Aktuality ze schůze staršovstva – říjen 2005

1. Personální záležitosti:

 • Na místo pokladníka a správce sboru byla získána sestra Hana Vlčinská, na místo kostelníka sestra Jana Saboová. Pracuje se na smlouvách a pracovní náplních pro obě sestry. Obě nastoupí na začátku listopadu, obě budou zaměstnány na poloviční úvazek. Sestra Saboová bude bydlet v kostelnickém bytě.
 • Byl projednáván další e-mail s. Vránové, který pro svou velikost zahltil počítač ve farní kanceláři.
 • Společný úklid kostela 14. 10. 2005 bude za naši stranu koordinovat br. Mazur.
 • Při slavnostních bohoslužbách dne 23. 10. 2005 bude kázat německý host Slezské církve, bohoslužby s Večeří Páně budou vedeny podle našich zvyklostí.
 • Na místo jednoho z pěti našich zástupců v představenstvu našeho střediska Diakonie postoupila za br. Kuzmiče, který na ně rezignoval, sestra Miluše Poskerová.

2. Organizační záležitosti:

 • Zápisy ze schůzí budou rozesílány všem starším s desetidenní lhůtou k připomínkování, poté dostanou opravenou verzi připravenou ke schválení na další schůzi.
 • Plánované zamyšlení nad dokumentem „Budování sboru” bylo odloženo na příští schůzi, protože ne všichni starší tento dokument obdrželi.
 • Diskutovali jsme nad dopisem synodního seniora J. Rumla a biskupa Slezské církve V. Volného o spolupráci obou církví. Konstatovali jsme, že v našem případě je vzájemná spolupráce dobrá.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Starším byla připomenuta koncepce, kterou staršovstvo schválilo již dříve, že sbor bude jednou ročně podporovat Diakonii (letos darem ve výši 23.000 Kč) a že až jednu desetinu příjmů z nájmu razítkárny věnujeme na podporu různých činností „navenek”. Náklady, které patří do této kategorie darů navenek, jsou prozatím tyto:
  • paušální příspěvek do seniorátního Fondu rychlé pomoci – 5.000 Kč/rok
  • paušální měsíční příspěvek organizaci „Živá naděje” – celkem 3.600 Kč/rok
  • příspěvky na práci br. Wrany ve Vazební věznici – maximálně 2.000 Kč/rok
  • dotace mimosborovým účastníkům na sborových akcích – letos zatím 2.570 Kč
  • doplatek na Kostel pro všechny – letos asi 1.000 Kč
  • Všechny tyto dary budou uváděny ve výroční správě sboru ve zvláštní kolonce.
 • Byly předloženy varianty pořízení druhého velkého kalicha. Vybrána byla varianta odkoupení a opravy kalicha ze sboru v Českém Brodě za celkem 1.600 Kč.
 • Byla schválena žádost SCEAV, abychom uhradili celou částku za plyn v kostele v letošním roce, a poměrnou část, kterou měla hradit SCEAV, si odepsali z dluhu za opravu varhan.
 • Byla rozpředena diskuse o návrhu Synodní rady na liberalizaci Personálního fondu. K tomuto tématu se vrátíme ještě na příští schůzi.
 • Bylo diskutováno o užití sponzorského daru od Severomoravské plynárenské ve výši 50.000 Kč, který je určen pro práci s dětmi. Učitelé Nedělní školy do příští schůze dopracují svůj návrh jak tyto peníze využít.
 • Starší byli seznámeni s hrubým odhadem nemovitostí vypracovaným pro podvojné účetnictví podle metodiky podvojného účetnictví: Sborový dům má podle něj hodnotu 7.173.000 Kč, fara na Karpatské 1.824.000 Kč.
 • Byl opraven kotel v Třanovského sále.
 • Pojišťovna uhradila voskování podlahy, která utrpěla při poslední poruše kotle, kdy byl sál vytopen.
 • Návrh na zřízení rezervního fondu oprav byl odsunut na období, až se bude sestavovat nový rozpočet. Zatím starší schválili pouze záměr takovýto fond zřídit.
 • Obdrželi jsme odpověď seniora L. Červenky k problematickému odvodu vítkovického sboru do Personálního fondu v letech 1996 a 1997. Br. Mazur kvůli tomu projde ještě archív Synodní rady. Odpovíme tedy, že tato věc je ještě v šetření.