Aktuality ze schůze staršovstva – listopad 2005

1. Personální záležitosti:

 • Dodatečně byli schváleni naši delegáti na konvent 12. 11. 2005 (někteří dříve zvolení členové a náhradníci se nemohou zúčastnit): s. Jančová, br. Mazur. Jako kandidáty na místo na 1. náměstka seniorátního kurátora, které má být obsazeno na konventu, za náš sbor navrhneme s. Haškovou a br. Grolla.
 • Všechny záležitosti kolem nástupu nové pokladní a kostelnice byly řádně vyřízeny, takže jak s. Vlčinská tak s. Sabóová již pracují ve sboru.

2. Organizační záležitosti:

 • Starší se zabývali dokumentem “Budování sboru”. Společně ho hodnotili a přemýšleli nad jeho obsahem. Samotný dokument je mnohdy zbytečně rozvláčný, ale otázky, kterými se zabývá, jsou vážné, a pro mnohé sbory může být inspirující hlavně v oblastech praktické činnosti sboru.
 • Bylo požádáno o lepší organizační zvládnutí aktivit dětí při rodinných bohoslužbách s vysluhováním Večeře Páně – aby při samotném vysluhování nerušily.
 • Situace “ucpaného východu” po ukončení bohoslužeb v kostele bude řešena vhodnějším uspořádáním stolů se zpěvníky, časopisy a jinými materiály.
 • Návštěvníci kostela, kteří přicházejí ke konci našich bohoslužeb do kostela a hlučí, budou „umravněni“ sestrou kostelnicí, která má toto i v pracovní náplni.
 • Br. Mazur seznámil starší se svým návrhem, který chce vznést na konventu – založení komise, která by navrhla zřízení kazatelského místo pro seniorátní práci s mládeží.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Vyslanec orlovského sboru nás seznámil s jejich návrhem na zrušení povinného odvodu do Personálního fondu a nahrazení této povinnosti dobrovolnou celocírkevní sbírkou. K tomuto návrhu orlovského sboru se rozpředla diskuse. Jako argumenty pro zachování stávající praxe (povinný odvod) bylo uvedeno: Přináší tlak na zefektivnění církevní práce. Jasně stanoví zodpovědnost za každého kazatele. Systém není strnulý a dává prostor k solidaritě. Nebrání dobrovolné solidaritě s chudšími sbory. Při jeho radikální změně by zavládl zmatek.
 • Razítkárna oznámila svou výpověď z nájmu ke konci března 2006. Uvolněné prostory se budou muset rekonstruovat. Je třeba provést novou elektroinstalaci, nové topení… Je třeba také hledat nové nájemce. Byla zřízena komise ve složení br. Jelínek, br. Mazur a s. Vlčinská. Komise bude mít za úkol vyhledat vhodnou firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci, provést cenový průzkum a hledat případného nového nájemce.
 • Bylo schváleno využití daru od Severomoravské plynárenské pro práci s dětmi ve výši 50.000 Kč podle návrhu učitelů NŠ na zakoupení nových pomůcek pro všechny skupiny Nedělní školy, dorost a mládež.
 • Byl schválen vyplněný dotazník, který Synodní rada zasílala spolu s materiály o navrhované liberalizaci Personálního fondu a který se zašle Synodní radě zpět.
 • Bylo schváleno, aby se sborník ke 100. výročí položení základního kamene kostela věnoval bývalým kazatelům sboru a Severomoravské plynárenské se zprávou o využití jejich daru pro děti.
 • V měsíci listopadu bude probíhat sbírka na Pákistán. Dary je možno dávat osobně sestře pokladní.
 • Starší se vrátili po projití archívu Synodní rady k řešení problematického odvodu do personálního fondu v letech 1996 a 1997 za vítkovický sbor. Staršovstvo schválilo přiznat se k polovině vyčísleného dluhu, totiž k 26.152 Kč, protože v té době byl br. Mazur jak sborový, tak seniorátní jáhen. Zdroje k uhrazení: 1. Zápočet 8.623 Kč omylem odvedených oběma sbory do Personálního fondu navíc v různých letech 2. V daných letech omylem odvedených 12.000 Kč do frýdeckého sboru (požádáme o vrácení) 3. Ze sborových peněz.