu br. Vilém Szlauer, farář SCEAV. Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za spolupráci. [4.3.2018]
 • Starším bylo představeno nové logo naší církve.
 • Hanka Vlčinská hodnotila současnou praxi svozové služby. Je nepříjemné, že většinou přicházejí požadavky na poslední chvíli. Také by bylo dobré mít k dispozici další dobrovolníky
 • Výroční sborové shromáždění bude 25.3. (Květná neděle).
 • Rozpočtová skupinka seznámila ostatní starší s předběžným návrhem rozpočtu na r. 2018. V rozpočtu je i návrh na úpravu farní kanceláře.
 • Starší schválili nutnou opravu varhan a přestavbu hracího stolu v hodnotě 70.000 Kč.
 • Na podnět SCEAV společně požádáme město o možnost umístění vývěsní tabule před kostelem.

Sborový verš pro rok 2018

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13

Těch několik slov ze závěru 1. Pavlova listu do sboru v Korintu (16,13) je zasazeno mezi závěrečné pokyny této epištoly. Ale jako by tam na první pohled nepatřily – Pavel připravuje sbírku pro církev v Jeruzalémě, mluví o svých plánech, doporučuje své spolupracovníky Timotea a Apolla a dále mluví o rodině Štěpánově a nabádá k podřízenosti těm, kdo pracují na společném díle. A mezitím stojí výzva k bdělosti, pevné víře, statečnosti a síle v dalším verši následovaná slovy: Všecko nechť se mezi vámi je v lásce (v. 14).

Proč potřebovala korintská církev takové nabádání?

Působí to jako příkaz vojsku – mít oči a uši otevřené, stát pevně, zmužile si počínat (jak doslovně překládá Bible kralická), být silní. Zní to, jako když měl Jozue s Božím lidem přejít Jordán a obsadit izraelskou zemi: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ (Joz 1,9).

Ale z toho, co víme z apoštolova listu, korintská církev nebyla zrovna bdělá, pevná a silná. Byl to sbor plný projevů Ducha a přitom rozdělený na nepřátelské tábory. Někteří si zjevně libovali v nadnesených a moudrých kázáních a jiným Pavel vytýká, že myslí jen po lidsku a všelijak ten sbor v celém listu napomíná. 

A jací jsme my? Bdělost, pevnost a statečnost jistě patří k naší evangelické tradici – ale nejsme my dnes trochu pohodáři, kteří si nepotrpí na nějaké zásadní postoje? Připusťme, že ani statečnost nemáme v posledních letech jak dokazovat – nikdo nás nepronásleduje, nic nehrozí, je klid… 

Ale ten klid je možná jen navenek a na čas. Ani ve sborovém ani v osobním životě se nemůžeme nechat ukolébat – vždyť kolikrát jsou naše zápasy o víru vnitřní – s našimi démony nebo pouhou pohodlností. A každá naše prohra oslabuje tělo Kristovy církve, které společně tvoříme. Nebo na nás „jen“ doléhají těžkosti a zkoušky, které jsme nečekali – bolestné ztráty, narušené vztahy, konflikty či nemoci těla i ducha. I do těchto situací promlouvají Pavlova slova, abychom vytrvali ve víře, nefňukali, ale byli silní. Protože zápas k duchovnímu životu na této zemi patří. A na našem postoji záleží! 

A tak si letos připomínejme, že víra není jenom to, čemu se věří, nýbrž postoj (k životu, bližním, Bohu), který musíme osvědčit a dosvědčit. A nebojte, Bůh bude s vámi všude, kam půjdete. Hodně zdaru a Božího požehnání v novém roce přeje,

váš kurátor
Michael Waloschek

Perníčková tradice

Jak to začalo?

Jako rodina jsme jezdili o prázdninách pravidelně do našeho střediska v Chotěboři. Asi před 40 lety nás Janinka Titěrová nalákala na tvoření perníčků. Docela mě to zaujalo a chtěl jsem zkušenost zúročit, a tak jsem nejdřív zkusila pár figurek na vánoce a hlavně srdíčkové PF. Docela to mělo úspěch, tak další rok už toho bylo více, ale to se figurky vykrajovaly nožem podle papírových vzorů – formičky přišly na řadu až za pár let. To už jsem zkusila jiný recept s kakaem, protože bílo zdobení více vyniklo. 

Pro představu o množství, obnášelo to 200 figurek do balíčků dětem a mládeži, 40 větších pro seniory, 60 na stromeček a 80-100 PF. Zdobilo se nejprve doma, ale brzy jsem zaangažovala mládež, která jednu předvánoční schůzku věnovala zdobení perníčků v sále. Jak odrůstali, ubývalo zájemců a nakonec to zase bylo jen na rodině, která protestovala a já už řekl, že končím. Na to navrhla Elvíra Krupová, až se k tomu zase mládež vráží, ale už několik vánoc se toho chopili naši obyvatelé sborového domu, a tak jim to zůstalo. Letos, po 40 letech jsem předala zkušenosti mladší generaci (Janě Grollové). Spolu jsme zadělaly sice jen z poloviční dávky, ale na začátek to stačilo; pak jsme i upekly a já jsem jen ráda, že dlouholetá tradice ve sboru zůstane. Novoroční srdíčko jsem si ponechala, tak i pro rok 2018 vám spolu s PF přeji hlavně Boží požehnání. 

A recept?

2 kg hladké mouky, 1 kg mletého cukru, 0,5 kg medu, 10 vajec, 25 dkg ceresu,
13 dkg kaka, 7 lžiček jedlé sody, 7 lžiček koření (skořice, fenykl, anýz, pepř,
nové koření, hřebíček, badyán).

Jana Hašková

Prezidenti a démoni

Jsa slabý mám porozumění pro slabosti. A ze zkušenosti vím, že démoni existují. Lhostejno, co jsou zač – zda nevědomé vzorce chování, mozkové procesy běžící na pozadí naší mysli či duchovní ďáblové – (ř. diabolos = pomlouvač, žalobce).

Když pozoruji příběhy dvou prezidentů z české kotliny nejviditelnějších – jednoho lokálního a druhého globálního/imperiálního – nemohu se ubránit myšlence, že jsou to muži, kteří podlehli svým démonům. Ctižádost, uražená ješitnost, intelektuální pýcha, potřeba popularity, závislost na alkoholu nebo nutkavé zveřejňování svých myšlenkových zkratek na sociálních sítích – to všechno jsou věci, kterých je obtížné se jen tak zbavit – a zdá se je to s přibývajícím věkem i těžší. 

Ale než je odsoudím, připusťme, že i já selhávám ve svých malých pokušeních a že jsem neselhal tváří v tvář pokušení moci je možná jen tím, že jsem dosud nebyl pokoušen. A že ani Zeman ani Trump nejsou démoni, nýbrž lidé, a že souboj mezi dobrém a zlem se nevede mezi kandidáty, nýbrž v nich. A tak mě napadá, zda ještě důležitější než program, charisma či reprezentativnost není to, jak moc jsou jednotliví kandidáti svobodní od svých běsů nebo jak jsou jim schopni čelit. Protože jen ten, kdo je vnitřně svobodný (a svobodu zná vážiti každou) nebude z lidí dělat otroky jako ten, kdo otročí svým démonům.

Michael Waloschek

Zpravodaj 1/2018

Zpravodaj 1/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 13.12.2017
Významné narozeniny a úmrtí
Poděkování staršovstva
Modlitební okénko
Program ATM 2018
Perníčková tradice
Vánoční hra – fotografie
Prezidenti a démoni
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru

Usnesení staršovstva ze dne 13.12.2017

 • Jako obvykle se starší zajímali o pastorační aktivity a dozvěděli se také o třech žadatelích o křest. 
 • Host schůze, sborový kantor, Samuel Mach vyjádřil politování nad tím, že nebyl přizván k řešení problém zakrývání kláves varhan v Třanovského sále, načež starší revokovali své minulé rozhodnutí o pořízení nového, estetičtějšího pláště a svěřili řešení sborovému kantorovi. Starší také přijali návrh na zakoupení přenosného digitálního klavíru s tím, že br. Mach vybere vhodný nástroj. 
 • Starší zvolili členy Dozorčí rady střediska Diakonie v Ostravě:
  • za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll Jiří Friedrich, Libor Janča,
  • za sbor BJB: Daniel Erlich,
  • za odbornou veřejnost: Michaela Sikorová,
  • za zaměstnance střediska: Marcela Choronží,
  • náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica.
 • Středisko Diakonie Náruč bude zrušeno asi na rok, klienti budou přemístěni do jiného zařízení.
 • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží:
  • Strašidelné noci se účastnilo 11 dětí + 3 vedoucí
  • Starší mládež se schází v počtu 5-10 a v říjnu byla na víkendovém pobytu.
  • V mladší mládeži se schází tři mládežnice a hledá se cesta jak tuto skupinu rozšířit.
 • U našich sousedů ze SCEAV odchází br. f. Vilém Szlauer do důchodu; farářem zůstává br. Pavel Taska. 
 • Starší schválili, aby korejský sbor mohl použít Třanovského sál v neděli 28.1.
 • Farářský kurz proběhne 22.-26.1. v Praze.
 • Presbyteři se také zabývali, jak vyjít vstříc sluchově postiženým (jeden takový projevil zájem). 
 • Na kostelní věži pravidelně odbíjí jen jeden zvon, protože u druhého byl bouřkou poškozen motorek. Budeme se snažit o opravu, aby zase bylo slyšet oba zvony. 
 • Byl vytvořen harmonogram a seznam pro individuální úklid sborových prostor, který bude vyvěšen na nástěnce a bude se moci do něj dle svých časových možností a po předchozí domluvě předání klíčů zapojit každý. 
 • Byl předložen přehled plnění rozpočtu. Sejde se i skupinka k vytvoření návrhu rozpočtu na r. 2018. Ta přijímá návrhy starších, jako je např. oprava balkónů ve sborovém domě, renovace přední místnosti kanceláře na faře, okapové svody sborového domu, které místo do kanalizace ústí do země, či okapový chodník u kostela. 
 • V plnění rozpočtu na r. 2017 zbylo v plánovaných darech cca 3.000,- Kč, které staršovstvo schválilo přidat ke sbírce na kostel v Gutech. 
 • Stavební skupinka se domluvila, že v případě drobných oprav se v první řadě obrátí na br. Rajduse, aby se zajistilo co nejrychlejší řešení opravy. Pokud br. Rajdus bude časově zaneprázdněn, osloví se firma. Větší věci, které nedozoruje br. Orawski, bude přebírat po domluvě někdo ze stavební skupinky. 
 • Předvánoční odměna pro s. kostelnici a pokladní byla schválena ve výši 2.000,- Kč pro každou z nich. 
 • Na letním táboře pro děti se ze stanu vedoucích ztratily 4000 Kč. Starší schválili, aby sbor pokryl tuto škodu
 • Na listopadové soustředění ostravských zvonků sbor přispěl částkou 1260 – na ubytování a stravu. 
 • Schůze byla zakončena písní „Z tvé ruky Pane můj“ 

Verše pro rok 2018

Verše pro rok 2018:

Společný verš Hospodine, ukaž mi svou cestu… Ž 86,11
Sbor Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1K 16,13
Staršovstvo Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 1 J 4,15
Biblická hodina Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. Ž 86,4
Nedělní škola Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Dorost Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš… Kaz 5,4
Mladší mládež I vy jste, kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Ef 5,8
Starší mládež Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Ex 20,8
Nocturno Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Ef 4,26
Střední generace Mějte porozumění jeden pro druhého. Ř 12,16
Kavárnička Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Ř 13,10
Ostravské zvonky Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Mt 6,33
Pěvecký sbor Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Ř 13,10
Partnerství U mne je rada i pohotová pomoc, jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. Př 8,14
Diakonie My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Ř 15,1